Δίνοντας options στην εντολή time

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Thu May 29 17:37:31 EEST 2008


Βλέπω πως η εντολή time δέχεται κάποια options, με τα οποία μπορεί 
κανείς να αλλάξει το format των πληροφοριών που δίνει. Όσο κι αν 
δοκίμασα, δεν δέχεται κανένα option, ούτε το --version:

$ time --version
bash: --version: command not found

real	0m0.001s
user	0m0.000s
sys	0m0.000s

το ίδιο φυσικά συμβαίνει όταν πάω να αλλάξω το format με την -f.

Η man page κάνει λογο για κάποια GNU 1.7 version της time. Πώς μπορώ να 
ξέρω ποια έκδοση έχω εγώ στο σύστημα?
More information about the Linux-greek-users mailing list