Μερικές αλλαγές/προσθήκες στα μηνύματα του GIMP

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Sun Dec 21 19:19:19 EET 2003


Έκανα μερικές αλλαγές/προσθήκες στα μηνύματα του GIMP από το
http://cvs.gnome.org/lxr/source/gimp/po/el.po και τις παραθέτω
για έλεγχο.
-------------- next part --------------
--- el.po	2003-12-21 11:48:12.000000000 +0000
+++ el.po.new	2003-12-21 17:18:05.000000000 +0000
@@ -269,38 +269,38 @@
 #: app/core/gimp-units.c:171 app/gui/session.c:145
 #: app/plug-in/plug-in-rc.c:161
 msgid "fatal parse error"
-msgstr ""
+msgstr "μοιραίο συντακτικό σφάλμα"
 
 #. please don't translate 'yes' and 'no'
 #: app/config/gimpconfig-deserialize.c:461
 #, c-format
 msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "ενώ αναμενόταν 'yes' ή 'no' για λογική παράμετρο, βρέθηκε '%s'"
 
 #: app/config/gimpconfig-deserialize.c:535
 #, c-format
 msgid "invalid value '%s' for token %s"
-msgstr ""
+msgstr "άκυρη τιμή '%s' για την παράμετρο %s"
 
 #: app/config/gimpconfig-deserialize.c:550
 #, c-format
 msgid "invalid value '%ld' for token %s"
-msgstr ""
+msgstr "άκυρη τιμή '%ld' για την παράμετρο %s"
 
 #: app/config/gimpconfig-deserialize.c:616
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "while parsing token '%s': %s"
-msgstr "Σφάλμα εγγραφής: %s"
+msgstr "κατά την επεξεργασία της παραμέτρου '%s': %s"
 
 #: app/config/gimpconfig-deserialize.c:767
 #, c-format
 msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
-msgstr ""
+msgstr "η τιμή για την παράμετρο %s δεν είναι έγκυρη συμβολοσειρά UTF-8"
 
 #: app/config/gimpconfig-path.c:144
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot expand ${%s}"
-msgstr "Αδύνατο το κλείδωμα του %s.\n"
+msgstr "Αδυναμία ανάπτυξης του ${%s}"
 
 #: app/config/gimpconfig-utils.c:472 app/config/gimpscanner.c:92
 #: app/core/gimpbrush.c:414 app/core/gimpbrushgenerated.c:377
@@ -308,9 +308,9 @@
 #: app/core/gimppalette.c:379 app/core/gimppattern.c:344
 #: app/tools/gimpcurvestool.c:1279 app/tools/gimplevelstool.c:1485
 #: app/widgets/gimptexteditor.c:372 app/xcf/xcf.c:272
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
-msgstr "Άνοιγμα του '%s' για ανάγνωση αδύνατο.\n"
+msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του '%s' για ανάγνωση: %s"
 
 #: app/config/gimpconfig-utils.c:481 app/config/gimpconfigwriter.c:118
 #: app/core/gimpbrushgenerated.c:129 app/core/gimpgradient.c:509
@@ -319,18 +319,18 @@
 #: app/vectors/gimpvectors-export.c:77 app/xcf/xcf.c:333
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
-msgstr "Άνοιγμα του `%s' για εγγραφή αδύνατο"
+msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του '%s' για εγγραφή: %s"
 
 #: app/config/gimpconfig-utils.c:492 app/config/gimpconfig-utils.c:515
 #: app/vectors/gimpvectors-export.c:111
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error while writing '%s': %s"
-msgstr "Σφάλμα ανάγνωσης: %s"
+msgstr "Σφάλμα κατά την εγγραφή του '%s': %s"
 
 #: app/config/gimpconfig-utils.c:503
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error while reading '%s': %s"
-msgstr "Σφάλμα ανάγνωσης: %s"
+msgstr "Σφάλμα κατά την ανάγνωση του '%s': %s"
 
 #: app/config/gimpconfig-utils.c:540
 #, c-format
@@ -342,7 +342,7 @@
 #: app/config/gimpconfigwriter.c:105
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
-msgstr "Αδύνατο το άνοιγμα αρχείου: %s"
+msgstr "Αδυναμία δημιουργίας του προσωρινού αρχείου για '%s': %s"
 
 #
 #: app/config/gimpconfigwriter.c:566
@@ -350,35 +350,39 @@
 msgid ""
 "Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
 "The original file has not been touched."
-msgstr "Σφάλμα ανοίγματος αρχείου %s: %s"
+msgstr ""
+"Σφάλμα κατά την εγγραφή στο προσωρινό αρχείο για το '%s': %s\n"
+"Το πρωτότυπο αρχείο δεν πειράχτηκε."
 
 #
 #: app/config/gimpconfigwriter.c:573
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
 "No file has been created."
-msgstr "Σφάλμα ανοίγματος αρχείου %s: %s"
+msgstr ""
+"Σφάλμα κατά την εγγραφή στο προσωρινό αρχείο για το '%s': %s\n"
+"Δεν δημιουργήθηκε κανένα αρχείο."
 
 #: app/config/gimpconfigwriter.c:583
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error writing to '%s': %s"
-msgstr "Σφάλμα ανάγνωσης: %s"
+msgstr "Σφάλμα κατά την εγγραφή στο '%s': %s"
 
 #: app/config/gimpconfigwriter.c:600
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not create '%s': %s"
-msgstr "Αδύνατο το επανάνοιγμα του %s\n"
+msgstr "Αδυναμία δημιουργίας του '%s': %s"
 
 #: app/config/gimprc.c:341 app/config/gimprc.c:353
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Parsing '%s'\n"
-msgstr "Ταξινόμηση του %s"
+msgstr "Επεξεργασία του %s"
 
 #: app/config/gimprc.c:577
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Saving '%s'\n"
-msgstr "Ταξινόμηση του %s"
+msgstr "Αποθήκευση του '%s'\n"
 
 #. Not all strings defined here are used in the user interface
 #. * (the preferences dialog mainly) and only those that are should
@@ -393,21 +397,23 @@
 
 #: app/config/gimprc-blurbs.h:21
 msgid "Specifies how the area around the image should be drawn."
-msgstr ""
+msgstr "Καθορίζει πώς να ζωγραφίζεται η περιοχή γύρω από την εικόνα."
 
 #: app/config/gimprc-blurbs.h:24
 msgid ""
 "Sets the canvas padding color used if the padding mode is set to custom "
 "color."
 msgstr ""
+"Καθορίζει ποιό χρώμα γεμίσματος καμβά να χρησιμοποιηθεί, αν η λειτουργία "
+"γέμισμα έχει ρυμθιστεί ως επιλογή χρήστη."
 
 #: app/config/gimprc-blurbs.h:28
 msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
-msgstr ""
+msgstr "Να ζητάται επιβεβαίωση πριν το κλείσιμο μίας εικόνας που δεν έχει αποθηκευθεί."
 
 #: app/config/gimprc-blurbs.h:31
 msgid "Sets the mode of cursor the GIMP will use."
-msgstr ""
+msgstr "Καθορίζει την κατάσταση του δείκτη που θα χρησιμοποιήσει το GIMP."
 
 #: app/config/gimprc-blurbs.h:34
 msgid ""
@@ -602,7 +608,7 @@
 
 #: app/config/gimprc-blurbs.h:265
 msgid "Enable to display a handy GIMP tip on startup."
-msgstr ""
+msgstr "Επιλέξτε το για να εμφανίζεται μία χρήσιμη συμβουλή του GIMP κατά την έναρξη."
 
 #: app/config/gimprc-blurbs.h:268
 msgid "Enable to display tooltips."
@@ -673,17 +679,19 @@
 
 #: app/config/gimprc-blurbs.h:325
 msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
-msgstr ""
+msgstr "Ρυθμίει τον τρόπο με τον οποίο η διαφάνεια εμφανίζεται στις εικόνες."
 
 #: app/config/gimprc-blurbs.h:328
 msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
-msgstr ""
+msgstr "Ρυθμίζει το μέγεθος της σκακιέρας που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της διαφάνειας."
 
 #: app/config/gimprc-blurbs.h:331
 msgid ""
 "When enabled, the GIMP will not save if the image is unchanged since opening "
 "it."
 msgstr ""
+"Εάν έχει επιλεγεί, το GIMP δεν θα σώζει την εικόνα εφ' όσον αυτή δεν έχει \n"
+"μεταβληθεί από την στιγμή που ανοίχθηκε."
 
 #: app/config/gimprc-blurbs.h:335
 msgid ""
@@ -700,7 +708,7 @@
 
 #: app/config/gimprc-blurbs.h:344
 msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
-msgstr ""
+msgstr "Εάν έχει επιλεγεί, πατώντας το πλήκτρο F1 ανοίγει το παράθυρο βοηθείας."
 
 #: app/config/gimprc-blurbs.h:347
 #, c-format
@@ -713,36 +721,31 @@
 
 #
 #: app/config/gimpscanner.c:217
-#, fuzzy
 msgid "invalid UTF-8 string"
-msgstr "Σφάλμα στο αρχείο πινέλων του GIMP \"%s\"."
+msgstr "μη αποδεκτή συμβολοσειρά UTF-8G"
 
 #: app/config/gimpscanner.c:494
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
-msgstr "Σφάλμα εγγραφής: %s"
+msgstr "Σφάλμα κατά την επεξεργασία του όρου '%s' στη γραμμή %d: %s"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:13
-#, fuzzy
 msgid "_White (Full Opacity)"
-msgstr "Γέμισμα Αδιαφάνειας:"
+msgstr "_Λευκό (Πλήρης Αδιαφάνεια)"
 
 #: app/core/core-enums.c:14
-#, fuzzy
 msgid "_Black (Full Transparency)"
-msgstr "FG σε Διαφανές"
+msgstr "_Μαύρο (Πλήρης Διαφάνεια)"
 
 #: app/core/core-enums.c:15
-#, fuzzy
 msgid "Layer's _Alpha Channel"
-msgstr "Προσθήκη στο ταμπλώ"
+msgstr "Κανάλι _Άλφα Στρώματος"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:16
-#, fuzzy
 msgid "_Selection"
-msgstr "Επιλογή"
+msgstr "_Επιλογή"
 
 #: app/core/core-enums.c:17
 msgid "_Grayscale Copy of Layer"
@@ -812,11 +815,11 @@
 
 #: app/core/core-enums.c:140
 msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Normal)"
-msgstr ""
+msgstr "Αμφιταλάντευση Χρώματος Floyd-Steinberg (Κανονική)"
 
 #: app/core/core-enums.c:141
 msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Reduced Color Bleeding)"
-msgstr ""
+msgstr "Αμφιταλάντευση Χρώματος Floyd-Steinberg (Μειμένη Απώλεια Χρώματος)"
 
 #: app/core/core-enums.c:142
 msgid "Positioned Color Dithering"
@@ -879,53 +882,47 @@
 
 #: app/core/core-enums.c:218
 msgid "Spiral (clockwise)"
-msgstr "Ελικοειδες (δεξιόστροφα)"
+msgstr "Ελικοειδές (δεξιόστροφα)"
 
 #: app/core/core-enums.c:219
 msgid "Spiral (anticlockwise)"
 msgstr "Ελικοειδές (αντίστροφα του ρολογιού)"
 
 #: app/core/core-enums.c:237
-#, fuzzy
 msgid "Intersections (dots)"
-msgstr "Τομή"
+msgstr "Τομές (κουκίδες)"
 
 #: app/core/core-enums.c:238
-#, fuzzy
 msgid "Intersections (crosshairs)"
-msgstr "Τομή"
+msgstr "Τομές (σταυρόνημα)"
 
 #: app/core/core-enums.c:239
 msgid "Dashed"
-msgstr ""
+msgstr "Διακεκομμένη"
 
 #: app/core/core-enums.c:240
 msgid "Double Dashed"
-msgstr ""
+msgstr "Διπλή Διακεκομμένη"
 
 #: app/core/core-enums.c:241 app/core/core-enums.c:259
-#, fuzzy
 msgid "Solid"
-msgstr "Διαίρεση"
+msgstr "Συμπαγής"
 
 #: app/core/core-enums.c:260
-#, fuzzy
 msgid "Pattern"
-msgstr "Σχέδια"
+msgstr "Σχέδιο"
 
 #: app/core/core-enums.c:278
-#, fuzzy
 msgid "Miter"
-msgstr "Πρωτεύων"
+msgstr "Φάλτσο"
 
 #: app/core/core-enums.c:279 app/core/core-enums.c:299
 msgid "Round"
-msgstr ""
+msgstr "Στρογγυλό"
 
 #: app/core/core-enums.c:280
-#, fuzzy
 msgid "Bevel"
-msgstr "Επίπεδα"
+msgstr "Γωνία"
 
