Fedora Core 1:Screenshots μ ε Ε λ λ η ν ι κ Ü

Konstantinos Tachtevrenidis tachtek at cc.wwu.edu
Sat Nov 8 20:22:20 EET 2003


Opoios einai anakatemenos kai hriazetai voithia, boro na voithiso. As
epikinonisei mazi mou.

sorry gia tin elleipsi ellinikon haraktiron. Zo stin ameriki

Kosta Tachtevrenidis

> * Lefteris Dimitroulakis <edimitro at tee.gr> [2003-11-08 10:34]:
>> On Saturday 08 November 2003 06:28, Steve Stavropoulos wrote:
>> ....................................
>> > douleia, 8elei ligo megalyterh prosoxh. Akoma den exw katalabei ti
>> einai o
>> > "Diamesolabhths diktiou" (mhpws 8elei na pei "Epilogh proxy" o
>> poihths?).
>>
>> proxy server = áíôéðñüóùðïò (ðëçñåîïýóéïò) äéáêïìéóôÞò
>
> Ìðïñåß «proxy» íá óçìáßíåé üíôùò «ðëçñåîïýóéïò», áëëÜ ôï
> «äéáìåóïëáâçôÞò» ðéóôåýù ðùò åêöñÜæåé êáëýôåñá ôï íüçìá óôç
> óõãêåêñéìÝíç. Áò ðïýìå, "web proxy" => "äéáìåóïëáâçôÞò éóôïóåëßäùí".
>
> Êáé êÜôé Üëëï ðïõ óêÝöôçêá: ç ìåôÜöñáóç «åî ïñéóìïý» ãéá ôï «default» äå
> ìïõ öáßíåôáé ôüóï ðåôõ÷çìÝíç. Ôï «ðñïêáèïñéóìÝíç» ìïõ öáßíåôáé
> êáëýôåñï. Ð÷. «default configuration» => «ðñïêáèïñéóìÝíåò ñõèìßóåéò»,
> «default font» => «ðñïêáèïñéóìÝíç ãñáììáôïóåéñÜ» ê.ï.ê.
>
> Ôï ìüíï êáêü åßíáé üôé ïé ôá åëëçíéêÜ ìçíýìáôá ãßíïíôáé äéðëÜóéá êáé
> ôñéðëÜóéá óå ìÞêïò áðü ôá áããëéêÜ. Ç ëýóç íá áöÞíïõìå áìåôÜöñáóôåò
> ìåñéêÝò åðéëåãìÝíåò ëÝîåéò äåí åßíáé Üó÷çìç («ÅðéëïãÞ proxy»).
>
> --
> ÁëÝîáíäñïò Äéáìáíôßäçò * adia at hellug.gr
>
>
More information about the I18ngr mailing list