Μετάφραση fetchmail και εκκίνηση μετάφρασης Debian

Fanis Dokianakis madf at hellug.gr
Wed May 7 14:48:44 EEST 2003


On Tue, May 06, 2003 at 08:20:07AM +0000, Τα πάντα ρει wrote:
> Fanis Dokianakis [06/05/2003]:
> > Ολοκλήρωσα την μετάφραση των μηνυμάτων του fetchmail (έκδοση 6.2.2).
> 
> Έχω τις παρακάτω προτάσεις για αλλαγές.
> 
> Το trusted (certificate directory) αλλάχτηκε από "εμπιστευμένου" σε
> "εμπιστεύσιμου" για ομοιομορφία με τα αντίστοιχα μηνύματα του GnuPG
> (trusted signatures).
> 
> Επίσης το "polling interval" μήπως θα έπρεπε από "διάλειμμα ερωτήσεων"
> να μεταφραστεί ως "περίοδος ερωτήσεων" (το αντίστροφο της συχνότητας,
> ερωτήσεις κάθε χ λεπτά);
>

Μου άρεσαν οι αλλαγές σου και θα τις εφαρμόσω.

Ευχαριστώ ΦάνηςMore information about the I18ngr mailing list