Κλείσιμο του dhclient

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Thu May 29 17:27:19 EEST 2008


Giorgos Keramidas wrote:

[...]

> : for pid in ${pidlist} ; do
> :     kill -TERM "${pid}"
> :     if [ $? -ne 0 ]; then
> :         # Cannot kill this process, try the next one.
> :         echo "${progname}: kill ${pid}: cannot TERM process." >&2
> :         continue
> :     fi
> :     echo "SIGTERM sent to pid ${pid}"
> :     ps xauww | fgrep -v grep | grep -q "${pid}.*${dhclient}.*${ifname}"
> :     if [ $? -eq 0 ]; then
> :         # Wait a bit for the running dhclient process to exit.
> :         sleep 3
> :     fi
> :     kill -9 "${pid}"
> :     if [ $? -ne 0 ]; then
> :         echo "${progname}: kill ${pid}: cannot KILL process." >&2
> :     else
> :         echo "SIGKILL sent to pid ${pid}"
> :     fi
> :

Μια ερώτηση έχω. Στέλνονται δύο signals στην κάθε process του dhclient, 
ένα SIGTERM κι ένα SIGKILL. Όσες φορές το δοκίμασα το process του 
dhclient παύει να υπάρχει με το SIGTERM. To SIGKILL γιατί το στέλνουμε; 
Sorry, αν είναι προφανές, αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται αυτό.
More information about the Linux-greek-users mailing list