 #: app/core/core-enums.c:298
 msgid "Butt"
@@ -942,19 +939,16 @@
 msgstr "Αποχρώσεις του γκρι"
 
 #: app/core/core-enums.c:339
-#, fuzzy
 msgid "RGB-Alpha"
-msgstr "Άλφα"
+msgstr "RGB-Άλφα"
 
 #: app/core/core-enums.c:341
-#, fuzzy
 msgid "Grayscale-Alpha"
-msgstr "Αποχρώσεις του γκρι"
+msgstr "Αποχρώσεις του γκρι-Άλφα"
 
 #: app/core/core-enums.c:343
-#, fuzzy
 msgid "Indexed-Alpha"
-msgstr "Καταλόγου"
+msgstr "Με δείκτη-Άλφα"
 
 #: app/core/core-enums.c:361 app/gui/preferences-dialog.c:1714
 #: app/gui/user-install-dialog.c:1285
@@ -968,39 +962,36 @@
 
 #: app/core/core-enums.c:363
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Άγνωστο"
 
 #: app/core/core-enums.c:401
 msgid "Tiny"
 msgstr "Μικροσκοπικό"
 
 #: app/core/core-enums.c:402
-#, fuzzy
 msgid "Very Small"
-msgstr "Μικρό"
+msgstr "Πολύ Μικρό"
 
 #: app/core/core-enums.c:406
-#, fuzzy
 msgid "Very Large"
-msgstr "Μεγάλο"
+msgstr "Πολύ Μεγάλο"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:407
-#, fuzzy
 msgid "Huge"
-msgstr "Απόχρωση:"
+msgstr "Πελώριο"
 
 #: app/core/core-enums.c:408
 msgid "Enormous"
-msgstr ""
+msgstr "Τεράστιο"
 
 #: app/core/core-enums.c:409
 msgid "Gigantic"
-msgstr ""
+msgstr "Γιγαντιαίο"
 
 #: app/core/core-enums.c:428
 msgid "Sawtooth Wave"
-msgstr "Πριονοτό Κύμα"
+msgstr "Πριονωτό Κύμα"
 
 #: app/core/core-enums.c:429
 msgid "Triangular Wave"
@@ -1008,7 +999,7 @@
 
 #: app/core/core-enums.c:469
 msgid "No Thumbnails"
-msgstr ""
+msgstr "Χωρίς Εικονίδια"
 
 #: app/core/core-enums.c:470
 msgid "Normal (128x128)"
@@ -1016,50 +1007,42 @@
 
 #: app/core/core-enums.c:471
 msgid "Large (256x256)"
-msgstr ""
+msgstr "Μεγάλο (256x256)"
 
 #: app/core/core-enums.c:489
-#, fuzzy
 msgid "Forward (Traditional)"
-msgstr "Πρόσθετα GTK+"
+msgstr "Εμπρός (Παραδοσιακό)"
 
 #: app/core/core-enums.c:490
-#, fuzzy
 msgid "Backward (Corrective)"
-msgstr "Conectiva"
+msgstr "Πίσω (Διορθωτικό)"
 
 #: app/core/core-enums.c:550
-#, fuzzy
 msgid "<<invalid>>"
-msgstr "Μη έγκυρο"
+msgstr "<<Μη έγκυρο>>"
 
 #: app/core/core-enums.c:551 app/core/gimpimage-scale.c:72
 #: app/gui/image-commands.c:559 app/gui/resize-dialog.c:212
-#, fuzzy
 msgid "Scale Image"
-msgstr "Επιλογή Εικόνας"
+msgstr "Μεγένθυνση/Σμίκρυνση Εικόνας"
 
 #: app/core/core-enums.c:552 app/core/gimpimage-crop.c:144
 #: app/core/gimpimage-resize.c:67
-#, fuzzy
 msgid "Resize Image"
-msgstr "Επαναφορά Εικόνας;"
+msgstr "Αλλαγή Μεγέθους Εικόνας"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:553
-#, fuzzy
 msgid "Flip Image"
-msgstr "Νέα Εικόνα"
+msgstr "Αναστροφή Εικόνας"
 
 #: app/core/core-enums.c:554
-#, fuzzy
 msgid "Rotate Image"
-msgstr "εικόνα"
+msgstr "Περιστροφή Εικόνας"
 
 #: app/core/core-enums.c:555
-#, fuzzy
 msgid "Convert Image"
-msgstr "Επαναφορά Εικόνας;"
+msgstr "Μετατροπή Εικόνας"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:556 app/core/gimpimage-crop.c:141
@@ -1068,29 +1051,25 @@
 msgstr "Φόρτωση Εικόνας"
 
 #: app/core/core-enums.c:557 app/gui/image-commands.c:384
-#, fuzzy
 msgid "Merge Layers"
-msgstr "Στρώματα"
+msgstr "Συγχώνευση Στρωμάτων"
 
 #: app/core/core-enums.c:558
-#, fuzzy
 msgid "Merge Vectors"
-msgstr "Νέο Στρώμα"
+msgstr "Συγχώνευση Ανυσμάτων"
 
 #: app/core/core-enums.c:559 app/core/core-enums.c:588
 msgid "QuickMask"
-msgstr ""
+msgstr "ΤαχυΜάσκα"
 
 #: app/core/core-enums.c:560 app/core/core-enums.c:589
 #: app/core/gimpimage-grid.c:59 app/gui/grid-dialog.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Grid"
-msgstr "Πλατύ"
+msgstr "Πλέγμα"
 
 #: app/core/core-enums.c:561 app/core/core-enums.c:590
-#, fuzzy
 msgid "Guide"
-msgstr "Πλατύ"
+msgstr "Οδηγός"
 
 #: app/core/core-enums.c:562 app/core/core-enums.c:592
 #: app/core/gimpchannel.c:1599 app/core/gimpselection.c:565
@@ -1098,61 +1077,52 @@
 msgstr "Μάσκα Επιλογής"
 
 #: app/core/core-enums.c:563
-#, fuzzy
 msgid "Item Properties"
-msgstr "Διαστάσεις χαρτιού"
+msgstr "Ιδιότητες αντικειμένου"
 
 #: app/core/core-enums.c:564 app/core/core-enums.c:594
-#, fuzzy
 msgid "Move Item"
-msgstr "Μετακίνηση: "
+msgstr "Μετακίνηση Αντικειμένου"
 
 #: app/core/core-enums.c:565 app/core/core-enums.c:595
 msgid "Item Visibility"
-msgstr ""
+msgstr "Ορατότητα Αντικειμένου"
 
 #: app/core/core-enums.c:566
-#, fuzzy
 msgid "Linked Item"
-msgstr "Νέο στρώμα"
+msgstr "Συνδεδεμένο Αντικείμενο"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:567 app/core/gimplayer.c:569 app/core/gimplayer.c:571
 #: app/gui/layers-commands.c:1052 app/gui/resize-dialog.c:204
 #: app/pdb/layer_cmds.c:407
-#, fuzzy
 msgid "Scale Layer"
-msgstr "Καθορισμός Στρώματος"
+msgstr "Αλλαγή κλίμακας Στρώματος"
 
 #: app/core/core-enums.c:568 app/core/gimpimage-crop.c:117
 #: app/core/gimplayer.c:607 app/core/gimplayer.c:609
 #: app/gui/layers-commands.c:1146 app/pdb/layer_cmds.c:502
-#, fuzzy
 msgid "Resize Layer"
-msgstr "/Στοίβαγμα/Ανύψωση Στρώματος"
+msgstr "Αλλαγή μεγέθους Στρώματος"
 
 #: app/core/core-enums.c:569 app/core/gimplayer.c:1180
-#, fuzzy
 msgid "Apply Layer Mask"
-msgstr "Εφαρμογή Αλλαγών Παραμέτρων"
+msgstr "Εφαρμογή Μάσκας Στρωμάτων"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:570 app/core/gimplayer-floating-sel.c:220
-#, fuzzy
 msgid "Floating Selection to Layer"
-msgstr "Επιλογή Γραμματοσειράς"
+msgstr "Επιπλέουσα Επιλογή στο Στρώμα"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:571 app/core/gimpselection.c:821
-#, fuzzy
 msgid "Float Selection"
-msgstr "Επιλογή Γραμματοσειράς"
+msgstr "Επιπλέουσα Επιλογή"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:572 app/core/gimplayer-floating-sel.c:130
-#, fuzzy
 msgid "Anchor Floating Selection"
-msgstr "Επιλογή Γραμματοσειράς"
+msgstr "Αγκύρωση Επιπλέουσας Επιλογής"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:573 app/core/gimp-edit.c:209
@@ -1161,15 +1131,13 @@
 msgstr "Επικόλληση"
 
 #: app/core/core-enums.c:574 app/core/gimp-edit.c:70
-#, fuzzy
 msgid "Cut"
-msgstr "Μετρητής:"
+msgstr "Αποκοπή"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:575 app/core/gimp-edit.c:128
-#, fuzzy
 msgid "Copy"
-msgstr "αντιγραφή"
+msgstr "Αντιγραφή"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:576 app/tools/gimptexttool.c:112
@@ -1180,34 +1148,28 @@
 #
 #: app/core/core-enums.c:577 app/core/core-enums.c:618
 #: app/core/gimpdrawable-transform.c:825
-#, fuzzy
 msgid "Transform"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "Μετασχηματισμός"
 
 #: app/core/core-enums.c:578 app/core/core-enums.c:619
 #: app/paint/gimppaintcore.c:478
-#, fuzzy
 msgid "Paint"
-msgstr "στιγμή"
+msgstr "Βαφή"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:579 app/core/core-enums.c:620 app/core/gimpitem.c:875
-#, fuzzy
 msgid "Attach Parasite"
-msgstr "Επισύναψη αρχείου"
+msgstr "Επισύναψη Παρασίτου"
 
 #: app/core/core-enums.c:580 app/core/core-enums.c:621
-#, fuzzy
 msgid "Remove Parasite"
-msgstr "Αφαίρεση του στοιχείου"
+msgstr "Αφαίρεση Παρασίτου"
 
 #: app/core/core-enums.c:581 app/vectors/gimpvectors-import.c:206
-#, fuzzy
 msgid "Import Paths"
-msgstr "_Εισαγωγή..."
+msgstr "Εισαγωγή Διαδρομών"
 
 #: app/core/core-enums.c:582 app/pdb/drawable_cmds.c:117
-#, fuzzy
 msgid "Plug-In"
 msgstr "Αρθρώματα"
 
@@ -1217,9 +1179,8 @@
 msgstr "Εικόνα"
 
 #: app/core/core-enums.c:584
-#, fuzzy
 msgid "Image Mod"
-msgstr "εικόνα"
+msgstr "Μεταβολή Εικόνας" 
 
 #: app/core/core-enums.c:585 app/widgets/gimptemplateeditor.c:461
 msgid "Image Type"
@@ -1227,31 +1188,26 @@
 
 #. Image size frame
 #: app/core/core-enums.c:586 app/widgets/gimptemplateeditor.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Image Size"
-msgstr "Μέγεθος Εικόνας: %s"
+msgstr "Μέγεθος Εικόνας"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:587
-#, fuzzy
 msgid "Resolution Change"
-msgstr "Aνάλυση Χ:"
+msgstr "Αλλαγή Ανάλυσης"
 
 #: app/core/core-enums.c:591
-#, fuzzy
 msgid "Change Indexed Palette"
-msgstr "Παλέττα Χρώματος Καταλόγου"
+msgstr "Αλλαγής Παλέττας με Δείκτη"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:593
-#, fuzzy
 msgid "Rename Item"
-msgstr "Μετονομασία διαβάθμισης"
+msgstr "Μετονομασία Αντικειμένου"
 
 #: app/core/core-enums.c:596
-#, fuzzy
 msgid "Set Item Linked"
-msgstr "Λιγότερες Επιλογές"
+msgstr ""
 
 #: app/core/core-enums.c:597 app/gui/layers-commands.c:641
 #: app/gui/layers-commands.c:672 app/gui/layers-commands.c:706
@@ -1264,41 +1220,34 @@
 msgstr "Διαγραφή Στρώματος"
 
 #: app/core/core-enums.c:599
-#, fuzzy
 msgid "Layer Mod"
-msgstr "Ονόματα Παικτών"
+msgstr "Μεταβολή Στρώματος"
 
 #: app/core/core-enums.c:600 app/core/gimplayer.c:980
 #: app/gui/layers-commands.c:966
-#, fuzzy
 msgid "Add Layer Mask"
-msgstr "Προσθήκη αρχείων..."
+msgstr "Προσθήκη Μάσκας Στρωμάτων"
 
 #: app/core/core-enums.c:601
-#, fuzzy
 msgid "Delete Layer Mask"
-msgstr "Διαγραφή Στρώματος"
+msgstr "Διαγραφή Μάσκας Στρωμάτων"
 
