[I18NGR] Touchpad

Nikos Hatzidakis nikhatzi at yahoo.com
Thu Nov 9 11:51:25 EET 2006


Today's Topics:

1. Re: ÌåôÜöñáóç touchpad (Dimitris Glezos)


----------------------------------------------------------------------

Message: 1
Date: Mon, 06 Nov 2006 18:29:58 +0000
From: Dimitris Glezos 
Subject: Re: [I18NGR] ÌåôÜöñáóç touchpad
To: Nikos Charonitakis 
Cc: Konstantinos Togias ,
i18ngr at lists.hellug.gr
Message-ID: <454F7F26.9080101 at glezos.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7; format=flowed

Nikos Charonitakis wrote:
> On 10/3/06, Konstantinos Togias wrote:
>> On 10/3/06, Dimitris Glezos wrote:
>> >
>> > ÎÝñåé êáíåßò êÜðïéá ìåôÜöñáóç ãéá ôï touchpad?
>>
>> Óå êÜðïéá ÅëëçíéêÜ êåßìåíá ôï âñßóêù ùò "êáôáäåéêôéêü áöÞò".
> 
> +1

Ìéá éäÝá ðïõ ìïõ Þñèå áõôüìáôá üôáí ôï óêÝöôçêá Þôáí "áößäá". ¼ðùò 
"ãñáößäá".

Óôï äéáäßêôõï âëÝðù üôé åßíáé Ýíá Ýíôïìï.. ÁëëÜ áðü ôçí Üëëç, êáé ôï 
"ðïíôßêé" åßíáé ôñùêôéêü. Êáé ìÜëéóôá ðïëý ðéï ãíùóôü áðü ôï Ýíôïìï 
"áößäá". :)

-ä


-- 
Dimitris Glezos
Jabber ID: glezos at jabber.org, PGP: 0xA5A04C3B
http://dimitris.glezos.com/

"He who gives up functionality for ease of use
loses both and deserves neither." (Anonymous)
--
Åãþ ðÜíôùò ôï ìåôáöñÜæù ùò "ðéíáêßäá áöÞò". Óå Ýíá åã÷åéñßäéï åßäá ðïõ ôï Ýãñáöáí Ýôóé, êáé ìïõ öÜíçêå êáé êáëü... Áí ðÜëé óêåöôïýìå êÜôé êáëýôåñï, ôï áëëÜæïõìå :-)

 
---------------------------------
Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20061109/fc4e96ff/attachment.htm>


More information about the I18ngr mailing list