Μετάφραση νοπέρνικου

Filippos Papadopoulos filip at cs.uoi.gr
Sun Feb 27 16:41:47 EET 2005
On Sun, 27 Feb 2005, Konstantinos Margaritis wrote:

> On Κυριακή 27 Φεβρουάριος 2005 16:07, Socrates VAVILIS wrote:
>> 3 viewport: πεδιο/ζωνη εμφανισης?
> πεδίο όρασηςστην πληροφορική έχει ακριβώς την ίδια έννοια με την οπτική, Field of View, αφού υπάρχει μια συνολική εικόνα από την οποία περιορίζουμε σε κάποιο υποσύνολο (π.χ. ένα παράθυρο).

πεδίο παράστασης. Χρησιμοποιείται σε βιβλίο Γραφικών του πανεπιστημίου 
Αθηνών. (αν μιλάμε για Γραφικά φυσικά...)


>> 5 slider:  κερσορας(?)
> κανόνας; (από τα μαθητικά μου χρόνια με τους χάρακες και τους λογαριθμικούς κανόνες :-)

Ολισθητήρας/ολισθητής ;


More information about the I18ngr mailing list