Linux & government

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Tue Jul 10 13:20:16 EEST 2001


On Mon, 9 Jul 2001, DJ Art wrote:

> On Monday 09 July 2001 13:14, Simos Xenitellis wrote:
>
> > To stratigiko plano exei ws ejeis:
> > a. Ellinopoiisi ths diadikasias egkatastasis basikvn dianomwn tou
> > Linux.
>
> áõôÝò ïé äéáíïìÝò, Ý÷ïõí äéáèÝóåé .po áñ÷åßá ãéá ôéò åöáñìïãÝò
> åãêáôÜóôáóÞò ôïõò ??
>
> ìÞðùò ÷ñåéÜæåôáé íá óôáëèïýí åðéóôïëÝò (e-mail) óå óõãêåêñéìÝíåò
> åôáéñåßåò äéáíïìþí ?

Analogos me tin etairia, parexoun mia seira apo arxeia .po.
Gia RH:
	. Yparxei to anaconda.po (Ekdoseis gia egkatastasi se X/console)
	. Ena .sgml arxeio me alfari8mitika gia metafrasi (minimata
	boithias).

Gia Mandrake:
	. Yparxei mia megali seira apo .po arxeia. Me tin metafrasi tous,
	  sxedon olo to periballon emfanizete sta ellinika.
		http://www.linux-mandrake.com/l10n/el.php3

Gia SuSE:
	. An 8imamai kala, yparxei .po gia to "lizard", to programma
	egkatastasis tis SuSE. Gia mia ekdosi 7.x, to .po ypirxe se
	elliniki metafrasi meta apo douleia melous tou hellug.
	(den exw to onoma).

>
> > b. Ellinopoiisi tvn periballontwn KDE kai GNOME
>
> > c. Ellinopoiisi toy OpenOffice.
>
> ôåëéêÜ, ìå áõôü ôß Ý÷åé ãßíåé ? åß÷å ðñïôáèåß ìéá ðñïóöïñÜ ãéá ÷ïñçãßá.
> ÌåôÜ åéðþèçêå üôé ôï 80% åßíáé Þäç ìåôáöñáóìÝíï. ÕðÜñ÷åé localization
> team ãéá ôçí åëëçíïðïßçóÞ ôïõ ? õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá ôÝôïéï team ? Þ Ý÷åé
> áíáëÜâåé êÜðïéïò Üëëïò (ð.÷. ç sun îÝñù ãù) ôçí ìåôÜöñáóÞ ôïõ ?

To pio sxetiko atomo einai o Kwstas Papadimas (ek tou Mozilla).
Epikoinwnise me tous idious kai tou eipane oti an kai kanoun eswterika
thn metafrasi, 8a tous arese na ypirxe boithia ston elegxo tis metafrasis
kai stin syggrafi tou glossary.

>
> > d. Ellinopoiisi toy Mozilla
>
> > (Yparxoun kai ta epimerous 8emata opws h dia8esi ellinikwn
> > grammatoseirwn se X).
>
> íáé êáé ü÷é. Ý÷åé (åäþ êáé êáéñü) ðñïêýøåé ôï èÝìá ôùí truetype
> ãñáììáôïóåéñþí.
>
> Microsoft core fonts (truetype) ãéá web designers. Ôá äßíåé ç Microsoft
> ãéá download. ÐñÝðåé íá îåêáèáñßóïõìå:
>
> 1) Åßíáé äõíáôÞ ç ÷ñÞóç áõôþí ôùí fonts óôéò linux äéáíïìÝò ? õðÜñ÷åé
> license ? äåí õðÜñ÷åé ? ÌÞðùò ðñÝðåé íá åñùôçèïýí ïé åôáéñåßåò äéáíïìþí
> ãéá áõôü ôï èÝìá ? (ð.÷. óôéò åðéóôïëÝò ðïõ ôõ÷üí óôåßëïõìå).
>
> 2) Áí ãßíåôáé íá åíóùìáôùèïýí ïé ðáñáðÜíù ãñáììáôïóåéñÝò óôéò äéáíïìÝò,
> Ý÷åé êáëþò. Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç, ôß êÜíïõìå ? ìðïñïýí íá
> êáôáóêåõáóôïýí truetype fonts ? Ý÷åé íüçìá íá êáôáóêåõáóôïýí ? Ý÷ïõìå
> åñãáëåßá ?
>
> 3) Ý÷åé íüçìá íá åíóùìáôþóïõìå ôï graphis óå üóåò äéáíïìÝò äåí ôï Ý÷ïõí
> Þäç åíóùìáôùìÝíï ? Ý÷åé íüçìá íá ðéÝóïõìå ôéò åôáéñåßåò äéáíïìþí íá
> åíóùìáôþóïõí áõôÝò ôéò ãñáììáôïóåéñÝò ?
>
>
> > Mexri stigmis ta parapanw ginontai memonomena apo liga atoma me
> > synepeia to apotelesma na min einai synexes i plhres. Epishs, o
>
> áõôü ðïõ ëåßðåé åßíáé Ýíá êýñéï web site ðïõ íá åêðñïóùðåß *ÏËÏ* ôï
> åëëçíéêü localization team, êáé ðïõ íá áíáöÝñåé ôß Ý÷åé ãßíåé, ôß
> áðïìÝíåé íá ãßíåé, ôß áíÜãêåò õðÜñ÷ïõí êáé links ãéá áõôïýò ðïõ
> åíäéáöÝñïíôáé íá ðñïóöÝñïõí.
>
> Ôþñá ôá ðñÜãìáôá åßíáé ëßãï ÷ýìá. õðÜñ÷åé ôï hlp (áíáöÝñïíôáé 4 Üôïìá),
> õðÜñ÷åé ôï status óôéò óåëßäåò ôïõ gnome, ôï status óôï i18n.kde.org
> (üðïõ áíáöÝñåôáé ìüíï ï Êáìåíüðïõëïò óáí coordinator), êëð.

