σύγκριση αρχείων με βάση την πρώτη λέξη σε κάθε γραμμή

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Mon Aug 17 21:37:05 EEST 2009


On Mon, 17 Aug 2009 21:22:40 +0300, Thanos <pampo at freemail.gr> wrote:
> Από τα λίγα που καταλαβαίνω η diff ελέγχει ολόκληρη την γραμμή. Ακόμη
> και sort να κάνω τα περιεχόμενα των αρχείων, ακόμη και τα ίδια modules
> να τρέχουν και στις δυο περιπτώσεις το μέγεθος ίσως να διαφέρει και έτσι
> πάλι μου τα βγάζει ότι διαφέρουν. Γι' αυτό και ψάχνω κάτι που να ελέγχει
> μόνο την πρώτη λέξη. Όπως είπα βέβαια, ίσως ζητάω πολλά και χρειάζεται
> να κάνω λίγη χειροκίνητη δουλειά και να τα ελέγξω ένα-ένα με το μάτι.
>
> Σ' ευχαριστώ για την απάντηση... Περιμένω την επόμενή σου... :-D

Υπάρχει πάντα και η join(1) με την οποία μπορείς να βρεις:

  α) Τα κοινά πεδία δύο column-delimited αρχείων:

     $ join -11 -21 -o 1.1 a b | head
     Module
     nf_conntrack_irc
     nf_conntrack_ftp
     ipt_REJECT
     ipt_LOG
     xt_limit
     xt_tcpudp
     xt_state
     ipt_addrtype
     iptable_mangle

  β) Τα πεδία που εμφανίζονται μόνο στο πρώτο file:

     $ join -11 -21 -a1 -o 1.1,2.1 a b | sed -n -e '/[ ]$/ s/[ ]*$//p'
     nf_conntrack_ipv4
     nf_conntrack
     iptable_filter
     ip_tables
     ipv6
     ide_cd_mod
     cdrom
     shpchp
     ac97_bus
     pci_hotplug
     ide_disk

  γ) Τα πεδία που υπάρχουν μόνο στο δεύτερο file:

     $ join -11 -21 -a2 -o 1.1,2.1 a b | sed -n -e '/^[ ]/ s/^[ ]*//p'
     iptable_nat
     nf_nat
     nf_conntrack_ipv4
     nf_conntrack
     iptable_filter
     ip_tables
     hwmon_vid
     ide_generic
     ide_cd_mod
     cdrom
     ac97_bus
     pci_hotplug
     ata_generic


More information about the Linux-greek-users mailing list