 #: app/core/core-enums.c:602
-#, fuzzy
 msgid "Reposition Layer"
-msgstr "/Στοίβαγμα/Ανύψωση Στρώματος"
+msgstr "Αλλαγή θέσης Στρώματος"
 
 #: app/core/core-enums.c:603
-#, fuzzy
 msgid "Set Layer Mode"
-msgstr "Ονόματα Παικτών"
+msgstr "Καθορισμός Κατάστασης Στρωμάτων"
 
 #: app/core/core-enums.c:604
-#, fuzzy
 msgid "Set Layer Opacity"
-msgstr "Λιγότερες Επιλογές"
+msgstr "Καθορισμός Αδιαφάνειας Στρώματος"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:605
-#, fuzzy
 msgid "Set Preserve Trans"
-msgstr "Προτιμήσεις"
+msgstr "Καθορισμός Διατήρησης Μετασχηματισμών"
 
 #: app/core/core-enums.c:606 app/gui/channels-commands.c:315
 #: app/gui/channels-commands.c:346 app/gui/channels-commands.c:385
@@ -1311,40 +1260,33 @@
 msgstr "Διαγραφή Καναλιού"
 
 #: app/core/core-enums.c:608
-#, fuzzy
 msgid "Channel Mod"
-msgstr "Κανάλι"
+msgstr "Μεταβολή Καναλιού"
 
 #: app/core/core-enums.c:609
-#, fuzzy
 msgid "Reposition Channel"
-msgstr "Ανασήκωση Καναλιού"
+msgstr "Αλλαγή θέσης Καναλιού"
 
 #: app/core/core-enums.c:610
-#, fuzzy
 msgid "Channel Color"
-msgstr "Νέο Κανάλι"
+msgstr "Χρώμα Καναλιού"
 
 #: app/core/core-enums.c:611
-#, fuzzy
 msgid "New Vectors"
-msgstr "Νέο Στρώμα"
+msgstr "Νέα Ανύσματα"
 
 #: app/core/core-enums.c:612
-#, fuzzy
 msgid "Delete Vectors"
-msgstr "Διαγραφή επιλεγμένου"
+msgstr "Διαγραφή Ανυσμάτων"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:613
-#, fuzzy
 msgid "Vectors Mod"
-msgstr "Κατάσταση Επιλογής"
+msgstr "Μεταβολή Ανυσμάτων"
 
 #: app/core/core-enums.c:614
-#, fuzzy
 msgid "Reposition Vectors"
-msgstr "Διαγραφή επιλεγμένου"
+msgstr "Αλλαγή θέσης Ανυσμάτων"
 
 #
 #: app/core/core-enums.c:615
@@ -1363,9 +1305,8 @@
 msgstr ""
 
 #: app/core/core-enums.c:622
-#, fuzzy
 msgid "EEK: can't undo"
-msgstr "Αδύνατο το κλείδωμα του %s.\n"
+msgstr "Ωωχ: αδυναμία ακύρωσης προηγούμενης ενέργειας"
 
 #: app/core/gimp-edit.c:200 app/core/gimp-edit.c:278
 msgid "Pasted Layer"
@@ -1377,45 +1318,39 @@
 msgstr "Καθαρισμός"
 
 #: app/core/gimp-edit.c:323
-#, fuzzy
 msgid "Fill with FG Color"
-msgstr "/Επεξεργασία/Γέμισμα με Χρώμα Προσκηνίου"
+msgstr "Γέμισμα με Χρώμα Προσκηνίου"
 
 #: app/core/gimp-edit.c:327 app/core/gimp-edit.c:344
 #, fuzzy
 msgid "Fill with BG Color"
-msgstr "/Επεξεργασία/Γέμισμα με Χρώμα Παρασκηνίου"
+msgstr "Γέμισμα με Χρώμα Παρασκηνίου"
 
 #: app/core/gimp-edit.c:331 app/core/gimp-edit.c:382
 msgid "Fill with White"
-msgstr ""
+msgstr "Γέμισμα με Λευκό"
 
 #: app/core/gimp-edit.c:335
-#, fuzzy
 msgid "Fill with Transparency"
-msgstr "FG σε Διαφανές"
+msgstr "Γέμισμα με Διαφάνεια"
 
 #: app/core/gimp-gradients.c:75
-#, fuzzy
 msgid "FG to BG (HSV counter-clockwise)"
-msgstr "FG σε BG (HSV)"
+msgstr "Προσκήνιο προς Παρασκήνιο (HSV αριστερόστροφα)"
 
 #: app/core/gimp-gradients.c:80
-#, fuzzy
 msgid "FG to BG (HSV clockwise hue)"
-msgstr "FG σε BG (HSV)"
+msgstr "Προσκήνιο προς Παρασκήνιο (HSV απόχρωση δεξιόστροφα)"
 
 #. register all internal procedures
 #: app/core/gimp.c:667
-#, fuzzy
 msgid "Procedural Database"
-msgstr "Τοπική Βάση Δεδομένων"
+msgstr "Βάση Δεδομένων Διαδικασιών"
 
 #
 #: app/core/gimp.c:670
-#, fuzzy
 msgid "Plug-In Environment"
-msgstr "Περιβάλλον"
+msgstr "Περιβάλλον Αρθρωμάτων"
 
 #. initialize the global parasite table
 #: app/core/gimp.c:879
@@ -1458,21 +1393,18 @@
 #: app/core/gimp.c:899 app/gui/dialogs-constructors.c:357
 #: app/gui/dialogs-constructors.c:564 app/gui/preferences-dialog.c:2063
 #: app/pdb/internal_procs.c:114
-#, fuzzy
 msgid "Fonts"
-msgstr "στιγμές"
+msgstr "Γραμματοσειρές"
 
 #. initialize the document history
 #: app/core/gimp.c:903
-#, fuzzy
 msgid "Documents"
-msgstr "Ευρετήριο Εγγράφων"
+msgstr "Έγγραφα"
 
 #. initialize the template list
 #: app/core/gimp.c:907 app/gui/dialogs-constructors.c:440
-#, fuzzy
 msgid "Templates"
-msgstr "Κατασκευή πανομοιότυπου"
+msgstr "Πρότυπα"
 
 #. initialize the module list
 #: app/core/gimp.c:911 app/gui/preferences-dialog.c:2075
@@ -1485,29 +1417,31 @@
 msgstr "Το GIMP"
 
 #: app/core/gimpbrush.c:556
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not read %d bytes from '%s': %s"
-msgstr "Αδύνατο το άνοιγμα αρχείου: %s"
+msgstr "Αδυναμία ανάγνωσης %d οκτάδων από το αρχείο '%s': %s"
 
 #: app/core/gimpbrush.c:590
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown depth %d."
-msgstr ""
+msgstr "Μοιραίο συντακτικό σφάλμα στο αρχείο πινέλων '%s': Άγνωστο βάθος %d."
 
 #: app/core/gimpbrush.c:603
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown version %d."
-msgstr ""
+msgstr "Μοιραίο συντακτικό σφάλμα στο αρχείο πινέλων '%s': Άγνωστη έκδοση %d."
 
 #: app/core/gimpbrush.c:619 app/core/gimpbrush.c:735
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File appears truncated."
 msgstr ""
+"Μοιραίο συντακτικό σφάλμα στο αρχείο πινέλων '%s': Το αρχείο φαίνεται "
+"να τελειώνει πρόωρα"
 
 #: app/core/gimpbrush.c:627 app/core/gimpbrushpipe.c:374
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Μη έγκυρη συμβολοσειρά UTF-8 στο αρχείο πινέλων '%s'."
 
 #
 #: app/core/gimpbrush.c:634 app/core/gimpbrushpipe.c:376
@@ -1523,61 +1457,59 @@
 "Fatal parse error in brush file '%s': Unsupported brush depth %d\n"
 "GIMP brushes must be GRAY or RGBA."
 msgstr ""
+"Μοιραίο συντακτικό σφάλμα στο αρχείο πινέλων '%s': Μη υποστηριζόμενο βάθος %d\n"
+"Τα πινέλα του GIMP πρέπει να είναι γκρι ή RGBA"
 
 #: app/core/gimpbrushgenerated.c:388
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Not a GIMP brush file."
 msgstr ""
+"Μοιραίο συντακτικό σφάλμα στο αρχείο πινέλων '%s': Αυτό δεν είναι αρχείο\n"
+"πινέλων του GIMP."
+
 
 #: app/core/gimpbrushgenerated.c:399
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush version."
-msgstr ""
+msgstr "Μοιραίο συντακτικό σφάλμα στο αρχείο πινέλων '%s': Άγνωστη έκδοση πινέλων GIMP."
 
 #: app/core/gimpbrushpipe.c:384 app/core/gimpbrushpipe.c:404
 #: app/core/gimpbrushpipe.c:494
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File is corrupt."
-msgstr ""
+msgstr "Μοιραίο συντακτικό σφάλμα στο αρχείο πινέλων '%s': Το αρχείο έχει καταστραφεί."
 
 #: app/core/gimpchannel.c:234 app/pdb/internal_procs.c:87
 msgid "Channel"
 msgstr "Κανάλι"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:235
-#, fuzzy
 msgid "Rename Channel"
-msgstr "Ανασήκωση Καναλιού"
+msgstr "Μετονομασία Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:255 app/tools/gimpeditselectiontool.c:1122
-#, fuzzy
 msgid "Move Channel"
-msgstr "Ανασήκωση Καναλιού"
+msgstr "Μετακίνηση Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:256
-#, fuzzy
 msgid "Feather Channel"
-msgstr "Διαγραφή Καναλιού"
+msgstr "Πλούμισμα Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:257
-#, fuzzy
 msgid "Sharpen Channel"
-msgstr "Νέο Κανάλι"
+msgstr "Όξυνση Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:258
-#, fuzzy
 msgid "Clear Channel"
-msgstr "Χαμήλωμα Καναλιού"
+msgstr "Καθαρισμός Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:259
-#, fuzzy
 msgid "Fill Channel"
-msgstr "Κανάλια"
+msgstr "Γέμισμα Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:260
-#, fuzzy
 msgid "Invert Channel"
-msgstr "Χαμήλωμα Καναλιού"
+msgstr "Αντιστροφή Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:261
 #, fuzzy
@@ -1585,99 +1517,87 @@
 msgstr "Χαμήλωμα Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:262
-#, fuzzy
 msgid "Grow Channel"
-msgstr "Χαμήλωμα Καναλιού"
+msgstr "Ανάπτυξη Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:263
-#, fuzzy
 msgid "Shrink Channel"
-msgstr "Χαμήλωμα Καναλιού"
+msgstr "Συστολή Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:467
-#, fuzzy
 msgid "Scale Channel"
-msgstr "Νέο Κανάλι"
+msgstr "Μεγένθυνση/Σμίκρυνση Κανάλι"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:494
-#, fuzzy
 msgid "Resize Channel"
-msgstr "Ανασήκωση Καναλιού"
+msgstr "Αλλαγή μεγέθους Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:523
-#, fuzzy
 msgid "Flip Channel"
-msgstr "Κανάλια"
+msgstr "Αναστροφή Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:550
-#, fuzzy
 msgid "Rotate Channel"
-msgstr "Κανάλι"
+msgstr "Περιστροφή Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:580 app/core/gimpdrawable-transform.c:1108
-#, fuzzy
 msgid "Transform Channel"
-msgstr "Πληροφορίες Τροχιάς"
+msgstr "Μετασχηματισμός Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:620
 msgid "Cannot stroke empty channel."
 msgstr ""
 
 #: app/core/gimpchannel.c:1478
-#, fuzzy
 msgid "Set Channel Color"
-msgstr "Νέο Κανάλι"
+msgstr "Νέο Χρώμα Καναλιού"
 
 #: app/core/gimpchannel.c:1527
-#, fuzzy
 msgid "Set Channel Opacity"
-msgstr "Επιλογές Νέου Καναλιού"
+msgstr "Καθορισμός Αδιαφάνειας Καναλιού"
 
 #
 #: app/core/gimpchannel-select.c:55 app/tools/gimprectselecttool.c:97
-#, fuzzy
 msgid "Rect Select"
-msgstr "Επιλογή"
+msgstr "Ορθογώνια Επιλογή"
 
 #: app/core/gimpchannel-select.c:105 app/tools/gimpellipseselecttool.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Ellipse Select"
-msgstr "Επιλογή επένδυσης"
+msgstr "Ελλειψοείδής Επιλογή"
 
 #: app/core/gimpchannel-select.c:368
-#, fuzzy
 msgid "Alpha to Selection"
-msgstr "Επιλογή Χρώματος"
+msgstr "Επιλογή από Άλφα"
 
 #: app/core/gimpchannel-select.c:410
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s Channel to Selection"
-msgstr "Επιλογή Χρώματος"
+msgstr "Επιλογή από Κανάλι %s"
 
 #
 #: app/core/gimpchannel-select.c:456 app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Fuzzy Select"
-msgstr "Επιλογή"
+msgstr "Ασαφής Επιλογή"
 
 #
 #: app/core/gimpchannel-select.c:500
-#, fuzzy
 msgid "Select by Color"
-msgstr "Επιλέξτε Χρώμα"
+msgstr "Επιλογή με Χρώμα"
 
 #: app/core/gimpdata.c:242
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Could not delete '%s': %s"
-msgstr "Αδύνατο το επανάνοιγμα του %s\n"
+msgstr "Αδυναμίας διαγραφής '%s': %s"
 
 # gconf/gconf-internals.c:2416
 #: app/core/gimpdatafactory.c:270 app/widgets/gimpdataeditor.c:412
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Warning: Failed to save data:\n"
 "%s"
-msgstr "Αδύνατη η δημιουργία του %s: %s"
+msgstr ""
+"Προσοχή: Αποτυχία αποθήκευσης δεδομένων:\n"
+"%s"
 
 #
 #: app/core/gimpdatafactory.c:385 app/core/gimpdatafactory.c:388
@@ -1697,36 +1617,35 @@
 
 # gconf/gconf-internals.c:2416
 #: app/core/gimpdatafactory.c:467
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Warning: Failed to load data:\n"
 "%s"
-msgstr "Αδύνατη η δημιουργία του %s: %s"
+msgstr ""
+"Προσοχή: Αποτυχία φόρτωσης δεδομένων:\n"
+"%s"
 
 #
 #: app/core/gimpdrawable-blend.c:241 app/tools/gimpblendtool.c:98
-#, fuzzy
 msgid "Blend"
-msgstr "Αποστολή"
+msgstr "Ανάμιξη"
 
 #: app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:87 app/paint/gimpclone.c:211
 msgid "No patterns available for this operation."
 msgstr "Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δείγματα για τη λειτουργία αυτή."
 
