[I18NGR] Μετατροπή Ελληνικών σε Greeklish από την ICU

Νίκος Γενημάκης perceval at auth.gr
Tue Aug 30 00:35:12 EEST 2005


Αγαπητοί φίλοι, μόλις είδα κάτι που με καθησύχασε εν μέρει. Στη σελίδα επίδειξης
των δυνατοτήτων μετατροπής της ICU, υπάρχει η λειτουργία "Names (variant)",
δίνει μια διαφορετική εκδοχή της μετατροπής των Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς.

Οι απόψεις του Εράσμου, όπως παρουσιάζονται (και επικρίνονται) από την ιστοσελίδα:

http://www.krassanakis.gr/orthography.htm

«Προφορά αρχαίων ελληνικών λέξεων, σύμφωνα με τον Έρασμο: Ευρώπη = "εουροοπεε"
και όχι "εβρόπι", αυστηρός = "αουστεερος" και όχι "αφστιρός", είναι = "εϊναϊ"
και όχι "ίνε", ηύρα = "εεουρα" και όχι "ίβρα", θείοι = "θεϊοϊ και όχι "θίι",...»

Έτσι λοιπόν, αν δοκιμάσουμε να μετατρέψουμε τις λέξεις:

Ευρώπη αυστηρός είναι ηύρα θείοι

με τη λειτουργία "Names", παίρνουμε όντως:

Eurṓpē Austērós Eínai Ēýra Theíoi

ενώ με τη λειτουργία "Names (variant)" παίρνουμε:

Ev̱ró̱pi̱ Af̱sti̱rós Eínai Í̱v̱ra Theíoi

Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με αυτό που λέει ο Έρασμος, ενώ η
δεύτερη είναι μια ρεαλιστική απόδοση της προφοράς των Νέων Ελληνικών, και
ενδεχομένως και των Αρχαίων Ελληνικών. Σε δεύτερο στάδιο, είναι δυνατή η
αφαίρεση των διακριτικών και η μετατροπή των αλφαριθμητικών σε κώδικα ASCII.

Προσωπικά, δεν θα ήθελα να πάρω θέση για θέματα που αποτελούν σημεία διαμάχης
μεταξύ των φιλολόγων, μια και δεν είμαι ειδικός και κάτι τέτοιο θα
αποπροσανατόλιζε τη λίστα.

Αυτό που φοβήθηκα, είναι αυτό που συμβαίνει όταν ένας μη-Έλληνας προσπαθεί να
επικοινωνήσει με έναν Έλληνα με τα Αρχαία Ελληνικά που ξέρει, και με την
Ερασμιακή προφορά που διδάχθηκε: Μια Βαβέλ, που εν μέρει οφείλεται στην
εσφαλμένη επέκταση των υποθέσεων του Εράσμου για τα Αρχαία Ελληνικά, στα Νέα
Ελληνικά. Κάτι τέτοιο φοβήθηκα πως συνέβαινε και με την ICU.

-Νίκος

Νίκος Γενημάκης wrote:

> Η ICU:
> 
> http://www-306.ibm.com/software/globalization/icu/index.jsp
> 
> είναι η βιβλιοθήκη που ανέπτυξε η IBM και θα χρησιμοποιηθεί για την 
> υποστήριξη Unicode στην PHP 6.0 (αμήν και πότε). Τα πλεονεκτήματα της χρήσης
>  της ICU είναι πολλά και δεν είναι σκόπιμο να αναφερθώ πλήρως σε αυτά.
> 
> Ένα πράγμα πάντως μου που προκάλεσε αίσθηση είναι ο τρόπος που η ICU 
> μετατρέπει τα Ελληνικά σε Greeklish. Περίμενα να δω μια μετατροπή τύπου ΕΛΟΤ
>  ΧΨΩ (σαν κι αυτή που το Βρετανικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί για τα ελληνικά 
> ονόματα πάνω στα πτυχία που ...εκδίδει) αλλά το όνομά μου, αντί για Nikolaos
>  Genimakis, βγαίνει ...Nikólaos Genēmákēs!
> 
> Έτσι, από περιέργεια, αποφάσισα να δω τι γίνεται όταν το κείμενο προς 
> μετατροπή είναι πολυτονικό. Ας δούμε για παράδειγμα την Κυριακή Προσευχή:
> 
> Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· 
> γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν 
> ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς 
> ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ 
> ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ἀμήν.
> 
> Το αποτέλεσμα της μετατροπής είναι:
> 
> Páter Hēmō̂n Ho En Toîs Ouranoîs Hagiasthḗtō Tò Ónomá Sou: Elthétō Hē 
> Basileía Sou: Genēthḗtō Tò Thélēmá Sou, Hōs En Ouranō̂i Kaì Epì Tē̂s Gē̂s: 
> Tòn Árton Hēmō̂n Tòn Epioúsion Dòs Hēmîn Sḗmeron: Kaì Áphes Hēmîn Tà 
> Ophelḗmata Hēmō̂n, Hōs Kaì Hēmeîs Aphíemen Toîs Opheilétais Hēmō̂n: Kaì Mḕ 
> Eisenénkēis Hēmâs Eis Peirasmón, Allà Rŷsai Hēmâs Apò Toû Ponēroû. Amḗn.
> 
> Αν και δεν είμαι φιλόλογος, υποψιάζομαι πως το παραπάνω βασίζεται στις 
> απόψεις του Εράσμου για το πως προφέρονταν η Αρχαία Ελληνική. Οι απόψεις του
>  Εράσμου και το πόσο ορθές είναι αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και διαμάχης
>  μεταξύ των ειδικών. Εγώ πάλι, ως μη ειδικός, έχω να πω πως αυτός ο τρόπος 
> μετατροπής είναι απαράδεκτος για τα Νέα Ελληνικά.
> 
> Αν θέλετε να τεστάρετε αυτή τη λειτουργία της ICU, πηγαίνετε στη διεύθυνση:
> 
> http://www-950.ibm.com/software/globalization/icu/demo/transform
> 
> και επιλέξτε τη λειτουργία "Names" από το μενού.
> 
> -Νίκος
More information about the I18ngr mailing list