σύγκριση αρχείων με βάση την πρώτη λέξη σε κάθε γραμμή

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Mon Aug 17 21:14:11 EEST 2009


On Mon, 17 Aug 2009 20:56:31 +0300, Giorgos Keramidas <keramida at ceid.upatras.gr> wrote:
> On Mon, 17 Aug 2009 20:44:51 +0300, Thanos <pampo at freemail.gr> wrote:
>> Γεια σας και καλή επιστροφή σε όλους!
>>
>> Αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα μετά από μια αναβάθμιση του Kernel και
>> αναζητώ την αιτία στις διαφορές ανάμεσα στον παλιό και τον καινούργιο
>> όσο αφορά τα φορτωμένα modules.
>>
>> Έχω λοιπόν δύο αρχεία (απλού κειμένου) που το καθένα περιέχει την έξοδο
>> της lsmod από τις δύο εκδόσεις του kernel μετά την εκκίνηση του
>> συστήματος. Προσπαθώντας να βρω ποια modules φορτώνονται από τον παλιό
>> (καλό) και όχι από τον καινούργιο (προβληματικό) και αντίστροφα με την
>> diff δεν τα καταφέρνω μιας και τα συγκρίνει γραμμή-γραμμή για όλο το
>> μήκος αυτής.
>
> sort και μετά diff?

Εννοώ κάτι σαν:

  $ cat a
  Id Refs Address  Size   Name
   1  44 0xc0400000 927a74  kernel
   2  1 0xc0d28000 12758  geom_eli.ko
   3  2 0xc0d3b000 26f88  crypto.ko
   4  2 0xc0d62000 ac20   zlib.ko
   5  1 0xc0d6d000 1ac28  snd_hda.ko
   6  2 0xc0d88000 620d8  sound.ko
   7  1 0xc0deb000 51d8   acpi_ibm.ko
   8  1 0xc0df1000 13604  if_iwn.ko
   9  1 0xc6aff000 127000  zfs.ko
  10  1 0xc6c26000 3000   opensolaris.ko
  11  1 0xc7134000 5000   nullfs.ko
  12  1 0xc7516000 2000   snake_saver.ko
  13  1 0xc75d4000 9000   i915.ko
  14  1 0xc75dd000 14000  drm.ko
  15  1 0xc7d4a000 30000  iwnfw.ko

  $ cat b
  Id Refs Address  Size   Name
   1  44 0xc0400000 927a74  kernel
   2  1 0xc0d28000 12758  geom_eli.ko
   3  2 0xc0d3b000 26f88  crypto.ko
   4  2 0xc0d62000 ac20   zlib.ko
   5  1 0xc0d6d000 1ac28  snd_hda.ko
   6  2 0xc0d88000 620d8  sound.ko
   7  1 0xc0deb000 51d8   acpi_ibm.ko
   8  1 0xc0df1000 13604  if_iwn.ko
   9  1 0xc6aff000 127000  zfs.ko
  10  1 0xc6c26000 3000   nullfs.ko
  11  1 0xc7134000 5000   snake_saver.ko

  $ awk '$0 ~ /^[ 0-9]*[ ]/ {print $5}' a |
  sort > a-sort

  $ awk '$0 ~ /^[ 0-9]*[ ]/ {print $5}' b |
  sort > b-sort

  $ diff -u a-sort b-sort
  --- a-sort   2009-08-17 21:13:08.000000000 +0300
  +++ b-sort   2009-08-17 21:13:12.000000000 +0300
  @@ -1,13 +1,9 @@
   acpi_ibm.ko
   crypto.ko
  -drm.ko
   geom_eli.ko
  -i915.ko
   if_iwn.ko
  -iwnfw.ko
   kernel
   nullfs.ko
  -opensolaris.ko
   snake_saver.ko
   snd_hda.ko
   sound.ko
  $


More information about the Linux-greek-users mailing list