wget-1.7: el.po update

Prokopis Prokopidis prokopis at hellug.gr
Wed Jun 6 09:38:14 EEST 2001


Simos Xenitellis wrote:

> ¸íá ó÷üëéï, åßíáé "äåí åðåôñÜðç" Þ "äåí åðåôñÜðåé";
> ¸÷ù äåé óå Üñèñá ð.÷. óôï ÂÞìá ôï ðñþôï, üìùò âÜóç ôïõ ìïíïôïíéêïý
> äåí åßíáé ôï äåýôåñï.
> 
> óßìïò


Åßíáé "äåí åðåôñÜðç". Áí èåò íá ÷ñçóéìïðïéÞóåéò áõóôçñÞ äçìïôéêÞ, èá ðñÝðåé íá
âÜëåéò "äåí åðéôñÜðçêå". Ôýðïò "äåí åðåôñÜðåé" äåí õðÜñ÷åé.

Ð.More information about the I18ngr mailing list