 #: app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:272 app/tools/gimpbucketfilltool.c:89
-#, fuzzy
 msgid "Bucket Fill"
-msgstr "Αρχείο Πηγαίου Κώδικα:"
+msgstr "Γέμισμα Κουβά"
 
 #
 #: app/core/gimpdrawable-desaturate.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Desaturate"
-msgstr "Κορεσμός"
+msgstr "Αποκορεσμός"
 
 #: app/core/gimpdrawable-equalize.c:85
 msgid "Equalize"
-msgstr ""
+msgstr "Ισοστάθμιση"
 
 #
 #: app/core/gimpdrawable-invert.c:56
@@ -1748,154 +1667,141 @@
 #: app/core/gimpdrawable-transform.c:880 app/tools/gimpfliptool.c:84
 #, fuzzy
 msgid "Flip"
-msgstr "Δισκέττα"
+msgstr "Αλλαγή κατάστασης"
 
 #. Start a transform undo group
 #: app/core/gimpdrawable-transform.c:947 app/tools/gimprotatetool.c:103
-#, fuzzy
 msgid "Rotate"
-msgstr "Ρυθμός"
+msgstr "Περιστροφή"
 
 #: app/core/gimpdrawable-transform.c:1053
-#, fuzzy
 msgid "Transformation"
-msgstr "Πληροφορίες Τροχιάς"
+msgstr "Μετασχηματισμός"
 
 #: app/core/gimpdrawable-transform.c:1068
-#, fuzzy
 msgid "Paste Transform"
-msgstr "Λεπτομερείς Πληροφορίες Συστήματος"
+msgstr "Μετασχηματισμός Επικόλλησης"
 
 #
 #: app/core/gimpdrawable-transform.c:1105 app/core/gimplayer.c:701
 #: app/tools/tools-enums.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Transform Layer"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "Μετασχηματισμός Στρώματος"
 
 #: app/core/gimpenvirontable.c:285
 #, c-format
 msgid "Empty variable name in environment file %s"
-msgstr ""
+msgstr "Κενό όνομα μεταβλητής στο αρχείο περιβάλλοντος %s"
 
 #: app/core/gimpenvirontable.c:303
 #, c-format
 msgid "Illegal variable name in environment file %s: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Μη έγκυρο όνομα μεταβλητής στο αρχείο περιβάλλοντος %s: %s"
 
 #: app/core/gimpgradient.c:365
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': Not a GIMP gradient file."
-msgstr ""
+msgstr "Μοιραίο συντακτικό σφάλμα στο αρχείο κλιμάκωσεων '%s': Αυτό δεν είναι αρχείο κλιμακώσεων του GIMP."
 
 #
 #: app/core/gimpgradient.c:382
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in gradient file '%s'."
-msgstr "Σφάλμα στο αρχείο πινέλων του GIMP \"%s\"."
+msgstr "Μη έγκυρη συμβολοσειρά UTF-8 στο αρχείο κλιμάκωσεων '%s'."
 
 #: app/core/gimpgradient.c:410
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': File is corrupt."
-msgstr ""
+msgstr "Μοιραίο συντακτικό σφάλμα στο αρχείο κλιμάκωσεων '%s': Το αρχείο είναι κατεστραμμένο."
 
 #: app/core/gimpgradient.c:467
 #, c-format
 msgid "Corrupt segment %d in gradient file '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Κατεστραμμένο τμήμα %d στο αρχείο κλιμάκωσεων '%s'."
 
 #: app/core/gimpgrid.c:128
 msgid "Line style used for the grid."
-msgstr ""
+msgstr "Ρυθμός γραμμής που χρησιμοποιείται για πλέγμα."
 
 #
 #: app/core/gimpgrid.c:134
-#, fuzzy
 msgid "The foreground color of the grid."
-msgstr "Προσκήνιο"
+msgstr "Χρώμα προσκηνίου πλέγματος"
 
 #: app/core/gimpgrid.c:139
 msgid ""
 "The background color of the grid; only used in double dashed line style."
 msgstr ""
+msgstr "Χρώμα παρασκηνίου πλέγματος? χρησιμοποιείται μόνο στο ρυθμό διπλής διακεκομμένης γραμμής."
 
 #: app/core/gimpgrid.c:145
 msgid "Horizontal spacing of grid lines."
-msgstr ""
+msgstr "Οριζόντια απόσταση γραμμών πλέγματος."
 
 #: app/core/gimpgrid.c:150
 msgid "Vertical spacing of grid lines."
-msgstr ""
+msgstr "Κάθετη απόσταση γραμμών πλέγματος."
 
 #: app/core/gimpgrid.c:159
 msgid ""
 "Horizontal offset of the first grid line; this may be a negative number."
 msgstr ""
+"Οριζόντια μετάθεση πρώτης γραμμής πλέγματος? μπορεί να είναι και αρνητικός αριθμός."
 
 #: app/core/gimpgrid.c:166
 msgid "Vertical offset of the first grid line; this may be a negative number."
 msgstr ""
+"Κάθετη μετάθεση πρώτης γραμμής πλέγματος? μπορεί να είναι και αρνητικός αριθμός."
 
 #: app/core/gimpimage-colormap.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Set Indexed Palette"
-msgstr "Παλέττα Χρώματος Καταλόγου"
+msgstr "Καθορισμός Παλέττας με Δείκτη"
 
 #: app/core/gimpimage-colormap.c:106
-#, fuzzy
 msgid "Change Indexed Palette Entry"
-msgstr "Παλέττα Χρώματος Καταλόγου"
+msgstr "Αλλαγή Στοιχείου Παλέττας με Δείκτη"
 
 #: app/core/gimpimage-colormap.c:126
-#, fuzzy
 msgid "Add Color to Indexed Palette"
-msgstr "Παλέττα Χρώματος Καταλόγου"
+msgstr "Προσθήκη Χρώματος σε Παλέττα με Δείκτη"
 
 #: app/core/gimpimage-convert.c:772
-#, fuzzy
 msgid "Convert Image to RGB"
-msgstr "Επαναφορά Εικόνας;"
+msgstr "Μετατροπή Εικόνας σε RGB"
 
 #: app/core/gimpimage-convert.c:776
-#, fuzzy
 msgid "Convert Image to Grayscale"
-msgstr "Χρώματος Καταλόγου"
+msgstr "Μετατροπή Εικόνας σε Αποχρώσεις του Γκρι"
 
 #: app/core/gimpimage-convert.c:780
-#, fuzzy
 msgid "Convert Image to Indexed"
-msgstr "Χρώματος Καταλόγου"
+msgstr "Μετατροπή Εικόνας σε Εικόνα με Δείκτη"
 
 #: app/core/gimpimage-guides.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Add Horizontal Guide"
-msgstr "Οριζόντια"
+msgstr "Προσθήκη Οριζόντιου Οδηγού"
 
 #: app/core/gimpimage-guides.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Add Vertical Guide"
-msgstr "Κατακόρυφο"
+msgstr "Προσθήκη Κάθετου Οδηγού"
 
 #
 #: app/core/gimpimage-guides.c:146
-#, fuzzy
 msgid "Remove Guide"
-msgstr "Επαναφορά"
+msgstr "Αφαίρεση Οδηγού"
 
 #
 #: app/core/gimpimage-guides.c:170
-#, fuzzy
 msgid "Move Guide"
-msgstr "Επαναφορά"
+msgstr "Μετακίνηση Οδηγού"
 
 #: app/core/gimpimage-merge.c:89
-#, fuzzy
 msgid "Merge Visible Layers"
-msgstr "Κατάλογος Εμ_φάνισης..."
+msgstr "Συγχώνευση Ορατών Στρωμάτων"
 
 #: app/core/gimpimage-merge.c:105
 msgid "Not enough visible layers for a merge. There must be at least two."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν υπάρχουν αρκετά στρώματα για συγχώνευση. Χριάζονται τουλάχιστον δύο."
 
 #: app/core/gimpimage-merge.c:138
 #, fuzzy
@@ -1903,36 +1809,33 @@
 msgstr "Νέα Εικόνα"
 
 #: app/core/gimpimage-merge.c:187
-#, fuzzy
 msgid "Merge Down"
 msgstr "Συγχώνευση με το επόμενο"
 
 #: app/core/gimpimage-merge.c:196
 msgid "There are not enough visible layers for a merge down."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν υπάρχουν αρκετά στρώματα για συγχώνευση με το επόμενο."
 
 #: app/core/gimpimage-merge.c:537
-#, fuzzy
 msgid "Merge Visible Paths"
-msgstr "Κατάλογος Εμ_φάνισης..."
+msgstr "Συγχώνευση Ορατών Διαδρομών"
 
 #: app/core/gimpimage-merge.c:574
 msgid "Not enough visible paths for a merge. There must be at least two."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν υπάρχουν αρκετές ορατές διαδρομές για συγχώνευση. Χριάζονται τουλάχιστον δύο."
 
 #: app/core/gimpimage-qmask.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Enable QuickMask"
-msgstr "Μάσκα Επιλογής"
+msgstr "Ενεργοποίηση ΤαχυΜάσκας"
 
 #: app/core/gimpimage-qmask.c:135
 msgid "Disable QuickMask"
-msgstr ""
+msgstr "Απενεργοποίηση ΤαχυΜάσκας"
 
 #: app/core/gimpimage-undo-push.c:3346
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Can't undo %s"
-msgstr "Αδύνατο το κλείδωμα του %s.\n"
+msgstr "Αδυναμία ακύρωσης της προηγούμενης ενέργειας %s"
 
 #: app/core/gimpimage.c:1058 app/core/gimppalette-import.c:205
 #: app/core/gimppalette.c:661 app/gui/palette-import-dialog.c:587
@@ -1971,7 +1874,7 @@
 #: app/core/gimpimage.c:2511
 #, fuzzy
 msgid "Remove Layer"
-msgstr "Μετονομασία Aρχείου"
+msgstr "Μετονομασία Αρχείου"
 
 #: app/core/gimpimage.c:2573
 msgid "Layer cannot be raised higher."
@@ -2115,7 +2018,7 @@
 #: app/core/gimpimagefile.c:783
 #, fuzzy
 msgid "Cannot create preview"
-msgstr "Aδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"
+msgstr "Αδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"
 
 #: app/core/gimpimagefile.c:793 app/gui/info-window.c:505
 #, c-format
@@ -2172,7 +2075,7 @@
 #: app/core/gimplayer.c:237
 #, fuzzy
 msgid "Rename Layer"
-msgstr "Μετονομασία Aρχείου"
+msgstr "Μετονομασία Αρχείου"
 
 #: app/core/gimplayer.c:528 app/pdb/layer_cmds.c:686 app/pdb/layer_cmds.c:817
 #: app/tools/gimpeditselectiontool.c:251
@@ -2312,12 +2215,11 @@
 #
 #: app/core/gimpselection.c:197 app/gui/select-commands.c:151
 msgid "Feather Selection"
-msgstr "Πλουμισμένη Επιλογή"
+msgstr "Επιλογή Πλουμίσματος"
 
 #: app/core/gimpselection.c:198
-#, fuzzy
 msgid "Sharpen Selection"
-msgstr "Σμίκρυνσης Επιλογής"
+msgstr "Επιλογή Σμίκρυνσης"
 
