Ανάληψη μεταφρασης του Sweep

Fanis Dokianakis madf at hellug.gr
Sat Feb 8 04:41:35 EET 2003


Ανέλαβα την μετάφραση των μηνυμάτων του Sweep, ενός φοβερού audio
editor/recorder που μοιάζει με το CoolEdit στα win.
http://sweep.sf.net

Μια πρώτη έκδοση που θα στείλω στους developers ακολουθεί.

Φάνης
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: el.po.gz
Type: application/x-gzip
Size: 16988 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20030208/40b48fd2/attachment.bin>


More information about the I18ngr mailing list