Δίνοντας options στην εντολή time

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Thu May 29 17:52:47 EEST 2008


On Thu, 29 May 2008 17:37:31 +0300, George Notaras <gnot at g-loaded.eu> wrote:
> Βλέπω πως η εντολή time δέχεται κάποια options, με τα οποία μπορεί
> κανείς να αλλάξει το format των πληροφοριών που δίνει. Όσο κι αν
> δοκίμασα, δεν δέχεται κανένα option, ούτε το --version:
>
> $ time --version
> bash: --version: command not found
>
> real	0m0.001s
> user	0m0.000s
> sys	0m0.000s
>
> το ίδιο φυσικά συμβαίνει όταν πάω να αλλάξω το format με την -f.

Το bash έχει built-in `time' primitive. Προφανώς δε θέλεις το built-in
`time' αλλά το *executable* /usr/bin/time. Η built-in εντολή `command'
λέει στο bash κάτι σαν «Άκου να δεις, ξέρω ότι έχεις δικό σου built-in
με όνομα `foo'. Κάνε πως δε βλέπεις για λίγο, και τρέξε το _executable_
με όνομα `foo' που έχω στο PATH μου.»

Η επίσημη περιγραφή είναι (από το manpage του bash):

  command [-pVv] command [arg ...]

    Run command with args suppressing the normal shell function
    lookup. Only builtin commands or commands found in the PATH
    are executed. If the -p option is given, the search for
    command is performed using a default value for PATH that is
    guaranteed to find all of the standard utilities. If either
    the -V or -v option is supplied, a description of command is
    printed. The -v option causes a single word indicating the
    command or file name used to invoke command to be displayed;
    the -V option produces a more verbose description. If the -V
    or -v option is supplied, the exit status is 0 if command was
    found, and 1 if not. If neither option is supplied and an
    error occurred or command cannot be found, the exit status is
    127. Otherwise, the exit status of the command builtin is the
    exit status of command.

Οπότε δοκίμασε να τρέξεις την `time' με:

  bash$ command time --versionMore information about the Linux-greek-users mailing list