 #
 #: app/core/gimpselection.c:199 app/widgets/gimpselectioneditor.c:176
@@ -2518,7 +2420,7 @@
 
 #: app/display/gimpdisplayshell.c:857
 msgid "Toggle QuickMask"
-msgstr ""
+msgstr "Αλλαγή Κατάστασης ΤαχυΜάσκας"
 
 #
 #: app/display/gimpdisplayshell.c:1738
@@ -2618,7 +2520,7 @@
 #: app/display/gimpnavigationview.c:473
 #, fuzzy
 msgid "Zoom to fit window"
-msgstr "/Εμφάνιση/Με_γένθυση"
+msgstr "/Εμφάνιση/Με_γένθυνση"
 
 #: app/display/gimpnavigationview.c:481
 msgid "Shrink Wrap"
@@ -2931,7 +2833,7 @@
 
 #: app/gui/convert-dialog.c:510
 msgid "Select Custom Palette"
-msgstr "Επιλογή Προσαρμοσμένης Παλέτ\tτας"
+msgstr "Επιλογή Προσαρμοσμένης Παλέττας"
 
 #: app/gui/dialogs-constructors.c:193 app/gui/gui.c:350
 #: app/gui/preferences-dialog.c:1345 app/gui/preferences-dialog.c:1348
@@ -3342,7 +3244,7 @@
 msgid "/Recreate _Preview"
 msgstr ""
 "Δημιουργία\n"
-"Προεσκόπισης"
+"Προεπισκόπησης"
 
 #
 #: app/gui/documents-menu.c:71
@@ -3394,7 +3296,7 @@
 #: app/gui/error-console-menu.c:39
 #, fuzzy
 msgid "/_Clear Errors"
-msgstr "Εργαλείο Εύρεσης Aρχείων"
+msgstr "Εργαλείο Εύρεσης Αρχείων"
 
 #
 #: app/gui/error-console-menu.c:47
@@ -3638,7 +3540,7 @@
 msgid ""
 "Select the number of times\n"
 "to replicate the selected segment."
-msgstr "θελετε να Κατασκευάσετε πανομοιότυπο επιλεγμένο τμήμα"
+msgstr "θέλετε να Κατασκευάσετε πανομοιότυπο επιλεγμένο τμήμα"
 
 #: app/gui/gradient-editor-commands.c:550
 #, fuzzy
@@ -3676,7 +3578,7 @@
 msgid ""
 "Select the number of uniform parts\n"
 "in which to split the selected segment."
-msgstr "θελετε να Κατασκευάσετε πανομοιότυπο επιλεγμένο τμήμα"
+msgstr "θέλετε να Κατασκευάσετε πανομοιότυπο επιλεγμένο τμήμα"
 
 #
 #: app/gui/gradient-editor-commands.c:657
@@ -3965,9 +3867,8 @@
 msgstr "Σε αποθήκευση..."
 
 #: app/gui/image-commands.c:236 app/tools/gimprotatetool.c:166
-#, fuzzy
 msgid "Rotating..."
-msgstr "εκκίνηση..."
+msgstr "Περιστροφή..."
 
 #: app/gui/image-commands.c:257 app/gui/layers-commands.c:347
 #, fuzzy
@@ -4240,19 +4141,16 @@
 msgstr "Επιλογή..."
 
 #: app/gui/image-menu.c:314
-#, fuzzy
 msgid "/Select/Toggle _QuickMask"
-msgstr "Μάσκα Επιλογής"
+msgstr "/Επιλογή/Αλλαγή Κατάστασης _ΤαχυΜάσκας"
 
 #: app/gui/image-menu.c:319
-#, fuzzy
 msgid "/Select/Save to _Channel"
-msgstr "Διαγραφή Λαβής"
+msgstr "/Επιλογή/Αποθήκευση στο _Κανάλι"
 
 #: app/gui/image-menu.c:324
-#, fuzzy
 msgid "/Select/To _Path"
-msgstr "Η επιλογή έχει"
+msgstr "/Επιλογή/Στη _Διαδρομή"
 
 #. <Image>/View
 #: app/gui/image-menu.c:332
@@ -4264,141 +4162,114 @@
 msgstr "/Προβολή/_Νέα Προβολή"
 
 #: app/gui/image-menu.c:339
-#, fuzzy
 msgid "/View/_Dot for Dot"
-msgstr "/Εμφάνιση/Σ_μίκρυνση"
+msgstr "/Εμφάνιση/_Κουκίδα προς Κουκίδα"
 
 #. <Image>/View/Zoom
 #: app/gui/image-menu.c:346
-#, fuzzy
 msgid "/View/_Zoom"
-msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/85%"
+msgstr "/Εμφάνιση/Κ_λίμακα"
 
 #: app/gui/image-menu.c:348
-#, fuzzy
 msgid "/View/Zoom/Zoom _Out"
-msgstr "/Εμφάνιση/Σ_μίκρυνση"
+msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/Σ_μίκρυνση"
 
 #: app/gui/image-menu.c:353
-#, fuzzy
 msgid "/View/Zoom/Zoom _In"
-msgstr "/Εμφάνιση/Με_γένθυση"
+msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/Με_γένθυνση"
 
 #: app/gui/image-menu.c:358
-#, fuzzy
 msgid "/View/Zoom/Zoom to _Fit Window"
-msgstr "/Εμφάνιση/Με_γένθυση"
+msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/Μεγένθυνση να χωράει στο _Παράθυρο"
 
 #: app/gui/image-menu.c:366
-#, fuzzy
 msgid "/View/Zoom/16:1"
-msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/141%"
+msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/16:1"
 
 #: app/gui/image-menu.c:370
-#, fuzzy
 msgid "/View/Zoom/8:1"
-msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/85%"
+msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/8:1"
 
 #: app/gui/image-menu.c:374
-#, fuzzy
 msgid "/View/Zoom/4:1"
-msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/141%"
+msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/4:1"
 
 #: app/gui/image-menu.c:378
-#, fuzzy
 msgid "/View/Zoom/2:1"
-msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/25%"
+msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/2:1"
 
 #: app/gui/image-menu.c:382
-#, fuzzy
 msgid "/View/Zoom/1:1"
-msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/141%"
+msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/1:1"
 
 #: app/gui/image-menu.c:386
-#, fuzzy
 msgid "/View/Zoom/1:2"
-msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/25%"
+msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/1:2"
 
 #: app/gui/image-menu.c:390
-#, fuzzy
 msgid "/View/Zoom/1:4"
-msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/141%"
+msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/1:4"
 
 #: app/gui/image-menu.c:394
-#, fuzzy
 msgid "/View/Zoom/1:8"
-msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/85%"
+msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/1:8"
 
 #: app/gui/image-menu.c:398
-#, fuzzy
 msgid "/View/Zoom/1:16"
-msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/141%"
+msgstr "/Εμφάνιση/Κλίμακα/1:16"
 
 #: app/gui/image-menu.c:412
-#, fuzzy
 msgid "/View/_Info Window"
-msgstr "/Εμφάνιση/Ρυθμίσεις Πλέγματος"
+msgstr "/Εμφάνιση/Παράθυρο Π_ληροφοριών"
 
 #: app/gui/image-menu.c:417
-#, fuzzy
 msgid "/View/Na_vigation Window"
-msgstr "/Εμφάνιση/Ρυθμίσεις Πλέγματος"
+msgstr "/Εμφάνιση/Παράθυρο πλοή_γησης"
 
 #: app/gui/image-menu.c:422
-#, fuzzy
 msgid "/View/Display _Filters..."
-msgstr "/Διάλογοι/Φίλτρα Εμφάνισης..."
+msgstr "//Εμφάνιση/Εμφάνιση Φίλτρων..."
 
 #: app/gui/image-menu.c:429
-#, fuzzy
 msgid "/View/Show _Selection"
-msgstr "Επιλογή Χρώματος"
+msgstr "/Εμφάνιση/Εμφάνιση _Επιλογής"
 
 #: app/gui/image-menu.c:433
-#, fuzzy
 msgid "/View/Show _Layer Boundary"
-msgstr "Εμφάνιση ή απόκρυψη μπάρας κατάστασης"
+msgstr "/Εμφάνιση/Εμφάνιση Ορίων _Στρώματος"
 
 #: app/gui/image-menu.c:437
-#, fuzzy
 msgid "/View/Show _Guides"
-msgstr "/Εμφάνιση/Τοποθέτηση Σε Πλέγμα"
+msgstr "/Εμφάνιση/Εμφάνιση _Οδηγών"
 
 #: app/gui/image-menu.c:441
-#, fuzzy
 msgid "/View/Sn_ap to Guides"
-msgstr "/Εμφάνιση/Τοποθέτηση Σε Πλέγμα"
+msgstr "/Εμφάνιση/Προσκόλληση στους Οδηγούς"
 
 #: app/gui/image-menu.c:445
-#, fuzzy
 msgid "/View/S_how Grid"
-msgstr "/Εμφάνιση/Τοποθέτηση Σε Πλέγμα"
+msgstr "/Εμφάνιση/Εμφάνιση Πλέγματος"
 
 #: app/gui/image-menu.c:449
-#, fuzzy
 msgid "/View/Sna_p to Grid"
-msgstr "/Εμφάνιση/Τοποθέτηση Σε Πλέγμα"
+msgstr "/Εμφάνιση/Προσκόλληση στο Πλέγμα"
 
 #
 #: app/gui/image-menu.c:456
-#, fuzzy
 msgid "/View/Show _Menubar"
-msgstr "Εμφάνιση μπάρας κατάστασης"
+msgstr "/Εμφάνιση/Εμφάνιση γραμμής μενού"
 
 #: app/gui/image-menu.c:460
-#, fuzzy
 msgid "/View/Show R_ulers"
-msgstr "/Εμφάνιση/Χάρακες"
+msgstr "/Εμφάνιση/Εμφάνιση Χαράκων"
 
 #: app/gui/image-menu.c:464
-#, fuzzy
 msgid "/View/Show Scroll_bars"
-msgstr "/Εμφάνιση/Χάρακες"
+msgstr "/Εμφάνιση/Εμφάνιση κυλιόμενων γραμμών"
 
 #: app/gui/image-menu.c:468
-#, fuzzy
 msgid "/View/Show S_tatusbar"
-msgstr "Εμφάνιση ή απόκρυψη μπάρας κατάστασης"
+msgstr "/Εμφάνιση/Εμφάνιση Γραμμής Κατάστασης"
 
 #: app/gui/image-menu.c:475
 #, fuzzy
@@ -4406,13 +4277,12 @@
 msgstr "/Εμφάνιση/Τοποθέτηση Σε Πλέγμα"
 
 #: app/gui/image-menu.c:480
-#, fuzzy
 msgid "/View/Fullscr_een"
-msgstr "/Εμφάνιση/Τοποθέτηση Σε Πλέγμα"
+msgstr "/Εμφάνιση/Πλήρης Οθόνη"
 
 #: app/gui/image-menu.c:485
 msgid "/View/Move to Screen..."
-msgstr ""
+msgstr "Εμφάνιση/Μετακίνηση στην Οθόνη..."
 
 #
 #. <Image>/Image
@@ -4422,67 +4292,56 @@
 
 #. <Image>/Image/Mode
 #: app/gui/image-menu.c:497
-#, fuzzy
 msgid "/Image/_Mode"
-msgstr "εικόνα"
+msgstr "Εικόνα/_Κατάσταση"
 
 #: app/gui/image-menu.c:499
-#, fuzzy
 msgid "/Image/Mode/_RGB"
-msgstr "εικόνα"
+msgstr "Εικόνα/Κατάσταση/_RGB"
 
 #: app/gui/image-menu.c:504
-#, fuzzy
 msgid "/Image/Mode/_Grayscale"
-msgstr "εικόνα"
+msgstr "Εικόνα/Κατάσταση/Αποχρώσεις του _Γκρι"
 
 #: app/gui/image-menu.c:509
-#, fuzzy
 msgid "/Image/Mode/_Indexed..."
-msgstr "εικόνα"
+msgstr "Εικόνα/Κατάσταση/Εικόνα με _Δείκτη"
 
 #
 #. <Image>/Image/Transform
 #: app/gui/image-menu.c:517
-#, fuzzy
 msgid "/Image/_Transform"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "Εικόνα/_Μετασχηματισμός"
 
 #
 #: app/gui/image-menu.c:519
-#, fuzzy
 msgid "/Image/Transform/Flip _Horizontally"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "Εικόνα/_Μετασχηματισμός/_Οριζόντια Αναστροφή"
 
 #
 #: app/gui/image-menu.c:524
-#, fuzzy
 msgid "/Image/Transform/Flip _Vertically"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "Εικόνα/_Μετασχηματισμός/_Κάθετη Αναστροφή"
 
 #
 #. please use the degree symbol in the translation
 #: app/gui/image-menu.c:533
-#, fuzzy
 msgid "/Image/Transform/Rotate 90 degrees _CW"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "Εικόνα/_Μετασχηματισμός/Περιστροφή 90 μοίρες _Δεξιόστροφα"
 
 #
 #: app/gui/image-menu.c:538
-#, fuzzy
 msgid "/Image/Transform/Rotate 90 degrees CC_W"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "Εικόνα/_Μετασχηματισμός/Περιστροφή 90 μοίρες _Αριστερόστροφα"
 
 #
 #: app/gui/image-menu.c:543
-#, fuzzy
 msgid "/Image/Transform/Rotate _180 degrees"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "Εικόνα/_Μετασχηματισμός/Περιστροφή _180 μοίρες"
 
 #: app/gui/image-menu.c:553
-#, fuzzy
 msgid "/Image/Can_vas Size..."
-msgstr "Μέγεθος Εικόνας: %s"
+msgstr "Εικόνα/Μέγεθος _Καμβά..."
 