To hlp.sourceforge.net einai poly kali epilogi gia tin topo8etisi
kentrikwn selidwn gia tin ellinopoiisi, ostoso exei ena mikro problima.
Admin einai mono o Spyros Papadimitriou (ek tvn metafrasevn tou GNOME)
ton opoio den mporw na entopisw. Afto exei ws apotelesma na min mporoun
na eisel8oun alla atoma sto HLP/klp.

>
> Äåí Ý÷ù âãÜëåé óõìðÝñáóìá. Ðüóïé áõôÞí ôçí óôéãìÞ áó÷ïëïýíôáé åíåñãÜ ìå
> ôéò ìåôáöñÜóåéò ? Íá ìáæåõôïýíå üóïé åíäéáöÝñïíôáé (ð.÷. ìÝóù åíüò
> website, ìéáò mailing list, êÜôé) êáé íá ãßíåé êáôáíïìÞ ôçò üëçò
> äïõëåéÜò ðïõ áðáéôåßôáé.

Nomizw oti i lista i18ngr at hellug.gr arkei oson afora tin mailling list.
Sxetika me tis metafraseis:
	. Mozilla, Kwstas Papadimas
	. KDE, Dhmitris Kammenopoulos
	. GNOME, egw
	. OpenOffice, o Kwstas einai o pio sxetikos afti ti stigmi

>
>
> > telikos xristis prepei na mporei na epilejei tin elliniki ypostiriji
> > toulaxiston apo ti fasi tis egkatastasis kai na min apaititai kamia
> > eidiki xeironaktiki ry8misi.
>
> Ãéá íá êáôáëÜâù: áí ðÜñåé Ýíáò ìéá äéáíïìÞ, ôçí åãêáôáóôÞóåé (ìå ôï
> ðñüãñáììá åãêáôÜóôáóçò óôá åëëçíéêÜ), äéáëÝîåé åëëçíéêÜ êëð,
> åãêáôáóôáèïýí ãñáììáôïóåéñÝò, åíåñãïðïéçèïýí (áðü ìüíá ôïõò) ôá
> åëëçíéêÜ locales êáé ìðåß óôï kde, óôï ïðïßï üìùò èá ðñÝðåé íá ðÜåé óôï
> control center êáé íá äéáëÝîåé greek ãéá íá âëÝðåé üëï ôï ðåñéâÜëëïí
> åëëçíéêü, áõôü ðåéñÜæåé ?
>
> äçëáäÞ, èá ðñÝðåé êáôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç ôçò äéáíïìÞò íá óåôÜñïíôáé
> *üëåò* ïé åöáñìïãÝò, Þ ìüíï ôá «âáóéêÜ» (äçëáäÞ fonts êáé locales) ??

Me tin epilogi ellinikwn kata tin egkatastasi 8a prepei to periballon na
einai etoimo ston teliko xristi gia na arxisei na grafei ellinika.
Diladi, na mpoun oi apaitoumenes grammatoseires, na yparxei ekeino
to programma ennalagis plhktrologiou me to shmaiaki, na mporoun
na typo8oun ellinika kai na emfanizontai ellinika se ola ta dia8esima
para8ira.

simos
More information about the I18ngr mailing list