ακεραιότητα δεδομένων

Γιώργος Πάλλας gpall at ccf.auth.gr
Wed Feb 22 15:29:07 EET 2012


On 02/22/2012 08:41 AM, Γιώργος Πάλλας wrote:
>
>
> Παίδες, ευχαριστώ για το brainstorming!
> Πριν ωριμάσουν τα btrfs και τα zfs με βλέπω να μένω παρέα με τον 
> δαίμονά μου που θα με ειδοποιήσει τη μέρα που κάποιο solar flare θα 
> τεντώσει μια χούφτα bits στο δίσκο μου ώστε να αποκαταστήσω τα σχετικά 
> αρχεία από τα backups μου...
>
>

πάντως δοκίμασα και το btrfs και λειτουργεί το checksumming!
Σε unmounted δίσκο έκανα με hexedit μια αλλαγή σε ένα byte και μετά ενώ 
έγινε κανονικά mount, το αρχείο το οποίο πέτυχα δεν διαβαζόταν. Σε 
οποιοδήποτε file operation έπαιρνα Input/Output error. Που σημαίνει ότι 
αν κάθε τόσο κάνεις ένα find /yourPreciousDir -type f -exec cat \{} \; > 
/dev/null θα ανακαλύψεις ποια αρχεία σου έχουν χτυπηθεί.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 9597 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20120222/6a83531b/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list