 #: app/gui/image-menu.c:558
 #, fuzzy
@@ -4496,14 +4355,12 @@
 msgstr "Φόρτωση Εικόνας"
 
 #: app/gui/image-menu.c:568
-#, fuzzy
 msgid "/Image/_Duplicate"
-msgstr "Δημιουργία αντιγράφου"
+msgstr "/Εικόνα/Δημιουργία _Αντιγράφου"
 
 #: app/gui/image-menu.c:576
-#, fuzzy
 msgid "/Image/Merge Visible _Layers..."
-msgstr "Κατάλογος Εμ_φάνισης..."
+msgstr "/Εικόνα/Συγχώνευση Ορατών _Στρωμάτων..."
 
 #: app/gui/image-menu.c:580
 #, fuzzy
@@ -4511,25 +4368,21 @@
 msgstr "Νέα Εικόνα"
 
 #: app/gui/image-menu.c:587
-#, fuzzy
 msgid "/Image/Configure G_rid..."
-msgstr "/Εμφάνιση/Ρυθμίσεις Πλέγματος"
+msgstr "/Εμφάνιση/Ρυθμίσεις _Πλέγματος..."
 
 #. <Image>/Layer
 #: app/gui/image-menu.c:595
-#, fuzzy
 msgid "/_Layer"
-msgstr "Στρώμα"
+msgstr "/_Στρώμα"
 
 #: app/gui/image-menu.c:597
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/_New Layer..."
-msgstr "/Νέο Στρώμα..."
+msgstr "/Στρώμα/_Νέο Στρώμα..."
 
 #: app/gui/image-menu.c:602
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Du_plicate Layer"
-msgstr "Δημιουργία αντιγράφου"
+msgstr "/Στρώμα/Δημιουργία _Αντιγράφου"
 
 # # FIX? see above for "send to back"
 #: app/gui/image-menu.c:607
@@ -4538,247 +4391,204 @@
 msgstr "Βύθιση Στρώματος"
 
 #: app/gui/image-menu.c:612
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Me_rge Down"
-msgstr "Συγχώνευση με το επόμενο"
+msgstr "/Στρώμα/Συγχώνευση με το _επόμενο"
 
 #: app/gui/image-menu.c:617
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/_Delete Layer"
-msgstr "Διαγραφή Στρώματος"
+msgstr "/Στρώμα/_Διαγραφή Στρώματος"
 
 #. <Image>/Layer/Stack
 #: app/gui/image-menu.c:627
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Stac_k"
-msgstr "Ανύψωση Στρώματος"
+msgstr "/Στρώμα/_Στοίβαγμα"
 
 #: app/gui/image-menu.c:629
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Stack/Select _Previous Layer"
-msgstr "Ανύψωση Στρώματος"
+msgstr "/Στρώμα/Στοίβαγμα/Επιλογή Π_ροηγουμένου Στρώματος"
 
 #: app/gui/image-menu.c:633
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Stack/Select _Next Layer"
-msgstr "Ανύψωση Στρώματος"
+msgstr "/Στρώμα/Στοίβαγμα/Επιλογή _Επομένου Στρώματος"
 
 #: app/gui/image-menu.c:637
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Stack/Select _Top Layer"
-msgstr "Ανύψωση Στρώματος"
+msgstr "/Στρώμα/Στοίβαγμα/Επιλογή Στρώματος στην _Κορυφή"
 
 #: app/gui/image-menu.c:641
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Stack/Select _Bottom Layer"
-msgstr "Ανύψωση Στρώματος"
+msgstr "/Στρώμα/Στοίβαγμα/Επιλογή Στρώματος στον _Πάτο"
 
 #: app/gui/image-menu.c:648
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Stack/_Raise Layer"
-msgstr "Ανύψωση Στρώματος"
+msgstr "/Στρώμα/Στοίβαγμα/Ανύψωση Στρώματος"
 
 # # FIX? see above for "send to back"
 #: app/gui/image-menu.c:653
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Stack/_Lower Layer"
-msgstr "Βύθιση Στρώματος"
+msgstr "/Στρώμα/Στοίβαγμα/Βύθιση Στρώματος"
 
 #: app/gui/image-menu.c:658
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Stack/Layer to T_op"
-msgstr "/Στοίβαγμα/Στρώμα στην Κορυφή"
+msgstr "/Στρώμα/Στοίβαγμα/Στρώμα στην _Κορυφή"
 
 #: app/gui/image-menu.c:663
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Stack/Layer to Botto_m"
-msgstr "/Στοίβαγμα/Στρώμα στο Βάθος"
+msgstr "/Στρώμα/Στοίβαγμα/Στρώμα στον _Πάτο"
 
 #. <Image>/Layer/Colors
 #: app/gui/image-menu.c:671
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/_Colors"
-msgstr "Επίπεδα Χρώματος:"
+msgstr "/Στρώμα/_Χρώματα"
 
 #: app/gui/image-menu.c:673
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Colors/Color _Balance..."
-msgstr "Εξισορρόπηση Χρώματος"
+msgstr "/Στρώμα/Χρώματα/_Εξισορρόπηση Χρώματος..."
 
 #
 #: app/gui/image-menu.c:678
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Colors/Hue-_Saturation..."
-msgstr "Απόχρωση-Κορεσμός"
+msgstr "/Στρώμα/Χρώματα/Απόχρωση-_Κορεσμός..."
 
 #: app/gui/image-menu.c:683
 #, fuzzy
 msgid "/Layer/Colors/Colori_ze..."
-msgstr "Εξισορρόπηση Χρώματος"
+msgstr "/Στρώμα/Χρώματα/Χρωματισμός..."
 
 #: app/gui/image-menu.c:688
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Colors/B_rightness-Contrast..."
-msgstr "Φωτεινότητα-Αντίθεση"
+msgstr "/Στρώμα/Χρώματα/_Φωτεινότητα-Αντίθεση..."
 
 #: app/gui/image-menu.c:693
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Colors/_Threshold..."
-msgstr "Επίπεδα Χρώματος:"
+msgstr "/Στρώμα/Χρώματα/_Κατώφλι..."
 
 #: app/gui/image-menu.c:698
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Colors/_Levels..."
-msgstr "Επίπεδα Χρώματος:"
+msgstr "/Στρώμα/Χρώματα/Επίπεδα Χρώματος..."
 
 #: app/gui/image-menu.c:703
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Colors/_Curves..."
-msgstr "Επίπεδα Χρώματος:"
+msgstr "/Στρώμα/Χρώματα/Καμπύλες..."
 
 #: app/gui/image-menu.c:708
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Colors/_Posterize..."
-msgstr "Εξισορρόπηση Χρώματος"
+msgstr "/Στρώμα/Χρώματα/Δημιουργία Αφίσας..."
 
 #: app/gui/image-menu.c:716
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Colors/_Desaturate"
-msgstr "Στρώματα"
+msgstr "/Στρώμα/Χρώματα/Αποκορεσμός"
 
 #: app/gui/image-menu.c:721
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Colors/In_vert"
-msgstr "Στρώματα"
+msgstr "/Στρώμα/Χρώματα/Αντιστροφή"
 
 #. <Image>/Layer/Colors/Auto
 #: app/gui/image-menu.c:729
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Colors/_Auto"
-msgstr "Στρώματα"
+msgstr "/Στρώμα/Χρώματα/Αυτόματα"
 
 #: app/gui/image-menu.c:731
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Colors/Auto/_Equalize"
-msgstr "Στρώματα"
+msgstr "/Στρώμα/Χρώματα/Ισοστάθμιση"
 
 #: app/gui/image-menu.c:738
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Colors/_Histogram"
-msgstr "/Διάλογοι/Ακύρωση Ιστορικού..."
+msgstr "/Στρώμα/Χρώματα/Ιστόγραμμα"
 
 #. <Image>/Layer/Mask
 #: app/gui/image-menu.c:746
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/_Mask"
-msgstr "Προσθήκη αρχείων..."
+msgstr "/Στρώμα/Μάσκα"
 
 #: app/gui/image-menu.c:748
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Mask/_Add Layer Mask..."
-msgstr "Προσθήκη αρχείων..."
+msgstr "/Στρώμα/Μάσκα/Προσθήκη Μάσκας Στρωμάτων..."
 
 #: app/gui/image-menu.c:752
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Mask/A_pply Layer Mask"
-msgstr "Εφαρμογή Αλλαγών Παραμέτρων"
+msgstr "/Στρώμα/Μάσκα/Εφαρμογή Μάσκας Στρωμάτων"
 
 #: app/gui/image-menu.c:756
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Mask/_Delete Layer Mask"
-msgstr "Διαγραφή Στρώματος"
+msgstr "/Στρώμα/Μάσκα/Διαγραφή Μάσκας Στρωμάτων"
 
 #: app/gui/image-menu.c:764
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Mask/_Mask to Selection"
-msgstr "Αντ_ιστρφή επιλογής"
+msgstr "/Στρώμα/Μάσκα/Επιλογή από Μάσκα"
 
 #: app/gui/image-menu.c:769
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Mask/_Add to Selection"
-msgstr "Αντ_ιστρφή επιλογής"
+msgstr "/Στρώμα/Μάσκα/Προσθήκη στην Επιλογή"
 
 #: app/gui/image-menu.c:774
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Mask/_Subtract from Selection"
-msgstr "Επιλογή Εικονιδίου"
+msgstr "/Στρώμα/Μάσκα/Αφαίρεση από την Επιλογή"
 
 #: app/gui/image-menu.c:779
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Mask/_Intersect with Selection"
-msgstr "Αντ_ιστρφή επιλογής"
+msgstr "/Στρώμα/Μάσκα/Τομή με την Επιλογή"
 
 #. <Image>/Layer/Transparency
 #: app/gui/image-menu.c:787
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Tr_ansparency"
-msgstr "Διαφανές"
+msgstr "/Στρώμα/_Διαφάνεια" 
 
 #: app/gui/image-menu.c:789
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Transparency/_Add Alpha Channel"
-msgstr "Προσθήκη στο ταμπλώ"
+msgstr "/Στρώμα/_Διαφάνεια/Προσθήκη καναλιού Άλφα" 
 
 #: app/gui/image-menu.c:797
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Transparency/Al_pha to Selection"
-msgstr "Επιλογή επένδυσης"
+msgstr "/Στρώμα/_Διαφάνεια/Επιλογή από κανάλι Άλφα" 
 
 #: app/gui/image-menu.c:802
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Transparency/A_dd to Selection"
-msgstr "Επιλογή επένδυσης"
+msgstr "/Στρώμα/_Διαφάνεια/Προσθήκη στην Επιλογή" 
 
 #: app/gui/image-menu.c:807
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Transparency/_Subtract from Selection"
-msgstr "Επιλογή επένδυσης"
+msgstr "/Στρώμα/_Διαφάνεια/Αφαίρεση από την Επιλογή" 
 
 #: app/gui/image-menu.c:812
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Transparency/_Intersect with Selection"
-msgstr "Επιλογή επένδυσης"
+msgstr "/Στρώμα/_Διαφάνεια/Τομή με την Επιλογή" 
 
 #
 #. <Image>/Layer/Transform
 #: app/gui/image-menu.c:822
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/_Transform"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "/Στρώμα/Μετασχηματισός"
 
 #
 #: app/gui/image-menu.c:824
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Transform/Flip _Horizontally"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "/Στρώμα/Μετασχηματισός/Αναστροφή Οριζόντια"
 
 #
 #: app/gui/image-menu.c:829
 #, fuzzy
 msgid "/Layer/Transform/Flip _Vertically"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "/Στρώμα/Μετασχηματισός/Αναστροφή Κάθετα"
 
 #
 #: app/gui/image-menu.c:837
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Transform/Rotate 90 degrees _CW"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "/Στρώμα/Μετασχηματισός/Περιστροφή 90 μοίρες δεξιόστροφα"
 
 #
 #: app/gui/image-menu.c:842
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Transform/Rotate 90 degrees CC_W"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "/Στρώμα/Μετασχηματισός/Περιστροφή 90 μοίρες αριστερόστροφα"
 
 #
 #: app/gui/image-menu.c:847
-#, fuzzy
 msgid "/Layer/Transform/Rotate _180 degrees"
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "/Στρώμα/Μετασχηματισός/Περιστροφή 180 μοίρες"
 
 #: app/gui/image-menu.c:852
 msgid "/Layer/Transform/_Arbitrary Rotation..."
-msgstr ""
+msgstr "/Στρώμα/Μετασχηματισός/Ελεύθερη Περιστροφή..."
 
