Απορία iptables

Antonis Christofides anthony at itia.ntua.gr
Mon Jan 9 20:12:56 EET 2012


On 2012-01-09 20:04, Antonis Christofides wrote:

Για την ακρίβεια θα προτιμούσα το εξής:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22001 -j DNAT \
                 --to-destination 10.0.3.1:22
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22002 -j DNAT \
                 --to-destination 10.0.3.2:22

(δηλαδή οι σέρβερ να ακούνε στο 22).

Αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, δεν με πειράζει να ακούνε και στα
10.0.3.1:22001, 10.0.3.2:22002 κλπ.


More information about the Linux-greek-users mailing list