Remote Framebuffer

Panayotis Pakos aeikineton at yahoo.com
Tue Jan 29 10:23:14 EET 2002


[Áðü ôï link ðïõ ìáò ðáñÝðåìøå ï Óßìïò]
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Framebuffer-HOWTO-3.html
>A framebuffer device is an abstraction for the graphic hardware.
>It represents the frame buffer of some video hardware,

äçëáäÞ ç óõóêåõÞ framebuffer áíôéðñïóùðåýåé ôï frame buffer ìéáò
óõóêåõÞò âßíôåï (!)

>and allows application software to access the graphic hardware
>through a well-defined interface,

áöïý ëïéðüí åðéôñÝðåé ôçí åðéêïéíùíßá ôçò åöáñìïãÞò ìå ôï õëéêü, ôï
frame buffer åßíáé Þ á) ëïãéóìéêü, Þ â) õëéêü (óõóêåõÞ), êáé óßãïõñá
ü÷é "an abstraction". (Áõôü íïìßæù üôé åííïåß ï Geert Uytterhoeven
üôáí ìéëÜåé ãéá "áöáßñåóç" ôïõ graphic hardware. Ç áíáöïñÜ ôïõ
Uytterhoeven äåí óõíéóôÜ ïñéóìü ïýôå ðåñéãñáöÞ ôïõ framebuffer, ðáñÜ
ìéá åîÞãçóç ôïõ ñüëïõ êáé ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ.)

Ç áíáöïñÜ ôïõ David Tong óôï frame buffer,
[http://www.obsolyte.com/sunFAQ/faq_framebuffer/framebuffer.html]
åßíáé, êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ, ðëçñÝóôåñç êáé äåí áöÞíåé ðåñéèþñéá
áìöéâïëßáò. Áí ðñÝðåé íá äþóïõìå ìéá ðåñéãñáöéêÞ åñìçíåßá (óôá
ðëáßóéá åíüò ãëùóóáñéïý), ôüôå ìðïñïýìå íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå Ýíá
äéåõêñéíéóôéêü ó÷üëéï (üðùò áõôü ôïõ Uytterhoeven). Áí üìùò èÝëïõìå
íá êáôïíïìÜóïõìå ôï frame buffer, þóôå ìå ôçí ïíïìáóßá ôïõ íá
åðéêïéíùíåßôáé ç Ýííïéá, ôüôå íïìßæù üôé ôï "ìíÞìç
ðñïóáñìïãÝá ãñáöéêþí" åßíáé êáëü (ôï "ðñïóáñìïãÝáò ãñáöéêþí" åßíáé
ìåôÜöñáóç ôïõ graphic adapter).

ÖéëéêÜ,
ÐÜíïò

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Everything you'll ever need on one web page
from News and Sport to Email and Music Charts
http://uk.my.yahoo.comMore information about the I18ngr mailing list