 #
 #: app/gui/image-menu.c:860
@@ -5245,7 +5055,7 @@
 #
 #: app/gui/info-window.c:257
 msgid "Resolution:"
-msgstr "Aνάλυση:"
+msgstr "Ανάλυση:"
 
 #: app/gui/info-window.c:259
 msgid "Scale Ratio:"
@@ -5366,7 +5176,7 @@
 #: app/gui/layers-commands.c:968
 #, fuzzy
 msgid "Add a Mask to the Layer"
-msgstr "Προσθήκη συννημένων αρχείων στο παρόν μήνυμα"
+msgstr "Προσθήκη συνημμένων αρχείων στο παρόν μήνυμα"
 
 #: app/gui/layers-commands.c:987
 msgid "Initialize Layer Mask to:"
@@ -5659,9 +5469,8 @@
 msgstr "Εκφόρτωση"
 
 #: app/gui/module-browser.c:499
-#, fuzzy
 msgid "Purpose:"
-msgstr "Μώβ"
+msgstr "Σκοπός:"
 
 #
 #: app/gui/module-browser.c:500
@@ -6006,17 +5815,15 @@
 
 #: app/gui/preferences-dialog.c:890
 msgid "Canvas Padding Mode:"
-msgstr ""
+msgstr "Κατάσταση Γεμίσματος Παλέττας:"
 
 #: app/gui/preferences-dialog.c:893
-#, fuzzy
 msgid "Custom Padding Color:"
-msgstr "Ψευδόχρωμα"
+msgstr "Επιλεγόμενο Χρώμα Γεμίσματος:"
 
 #: app/gui/preferences-dialog.c:894
-#, fuzzy
 msgid "Select Custom Canvas Padding Color"
-msgstr "Επιλογή Προσαρμοσμένης Παλέτ\tτας"
+msgstr "Επιλογή Χρώμα Γεμίσματος Παλέττας"
 
 #
 #: app/gui/preferences-dialog.c:964
@@ -6099,12 +5906,12 @@
 #: app/gui/preferences-dialog.c:1202 app/gui/preferences-dialog.c:1927
 #, fuzzy
 msgid "Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Συντομέυσηεις Πληκτρολογίου"
+msgstr "Συντομεύσεις Πληκτρολογίου"
 
 #: app/gui/preferences-dialog.c:1205
 #, fuzzy
 msgid "Use Dynamic _Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Συντομέυσηεις Πληκτρολογίου"
+msgstr "Συντομεύσεις Πληκτρολογίου"
 
 #
 #. Themes
@@ -6354,7 +6161,7 @@
 #: app/gui/preferences-dialog.c:1642
 #, fuzzy
 msgid "Check _Size:"
-msgstr "Μεγέθος Τετραγωνιδίων"
+msgstr "Μέγεθος Τετραγωνιδίων"
 
 #
 #. 8-Bit Displays
@@ -6384,7 +6191,7 @@
 #: app/gui/preferences-dialog.c:1678
 #, fuzzy
 msgid "Get Monitor Resolution"
-msgstr "Επιλογες ελέγχου"
+msgstr "Επιλογές ελέγχου"
 
 #: app/gui/preferences-dialog.c:1687
 #, c-format
@@ -6777,67 +6584,58 @@
 msgstr "Επιλογή Εικόνας"
 
 #: app/gui/resize-dialog.c:215
-#, fuzzy
 msgid "Pixel Dimensions"
-msgstr "Επεκτάσεις Αρχείων"
+msgstr "Διαστάσεις Εικονοστοιχείων"
 
 #: app/gui/resize-dialog.c:227
-#, fuzzy
 msgid "Layer Boundary Size"
-msgstr "Επιλογή αρχείου ήχου"
+msgstr "Μέγεθος Ορίου Στρώματος"
 
 #: app/gui/resize-dialog.c:228
-#, fuzzy
 msgid "Set Layer Boundary Size"
-msgstr "Επιλογή αρχείου ήχου"
+msgstr "Ρύθμιση Μεγέθους Ορίου Στρώματος"
 
 #: app/gui/resize-dialog.c:234
 msgid "Canvas Size"
-msgstr ""
+msgstr "Μέγεθος Καμβά"
 
 #: app/gui/resize-dialog.c:235
-#, fuzzy
 msgid "Set Image Canvas Size"
-msgstr "Μέγεθος Εικόνας: %s"
+msgstr "Ρύθμιση Μεγέθους Καμβά"
 
 #. the original width & height labels
 #: app/gui/resize-dialog.c:293 app/tools/gimpscaletool.c:171
-#, fuzzy
 msgid "Original Width:"
-msgstr "Προέλευση:"
+msgstr "Αρχικό Πλάτος:"
 
 #
 #. the new size labels
 #: app/gui/resize-dialog.c:318 app/gui/resize-dialog.c:564
-#, fuzzy
 msgid "New Width:"
-msgstr "Καθορισμός Πλάτους:"
+msgstr "Νέο Πλάτος:"
 
 #. the scale ratio labels
 #: app/gui/resize-dialog.c:385
-#, fuzzy
 msgid "Ratio X:"
-msgstr "Αναλογία:"
+msgstr "Αναλογία Χ:"
 
 #: app/gui/resize-dialog.c:448
-#, fuzzy
 msgid "Constrain aspect ratio"
-msgstr "Αντίθεση:"
+msgstr "Περιορισμός αναλογίας άποψης:"
 
 #: app/gui/resize-dialog.c:515
-#, fuzzy
 msgid "Center"
 msgstr "Κέντρο"
 
 #: app/gui/resize-dialog.c:549
 msgid "Print Size & Display Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Μέγεθος Εκτύπωσης & Μονάδα Απεικόνισης"
 
 #
 #. the resolution labels
 #: app/gui/resize-dialog.c:631 app/widgets/gimptemplateeditor.c:374
 msgid "Resolution X:"
-msgstr "Aνάλυση Χ:"
+msgstr "Ανάλυση Χ:"
 
 #
 #: app/gui/resize-dialog.c:651 app/widgets/gimptemplateeditor.c:403
@@ -6846,34 +6644,29 @@
 msgstr "εικονοστοιχεία/%a"
 
 #: app/gui/resize-dialog.c:707 app/tools/gimptransformoptions.c:310
-#, fuzzy
 msgid "Interpolation:"
-msgstr "Είδος παρεμβολής"
+msgstr "Παρεμβολή:"
 
 #: app/gui/resolution-calibrate-dialog.c:85
-#, fuzzy
 msgid "Calibrate Monitor Resolution"
-msgstr "Ρυθμίσεις παρακολούθησης μπαταρίας"
+msgstr "Ρύθμιση Ανάλυσης Οθόνης"
 
 #: app/gui/resolution-calibrate-dialog.c:195
 msgid "Measure the rulers and enter their lengths below."
-msgstr ""
+msgstr "Μετρήστε τους χάρακες και εισάγετε το μήκος τους παρακάτω."
 
 #: app/gui/resolution-calibrate-dialog.c:217
-#, fuzzy
 msgid "_Horizontal:"
-msgstr "Οριζόντια:"
+msgstr "_Οριζόντια:"
 
 #: app/gui/resolution-calibrate-dialog.c:222
-#, fuzzy
 msgid "_Vertical:"
-msgstr "Κατακόρυφο:"
+msgstr "_Κατακόρυφα:"
 
 #
 #: app/gui/select-commands.c:155
-#, fuzzy
 msgid "Feather selection by"
-msgstr "Πλουμισμένη Επιλογή κατά:"
+msgstr "Επιλογή πλουμίσματος κατά:"
 
 #: app/gui/select-commands.c:191
 #, fuzzy
@@ -6882,15 +6675,13 @@
 
 #: app/gui/select-commands.c:200
 msgid "Shrink from image border"
-msgstr "Σμίκρυνση των ορίων της εικόνας"
+msgstr "Σμίκρυνση από το όριο της εικόνας"
 
 #: app/gui/select-commands.c:225
-#, fuzzy
 msgid "Grow selection by"
 msgstr "Επέκταση Επιλογής κατά:"
 
 #: app/gui/select-commands.c:248
-#, fuzzy
 msgid "Border selection by"
 msgstr "Επιλογή Περιγράμματος από:"
 
@@ -7567,12 +7358,12 @@
 #: app/gui/user-install-dialog.c:1060
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot create folder '%s': %s"
-msgstr "Aδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"
+msgstr "Αδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"
 
 #: app/gui/user-install-dialog.c:1092
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot create folder: %s"
-msgstr "Aδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"
+msgstr "Αδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"
 
 #: app/gui/user-install-dialog.c:1104
 #, fuzzy, c-format
@@ -9385,7 +9176,7 @@
 #: app/tools/gimprotatetool.c:165
 #, fuzzy
 msgid "Rotation Information"
-msgstr "Πληροφορίές Επαφής"
+msgstr "Πληροφορίες Επαφής"
 
 #: app/tools/gimprotatetool.c:191
 #, fuzzy
@@ -9445,9 +9236,8 @@
 msgstr "Εξομάλυνση"
 
 #: app/tools/gimpselectionoptions.c:426
-#, fuzzy
 msgid "Feather Edges"
-msgstr "Μακρύτερα"
+msgstr "Πλούμισμα Ακμών"
 
 #: app/tools/gimpselectionoptions.c:461
 msgid "Show Interactive Boundary"
@@ -9557,62 +9347,52 @@
 
 #
 #: app/tools/gimptextoptions.c:381
-#, fuzzy
 msgid "Create Path from Text"
-msgstr "Νέα Εικόνα"
+msgstr "Δημιουργία Διαδροής από Κείμενο"
 
 #
 #: app/tools/gimptexttool.c:113
-#, fuzzy
 msgid "Add text to the image"
-msgstr "Προσθήκη συννημένων αρχείων στο παρόν μήνυμα"
+msgstr "Προσθήκη κειμένου στην εικόνα"
 
 #
 #: app/tools/gimptexttool.c:114
-#, fuzzy
 msgid "/Tools/Te_xt"
-msgstr "Εργαλεία"
+msgstr "/Εργαλεία/_Κείμενο"
 
 #: app/tools/gimptexttool.c:416
-#, fuzzy
 msgid "GIMP Text Editor"
-msgstr "Παλέττα χρωμάτων:"
+msgstr "Επεξεργαστής Κειμένου GIMP"
 
 #: app/tools/gimpthresholdtool.c:92
 msgid "Reduce image to two colors using a threshold"
-msgstr ""
+msgstr "Μείωση εικόνας σε δύο χρώματα με χρήση κατωφλίου"
 
 #
 #: app/tools/gimpthresholdtool.c:93
-#, fuzzy
 msgid "/Tools/Color Tools/_Threshold..."
-msgstr "Μεταφορά"
+msgstr "/Εργαλεία/Εργαλεία Χρώματος/Κατώφλι..."
 
 #: app/tools/gimpthresholdtool.c:157
-#, fuzzy
 msgid "Apply Threshold"
-msgstr "Κατώφλι"
+msgstr "Εφαρμογή Κατωφλίου"
 
 #: app/tools/gimpthresholdtool.c:200
-#, fuzzy
 msgid "Threshold does not operate on indexed layers."
-msgstr "Η Εξίσωση δε λειτουργεί σε εικόνες καταλόγου χρώματος."
+msgstr "Το Κατώφλι δε λειτουργεί σε στρώματα με δείκτες."
 
