Θέμα: Re: intel 3945abg αδυναμία σύνδεσης

Panagiotis Palias palias at ath.forthnet.gr
Tue May 13 12:36:47 EEST 2008


Μάριος Κ. wrote:
> marios at artemis:~$ iwconfig
> lo    no wireless extensions.
>
> eth0   no wireless extensions.
>
> wmaster0 no wireless extensions.
>
> wlan0   IEEE 802.11g ESSID:"SEISMOLOGICAL-AP" Nickname:""
>      Mode:Managed Frequency:2.422 GHz Access Point: 
> 00:1A:70:47:32:87
>      Bit Rate=48 Mb/s  Tx-Power=27 dBm
>      Retry min limit:7  RTS thr:off  Fragment thr=2346 B
>      Power Management:off
>      Link Quality=75/100 Signal level=-59 dBm Noise level=-127 dBm
>      Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
>      Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0
>
Εδώ δείχνει να είναι σωστά συνδεδεμένο
> marios at artemis:~$ ifconfig -a
> eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:24:f2:7a:17
>      inet addr:155.207.124.13 Bcast:155.207.124.255 
> Mask:255.255.255.0
>      UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
>      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>      TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>      collisions:0 txqueuelen:1000
>      RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
>      Interrupt:251 Base address:0x8000
>
> lo    Link encap:Local Loopback
>      inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
>      inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
>      UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
>      RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>      TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>      collisions:0 txqueuelen:0
>      RX bytes:1056 (1.0 KB) TX bytes:1056 (1.0 KB)
>
> wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1c:bf:85:37:e4
>      UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
>      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>      TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>      collisions:0 txqueuelen:1000
>      RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:2316 (2.2 KB)
>
απλώς δεν έχεις πάρει IP από το dhcp ή δεν την έχεις βάλει με το χέρι 
για να έχεις επικοινωνία.
More information about the Linux-greek-users mailing list