Αρχαία - πολυτονικά ελληνικά

Katsaloulis Panagiotis grad0307 at di.uoa.gr
Wed May 9 01:43:28 EEST 2001


On Tue, 8 May 2001, Alejandros Diamandidis wrote:

> >   ' ΄ α ν θ ρ ω π ο ς   ή τη λέξη είναι
> >   ε ' [ ι ν α ι
> > που απαιτεί μόνο τέσσερα πλήκτρα.
> 
> ...με την προϋπόθεση ότι έχεις πλήκτρο που βγάζει το ΄ - δεν υπάρχει στο
> συνηθισμένο πληκτρολόγιο.

Συγγνώμη βρε παιδια!
το σύμβολο ' δεν είναι αντίστοιχο με το ΄ ;
Στα αγγλικά τουλάχιστον ισχύει το `'
:)


--
$_='while(read+STDIN,$_,2048){$a=29;$b=73;$c=142;$t=255;@t=map{$_%16or$t^=$c^=(
$m=(11,10,116,100,11,122,20,100)[$_/16%8])&110;$t^=(72, at z=(64,72,$a^=12*($_%16
-2?0:$m&17)),$b^=$_%64?12:0, at z)[$_%8]}(16..271);if((@a=unx"C*",$_)[20]&48){$h
=5;$_=unxb24,join"", at b=map{xB8,unxb8,chr($_^$a[--$h+84])}@ARGV;s/...$/1$&/;$
d=unxV,xb25,$_;$e=256|(ord$b[4])<<9|ord$b[3];$d=$d>>8^($f=$t&($d>>12^$d>>4^
$d^$d/8))<<17,$e=$e>>8^($t&($g=($q=$e>>14&7^$e)^$q*8^$q<<6))<<9,$_=$t[$_]^
(($h>>=8)+=$f+(~$g&$t))for at a[128..$#a]}print+x"C*", at a}';s/x/pack+/g;eval
More information about the I18ngr mailing list