 #: app/tools/gimpthresholdtool.c:256
-#, fuzzy
 msgid "Threshold Range:"
-msgstr "Κατώφλι"
+msgstr "Εύρος τιμών Κατωφλίου:"
 
 #: app/tools/gimptransformoptions.c:301
-#, fuzzy
 msgid "Transform Direction"
-msgstr "Πληροφορίες Τροχιάς"
+msgstr "Μετασχηματισμός Κατεύθυνσης"
 
 #. the clip resulting image toggle button
 #: app/tools/gimptransformoptions.c:319
-#, fuzzy
 msgid "Clip Result"
-msgstr "Αποτελέσματα"
+msgstr "Αποτέλεσμα Κλαδέματος"
 
 #: app/tools/gimptransformoptions.c:346
 msgid "Density:"
@@ -9620,19 +9400,18 @@
 
 #. the constraints frame
 #: app/tools/gimptransformoptions.c:357
-#, fuzzy
 msgid "Constraints"
-msgstr "Αντίθεση:"
+msgstr "Περιορισμοί"
 
 #: app/tools/gimptransformoptions.c:368
 #, c-format
 msgid "15 Degrees %s"
-msgstr ""
+msgstr "15 Μοίρες %s"
 
 #: app/tools/gimptransformoptions.c:379
 #, c-format
 msgid "Keep Height %s"
-msgstr ""
+msgstr "Διατήρηση Ύψους %s"
 
 #: app/tools/gimptransformoptions.c:389 app/tools/gimptransformoptions.c:403
 msgid ""
@@ -9644,12 +9423,11 @@
 #: app/tools/gimptransformoptions.c:393
 #, c-format
 msgid "Keep Width %s"
-msgstr ""
+msgstr "Διατήρηση Πλάτους %s"
 
 #: app/tools/gimptransformtool.c:242
-#, fuzzy
 msgid "Transforming..."
-msgstr "Πληροφορίες Τροχιάς"
+msgstr "Μετασχηματισμός..."
 
 #: app/tools/gimptransformtool.c:338
 msgid "Transformations do not work on layers that contain layer masks."
@@ -9657,7 +9435,7 @@
 
 #: app/tools/gimpvectoroptions.c:113
 msgid "restrict editing to polygonals"
-msgstr ""
+msgstr "περιορισμός επεξεργασία σε πολυγωνικά"
 
 #
 #: app/tools/gimpvectoroptions.c:188
@@ -9667,23 +9445,24 @@
 
 #: app/tools/gimpvectoroptions.c:193
 msgid "Polygonal"
-msgstr ""
+msgstr "Πολυγωνικό"
 
 #: app/tools/gimpvectoroptions.c:197 app/widgets/gimpvectorstreeview.c:156
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Path to Selection\n"
 "%s Add\n"
 "%s Subtract\n"
 "%s%s%s Intersect"
 msgstr ""
-"Κανάλι προς Επιλογμένο. \n"
-"<Shift> Προσθήκη     <Ctrl> Αφαίρεση   <Shift><Ctrl> Τομή"
+"Κανάλι προς Επιλεγμένο\n"
+"%s Προσθήκη\n"
+"%s Αφαίρεση\n"
+"%s%s%s Τομή"
 
 #: app/tools/gimpvectoroptions.c:208
-#, fuzzy
 msgid "Create Selection from Path"
-msgstr "Η επιλογή έχει"
+msgstr "Δημιουργία Επιλογής από Διαδρομή"
 
 #: app/tools/gimpvectoroptions.c:219 app/widgets/gimpvectorstreeview.c:192
 #, fuzzy
@@ -9692,14 +9471,12 @@
 
 #
 #: app/tools/gimpvectortool.c:159
-#, fuzzy
 msgid "Create and edit paths"
-msgstr "Νέα Εικόνα"
+msgstr "Δημιουργίας κι επεξεργασία διαδρομών"
 
 #: app/tools/gimpvectortool.c:160
-#, fuzzy
 msgid "/Tools/_Paths"
-msgstr "Εξ' ορισμού Μεγέθυνση"
+msgstr "/Εργαλεία/_Διαδρομές"
 
 #: app/tools/gimpvectortool.c:355
 msgid "Add Stroke"
@@ -9707,29 +9484,28 @@
 
 #: app/tools/gimpvectortool.c:371
 msgid "Add Anchor"
-msgstr ""
+msgstr "Προσθήκη Άγκυρας"
 
 #: app/tools/gimpvectortool.c:392
 msgid "Insert Anchor"
-msgstr ""
+msgstr "Εισαγωγή Άγκυρας"
 
 #: app/tools/gimpvectortool.c:419
 msgid "Drag Handle"
-msgstr ""
+msgstr "Σύρσιμο Χειρολαβής"
 
 #: app/tools/gimpvectortool.c:441
 msgid "Drag Anchor"
-msgstr ""
+msgstr "Σύρσιμο Άγκυρας"
 
 #: app/tools/gimpvectortool.c:454
 msgid "Drag Anchors"
-msgstr ""
+msgstr "Σύρσιμο Αγκυρών"
 
 #
 #: app/tools/gimpvectortool.c:473
-#, fuzzy
 msgid "Drag Curve"
-msgstr "Αποθήκευση Καμπύλων"
+msgstr "Σύρσιμο Καμπύλης"
 
 #: app/tools/gimpvectortool.c:495
 msgid "Connect Strokes"
@@ -9926,7 +9702,7 @@
 "%s Subtract\n"
 "%s%s%s Intersect"
 msgstr ""
-"Κανάλι προς Επιλογμένο. \n"
+"Κανάλι προς Επιλεγμένο. \n"
 "<Shift> Προσθήκη     <Ctrl> Αφαίρεση   <Shift><Ctrl> Τομή"
 
 #: app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:178
@@ -10230,7 +10006,7 @@
 #: app/widgets/gimperrorconsole.c:175
 #, fuzzy
 msgid "Clear Errors"
-msgstr "Εργαλείο Εύρεσης Aρχείων"
+msgstr "Εργαλείο Εύρεσης Αρχείων"
 
 #: app/widgets/gimperrorconsole.c:181
 #, c-format
@@ -10639,7 +10415,7 @@
 
 #: app/widgets/gimptemplateeditor.c:608
 msgid "_Icon:"
-msgstr "_Εικονίδο:"
+msgstr "_Εικονίδιο:"
 
 #: app/widgets/gimptemplateview.c:179
 msgid "Create a new image from the selected template"
@@ -10736,19 +10512,16 @@
 msgstr ""
 
 #: app/widgets/gimptooloptionseditor.c:146
-#, fuzzy
 msgid "Save options to..."
-msgstr "Αποθήκευση επιλογής σε αρχείο..."
+msgstr "Αποθήκευση επιλογών σε..."
 
 #: app/widgets/gimptooloptionseditor.c:154
-#, fuzzy
 msgid "Restore options from..."
-msgstr "Επιβεβαίωση αντικατάστασης"
+msgstr "Ανάκτηση επιλογών από..."
 
 #: app/widgets/gimptooloptionseditor.c:162
-#, fuzzy
 msgid "Delete saved options..."
-msgstr "Διαγραφή διαβάθμισης"
+msgstr "Διαγραφή σωσμένων επιλογών..."
 
 #: app/widgets/gimptooloptionseditor.c:168
 #, c-format
@@ -10756,20 +10529,23 @@
 "Reset to default values\n"
 "%s Reset all Tool Options"
 msgstr ""
+"Επαναφορά στις προκαθορισμένες τιμές\n"
+"%s Επαναφορά όλων των Επιλογών Εργαλείων"
 
 #: app/widgets/gimptooloptionseditor.c:268
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s Options"
-msgstr "επιλογές:\n"
+msgstr "%s Επιλογές"
 
 #: app/widgets/gimptooloptionseditor.c:411
-#, fuzzy
 msgid "Reset Tool Options"
-msgstr "Επιλογές Εργαλειοθήκης"
+msgstr "Επαναφορά Επιλογών Εργαλείων"
 
 #: app/widgets/gimptooloptionseditor.c:416
 msgid "Do you really want to reset all tool options to default values?"
 msgstr ""
+"Θέλετε πραγματικά να επαναφέρετε όλες τις επιλογές εργαλείων στις \n"
+"προκαθορισμένες τιμές;"
 
 #
 #: app/widgets/gimpundoeditor.c:130
@@ -10777,33 +10553,28 @@
 msgstr "Επανεκτέλεση"
 
 #: app/widgets/gimpundoeditor.c:173
-#, fuzzy
 msgid "[ Base Image ]"
 msgstr "[ βασική εικόνα ]"
 
 #: app/widgets/gimpvectorstreeview.c:133
-#, fuzzy
 msgid "Duplicate Path"
-msgstr "Δημιουργία αντιγράφου"
+msgstr "Αντιγραφή Διαδρομής"
 
 #: app/widgets/gimpvectorstreeview.c:135
 msgid "Delete Path"
 msgstr "Διαγραφή Διαδρομής"
 
 #: app/widgets/gimpvectorstreeview.c:139
-#, fuzzy
 msgid "Raise Path to Top"
-msgstr "Επικόλληση Έργου"
+msgstr "Ανύψωση Διαδρομής στην Κορυφή"
 
 #: app/widgets/gimpvectorstreeview.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Lower Path to Bottom"
-msgstr "/Στοίβαγμα/Στρώμα στο Βάθος"
+msgstr "Υποβιβασμός Στρώματος στον Πάτο"
 
 #: app/widgets/gimpvectorstreeview.c:145
-#, fuzzy
 msgid "Reorder Path"
-msgstr "Εμφάνιση ημερομηνίας"
+msgstr "Επαναταξινόμηση Διαδρομής"
 
 #
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:45
@@ -10818,26 +10589,22 @@
 msgstr "Διάλυση"
 
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Behind"
-msgstr "Αρχή"
+msgstr "Πίσω"
 
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Color Erase"
-msgstr "Παλέττα χρωμάτων:"
+msgstr "Διαγραφή χρώματος"
 
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:50
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Multiply"
-msgstr "Πολλαπ/μος (Κάψιμο)"
+msgstr "Πολλαπ/μός"
 
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:51
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:84
-#, fuzzy
 msgid "Divide"
-msgstr "Συσκευές"
+msgstr "Διαίρεση"
 
 #
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:52
@@ -10852,34 +10619,29 @@
 
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:57
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:90
-#, fuzzy
 msgid "Hard Light"
-msgstr "Σκληρή Άκρη"
+msgstr "Σκληρό Φως"
 
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:58
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Soft Light"
-msgstr "Σκληρή Άκρη"
+msgstr "Απαλό Φως"
 
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:59
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:92
-#, fuzzy
 msgid "Grain Extract"
-msgstr "Επεξεργαστής Διαβαθμίσεων"
+msgstr "Εξαγωγή Κόκκων"
 
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:60
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Grain Merge"
-msgstr "Μερένγκε"
+msgstr "Συγχώνευση Κόκκων"
 
 #
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:62
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Difference"
-msgstr "Προτιμήσεις"
+msgstr "Διαφορά"
 
 #
 #: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:63
@@ -10989,9 +10751,8 @@
 msgstr "Τρέχον Πλάτος:"
 
 #: app/widgets/widgets-enums.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Description"
-msgstr "Επιλογές Αμφιταλάντευσης"
+msgstr "Περιγραφή"
 
 #: app/widgets/widgets-enums.c:96
 msgid "Icon & Text"
@@ -11051,42 +10812,37 @@
 msgstr "Σφάλμα ανάγνωσης: %s"
 
 #: app/xcf/xcf-seek.c:44 app/xcf/xcf-seek.c:61 app/xcf/xcf-seek.c:72
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not seek in XCF file: %s"
-msgstr "Αδύνατο το επανάνοιγμα του %s\n"
+msgstr "Αδυναμία ψαξίματος στο αρχείο XCF: %s"
 
 #: app/xcf/xcf.c:261
 #, c-format
 msgid "XCF error: unsupported XCF file version %d encountered"
-msgstr ""
+msgstr "Σρφάλμα XCF: βρέθηκε μη υποστηριζόμενη έκδοση αρχείου XCF %d"
 
 #: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:1
 msgid "Create and edit images or photographs"
-msgstr ""
+msgstr "Δημιουργία κι επεξεργασία εικόνων ή φωτογραφιών"
 
 #: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:2
 msgid "The GIMP (unstable)"
 msgstr "Το GIMP (ασταθές)"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Cannot open '%s' for reading: %s"
-#~ msgstr "Άνοιγμα του '%s' για ανάγνωση αδύνατο.\n"
+#~ msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του '%s' για ανάγνωση: %s"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Cannot open '%s' for writing: %s"
-#~ msgstr "Άνοιγμα του `%s' για εγγραφή αδύνατο"
+#~ msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του '%s' για εγγραφή: %s"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
-#~ msgstr "Άνοιγμα του `%s' για εγγραφή αδύνατο"
+#~ msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του '%s' για εγγραφή: %s"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Failed to create file '%s': %s"
-#~ msgstr "Αδύνατο το άνοιγμα αρχείου: %s"
+#~ msgstr "Αδυναμία δημιουργίας του αρχείου '%s': %s"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Failed to open file: '%s': %s"
-#~ msgstr "Αδύνατο το άνοιγμα αρχείου: %s"
+#~ msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του αρχείου '%s': %s"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Unknown pattern format version %d in '%s'."
@@ -11376,7 +11132,7 @@
 #~ msgstr "Κιρκίρι"
 
 #~ msgid "New Color"
-#~ msgstr "Νεό Χρώμα"
+#~ msgstr "Νέο Χρώμα"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "open failed on %s: %s\n"


More information about the I18ngr mailing list