Απορία iptables

Antonis Christofides anthony at itia.ntua.gr
Mon Jan 9 20:04:37 EET 2012


Έχω ένα Linux server που ακούει στο 1.2.3.4, και πίσω του έχει 5
σέρβερ, 10.0.3.{1-5}. Θέλω ssh 1.2.3.4 -p 22001 να με βγάζει στο
10.0.3.1:22, κλπ, δηλαδή:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22001 -j DNAT
--to-destination 10.0.3.1
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22002 -j DNAT
--to-destination 10.0.3.2
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22003 -j DNAT
--to-destination 10.0.3.3
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22004 -j DNAT
--to-destination 10.0.3.4
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22004 -j DNAT
--to-destination 10.0.3.5
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.3.0/29 -j SNAT --to-source 1.2.3.4

Γίνεται να συμπτυχθούν οι πρώτες πέντε σε μία;


More information about the Linux-greek-users mailing list