Greek in Forte for Java

Sotiris Rentoulis spakae at otenet.gr
Wed Apr 4 13:11:01 EEST 2001


 Ößëéððå,

èá äïêéìÜóù áõôÜ ðïõ ìïõ åßðåò, åíþ Ýóôåéëá êáé ãñÜììá "subscribe"
óôç ëßóôá ðïõ áíÝöåñåò.

 Êáé ðÜëé åõ÷áñéóôþ, ÓùôÞñçò.More information about the Linux-greek-users mailing list