Κλείσιμο του dhclient

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Thu May 29 11:29:45 EEST 2008


On Thu, 29 May 2008 10:33:03 +0300, George Notaras <gnot at g-loaded.eu> wrote:
> George Notaras wrote:
>> George Notaras wrote:
>>
>>> To πρόβλημά μου έιναι ότι δεν έχω βρει κάποιον μη-brutal τρόπο να
>>> κλείσω το process dhclient ή να το κάνω να αναλάβει την IP του br0
>>> και να αφήσει ήσυχο το eth0. Το man page δεν βοήθησε.
>>
>> Δεν βλέπω κάποιον άλλον τρόπο εκτός από kill. Οπότε κάνω τη δουλειά
>> μου με το παρακάτω:
>>
>> #!/usr/bin/env bash
> [...]
>
>
> arrrg#@!&... επειδή γαμ....ε με τα tabs, το ξαναστέλνω:

Δεν το γράφεις και λίγο «καλύτερα» μιας και ασχολείσαι μαζί του;

: #!/usr/bin/env bash
:
: progname=$(basename "$0")
:
: if [ $# -ne 1 ]; then
:     echo "usage: ${progname} <interface>" >&2
:     exit 1
: fi
:
: ifname="$1"
: pidlist=$( ps axwww | fgrep -v grep | grep "${dhclient}.*${ifname}" |
:   awk '{print $1}' )
:
: if [ -z "${pidlist}" ]; then
:     exit 0         # Nothing to do, just exit.
: fi
:
: for pid in ${pidlist} ; do
:     kill -TERM "${pid}"
:     if [ $? -ne 0 ]; then
:         # Cannot kill this process, try the next one.
:         echo "${progname}: kill ${pid}: cannot TERM process." >&2
:         continue
:     fi
:     echo "SIGTERM sent to pid ${pid}"
:     ps xauww | fgrep -v grep | grep -q "${pid}.*${dhclient}.*${ifname}"
:     if [ $? -eq 0 ]; then
:         # Wait a bit for the running dhclient process to exit.
:         sleep 3
:     fi
:     kill -9 "${pid}"
:     if [ $? -ne 0 ]; then
:         echo "${progname}: kill ${pid}: cannot KILL process." >&2
:     else
:         echo "SIGKILL sent to pid ${pid}"
:     fi
:
:     # Try to delete any stale pidfile too.
:     grep -l "\\<${pid}\\>" /var/run/dhclient*.pid | \
:     while read pidfile ; do
:         stalepid=$( awk '{print $1}' "${pidfile}" 2> /dev/null )
:         if [ $? -ne 0 ] || [ -z "${stalepid}" ]; then
:             echo "${progname}: error: cannot read PID from" \
:               "pidfile at ${pidfile}"
:             continue
:         fi
:         if [ ${stalepid} -eq ${pid} ]; then
:             rm "${pidfile}" && \
:             echo "${progname}: deleted PID file ${pidfile}" \
:               "for process ${stalepid}"
:         fi
:     done
: done

Δεν είναι προφανές γιατί έκανα κάποιες από τις αλλαγές, αλλά το παρακάτω
ίσως βοηθήσει :)

> if [ -n "$DHCLIENT_PROC" ] ; then

Το ανάποδο σε γλιτώνει από ένα nesting level. Αντί για:

    if [ blah ]; then
        if [ foo ]; then
            if [ baz ]; then
                if [ bar ]; then
                    # Not enough space for code!
                fi
            fi
        fi
    fi

Είναι μερικές φορές πιο ευανάγνωστο το:

    if [ not-blah ]; then
        exit 0
    fi
    if [ not-foo ]; then
        exit 0
    fi

Βλέποντας αυτό είναι προφανές ότι μπορεί να γραφτεί με το πιο «ωραίο»
στυλ:

    if [ not-blah ] || [ not-foo ] || [ not-baz ] || [ not-bar ]; then
        exit 0
    fi

Μόλις γλίτωσες τουλάχιστον 4 nesting levels και κάμποσο χώρο :)

>   for DHCLIENT in $DHCLIENT_PROC; do
>     echo "** Found dhclient process: $DHCLIENT"
>     /bin/kill $DHCLIENT
>     echo "Killed dhclient process: $DHCLIENT"

Δεν ξέρεις αν έκανες kill το process, μέχρι να ελέγξεις το $?.

    /bin/kill ${DHCLIENT}
    if [ $? -ne 0 ]; then
        # Can't kill this process, skip it.
        continue
    fi

>     # Also delete the relevant PID file
>     for pidfile in /var/run/dhclient*.pid ; do
>       if [ "$(cat $pidfile)" = "$DHCLIENT" ] ; then
>         rm -f "$pidfile"
>         echo "Deleted PID file '$pidfile' for process $DHCLIENT"
>       fi
>     done
>   done

Μπορείς να «μικρύνεις» λίγο τη λίστα των files που θα διαπεράσεις με
shell contructs, χρησιμοποιώντας το -l option της grep:

    grep -l "\\<${pid}\\>" /var/run/dhclient*.pid | \
    while read fname ; do
        # Do something with filename ${fname}
    done

Αν το `/var/run/dhclient*.pid' δεν κάνει match με *κανένα* file, τότε το
${pidfile} θα έχει τουλάχιστον μια τιμή. Το unexpanded pattern:

    $ for fname in no-such-*pattern ; do echo "${fname}" ; done
    no-such-*pattern
    $

Οπότε ίσως έχει νόημα να ελέγχεις ότι η cat(1) απέτυχε, ή έστω να κάνεις
redirect το stderr της sto /dev/null:

    if [ "$(cat $pidfile 2>/dev/null)" = "${DHCLIENT}" ]; then
        ...

Μετά από όλα αυτά δεν είναι πλέον `quick hack' όμως, αλλά σχεδόν θέλει
manpage :)
More information about the Linux-greek-users mailing list