Σχετικά με το LD_PRELOAD

Raoul raoul at raoul.shacknet.nu
Fri May 5 13:36:12 EEST 2006


Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει με δυο λόγια τι ακριβώς κάνει το
LD_PRELOAD?

Για παράδειγμα, κάποιο πρόγραμμα, αν το τρέξει κανείς κατευθείαν:

# ./someprogram

...δεν τρέχει επειδή δεν μπορεί να βρει μια βιβλιοθήκη πχ
libsomething.so.0
Αν το τρέξει:

# LD_PRELOAD=/usr/lib/libsomething.so.0 ./someprogram

...τότε λειτουργεί.

Εφόσον μια βιβλιοθήκη έχει εγκατασταθεί στο /usr/lib/ και έχει τρέξει το
ldconfig, πώς είναι δυνατόν να μην τη βρίσκει το πρόγραμμα?

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20060505/adc0f502/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list