Logistika dos under linux (semi-solved) [was: sendmail + antivirus.]

Theodore J. Soldatos theodore at eexi.gr
Wed Aug 22 14:07:01 EEST 2001


In article <20010822151240.2102e6e0.papas at wise.gr>, "ÐáðáäïãéáííÜêçò
ÂáããÝëçò" <papas at wise.gr> wrote:> 
> Iparxei oreksi gia ti dimiourgia enos tetoiou project? An nai, tote na
> to sizitisoume, exo kapoies idees - protaseis, kai malista isos (poli
> pi8ano) na vroume kai xrimatodoti gia to egxeirima.
> 
> Ap oti pistevo, den einai kai tipota fovero na ftiaxtei kati tetoio,
> einai (kanas logistis/oikonomikarios sti lista?) ?

Ôï ðñüâëçìá ìå áõôÜ ôá ðñïãñÜììáôá åßíáé ï ñõèìüò ìå ôïí ïðïßïí áëëÜæïõí
ïé íüìïé. Áõôü äçìéïõñãåß ðñüâëçìá ü÷é ìüíï óôï íá êÜíåéò Ýíá open source
ðáêÝôï, áëëÜ áêüìá êáé óå ìéêñÝò åôáéñåßåò. ¼ôáí êÜðïéïò âáóßæåé ôï
ëïãéóôÞñéü ôïõ óå Ýíá ðñüãñáììá, èÝëåé íá åßíáé óßãïõñïò üôé ôá updates
èá Ýñ÷ïíôáé óôçí þñá ôïõò, áëëéþò ìðïñåß íá óôáìáôÞóåé ç ëåéôïõñãßá ôçò
åôáéñåßáò ôïõ (áí äåí ìðïñåß íá ôõðþóåé ôéìïëüãéá, ôé èá êÜíåé;). Ôï
support ðáßæåé ðïëý ìåãÜëï ñüëï óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç. Êáëýôåñá íá
îÝñåéò üôé ü,ôé êáé íá óõìâåß õðÜñ÷åé ìéá Singular ðïõ èá Ýñèåé íá óå
óþóåé, ðáñÜ íá âáóéóôåßò óôçí üñåîç ôïõ open source ðñïãñáììáôéóôÞ. Ç
áëëáãÞ ëïãéóôéêïý ðáêÝôïõ åßíáé åðßóçò ìéá ÷ñïíïâüñá êáé ÷ñçìáôïâüñá
éóôïñßá, ïðüôå ðñïôéìÜò ìéá åôáéñåßá ðïõ îÝñåéò üôé äåí ðñüêåéôáé íá
êëåßóåé óôï Üìåóï ìÝëëïí, ðáñÜ ìéá íÝá ìéêñÞ åôáéñåßá ðïõ äåí îÝñåéò áí
èá õðÜñ÷åé ôïí åðüìåíï ìÞíá, üóï êáëýôåñï êáé íá åßíáé ôï software ôçò
ìéêñÞò, Þ ôï open source software. 

ÂÝâáéá ç ðåñßðôùóç áõôÞ åßíáé êáëü ðáñÜäåéãìá ãéá ôï ðþò ìðïñåßò íá
âãÜëåéò ëåöôÜ áðü opensource. Áí ìéá ãíùóôÞ åôáéñåßá öôéÜîåé Ýíá open
source ëïãéóôéêü ðáêÝôï êáé ôï äßíåé äùñåÜí, ÷ñåþíïíôáò ìüíï óõìâüëáéá
óõíôÞñçóçò, ðüóåò åôáéñåßåò èá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóïõíå *÷ùñßò* óõìâüëáéï
óõíôÞñçóçò, áêüìá êáé áí ôá updates åßíáé äéáèÝóéìá áìÝóùò óôï Internet; :-)

È.More information about the Linux-greek-users mailing list