Κλείσιμο του dhclient

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Thu May 29 17:45:31 EEST 2008


On Thu, 29 May 2008 17:27:19 +0300, George Notaras <gnot at g-loaded.eu> wrote:
> Giorgos Keramidas wrote:
>> : for pid in ${pidlist} ; do
>> :     kill -TERM "${pid}"
>> :     if [ $? -ne 0 ]; then
>> :         # Cannot kill this process, try the next one.
>> :         echo "${progname}: kill ${pid}: cannot TERM process." >&2
>> :         continue
>> :     fi
>> :     echo "SIGTERM sent to pid ${pid}"
>> :     ps xauww | fgrep -v grep | grep -q "${pid}.*${dhclient}.*${ifname}"
>> :     if [ $? -eq 0 ]; then
>> :         # Wait a bit for the running dhclient process to exit.
>> :         sleep 3
>> :     fi
>> :     kill -9 "${pid}"
>> :     if [ $? -ne 0 ]; then
>> :         echo "${progname}: kill ${pid}: cannot KILL process." >&2
>> :     else
>> :         echo "SIGKILL sent to pid ${pid}"
>> :     fi
>> :
>
> Μια ερώτηση έχω. Στέλνονται δύο signals στην κάθε process του dhclient,
> ένα SIGTERM κι ένα SIGKILL. Όσες φορές το δοκίμασα το process του
> dhclient παύει να υπάρχει με το SIGTERM. To SIGKILL γιατί το στέλνουμε;
> Sorry, αν είναι προφανές, αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται αυτό.

Είναι απλό. Είναι bug :-)

Το KILL θα 'πρεπε να προσπαθεί να το στείλει μόνο αν *απέτυχε* το TERM.

Το ps xauwww | fgrep ... είναι μια προσπάθεια να βρει αν ακόμα τρέχει το
process, αλλά έβαλα το KILL έξω από το condition του grep. Μάλλον είναι
πιο χρήσιμο κάτι σαν:

: for pid in ${pidlist} ; do
:     kill -TERM "${pid}"
:     if [ $? -ne 0 ]; then
:         # Cannot kill this process, try the next one.
:         echo "${progname}: kill ${pid}: cannot TERM process." >&2
:         continue
:     fi
:     echo "SIGTERM sent to pid ${pid}"
:     ps xauww | fgrep -v grep | grep -q "${pid}.*${dhclient}.*${ifname}"
:     if [ $? -eq 0 ]; then
:         # Wait a bit for the running dhclient process to exit.
:         sleep 3
:
:         kill -9 "${pid}"
:         if [ $? -ne 0 ]; then
:             echo "${progname}: kill ${pid}: cannot KILL process." >&2
:         else
:             echo "SIGKILL sent to pid ${pid}"
:         fi
:     fi
More information about the Linux-greek-users mailing list