Μεταφράσεις_ου GNOME: Δοκιμάστε_κα_εσείς!

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Fri Dec 14 15:44:50 EET 2001


Ευχαριστώ τον Παναγιώτη για τα σχόλια.

(Συγγνώμη για την αδυναμία του Evolution στη προβολή των ελληνικών
παρακάτω...)

Την Δευ, 2001-12-10 στις 08:17, ο/η Panayotis Pakos έγραψε:
> > Ó÷üëéá åðß ôùí ìåôÜöñáóåùí.
> > 
> > 7. View in internal image viewer = ÐñïâïëÞ ìå
> > åíóùìáôùìÝíï èåáôÞ
> > åéêüíùí. ×ìì, åßìáé áêüìá áíïéêôüò ó÷åôéêÜ ìå ôá
> > 	view: ðñïâïëÞ
> > 	viewer: èåáôÞò Þ ÷ñÞóç "ðñïâïëÞ" ðåñéöñáóôéêÜ
> ÐñïâïëÞ ìå åíóùìáôùìÝíï ðñüãñáììá ðñïâïëÞò åéêüíùí.

έγινε. (Προβολή με το ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής εικόνων)

> > 8. Deselection: ÁðïåðéëïãÞ (õðÜñ÷åé;)
> ¼÷é, äåí õðÜñ÷åé. ÕðÜñ÷åé üìùò ç "êáôÜñãçóç åðéëïãÞò".

έγινε. (Κατάργηση Επιλογής).

> > 9. Extract: åîáãùãÞ (üìùò Export=?, ëüãù ôïõ
> > Import).
> "ÅîáãùãÞ", åêôüò áí ðñïôéìÜôå ôï "áöáßñåóç" Þ ôï
> "áðüóðáóç".

έγινε (Εξαγωγή).

> > 2. Drag and Drop: Óýñôå êáé Ñßîôå (Ýôóé ôï Ý÷åéò,
> > áðëÜ ôï êáôáãñÜöù)
> Ôé ëÝôå ãéá ôï "ìåôáêßíçóç êáé áðüèåóç";

έγινε. ("Μετακίνηση και Απόθεση")
Πείτε αν το "μετακινείστε και αποθέσατε τα κομμάτια.." δεν είναι εντελώς
σωστό..

> > 3. credits: ðéóôþóåéò (åõ÷áñéóôßåò;, áíáöïñÝò;)
> ÅÜí åííïåß ôï áíèñþðéíï äõíáìéêü ðïõ óõíåñãÜóôçêå ãéá
> ôç äçìéïõñãßá åíüò ðñïúüíôïò, ðñïôåßíù ôï
> "óõíôåëåóôÝò".

Credits:
Συντελεστές:
(Όντως περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία όπως την πηγή των εικόνων..)

All images credit bellongs to the OAR/National...
Όλές οι εικόνες προέρχονται από το OAR/National...

Except for the first image that also credits the University of North
Carolina
Åêôüò áðü ôçí ðñþôç åéêüíá ç ïðïßá åðßóçò ðñïÝñ÷åôáé University...

έγινε.

> > 4. puzzle: åéêïíïãñßöï (Ýôóé ôï Ý÷åéò, ôï
> > êáôáãñÜöù.) (Åííáë: ðáæë)
> Áí áöïñÜ ðáé÷íßäé, ôüôå ôáéñéÜæåé ôï "ÓðáæïêåöáëéÜ".

Puzzle: εικονογρίφος.

Κρατώ το "εικονογρίφος".
Αναφέρεται στα Παζλ, συνδιασμός κομματιών για την κατασκευή εικόνας.
έγινε.

> > 5. locale: ôïðéêüôçôáò (Ýôóé ôï Ý÷åéò, ôï
> > êáôáãñÜöù.)
> Ðñïóï÷Þ óôç ÷ñÞóç ôïõ! Åßíáé ïõóéáóôéêü ("ôïðéêÞ
> ñýèìéóç").

Τοπική Ρύθμιση.
έγινε.

> > 2. highlight(v): áíáäåéêíýù(ñ). ôï ïõóéáóôéêü ðþò
> > åßíáé;
> > (áí äåí åßíáé "áíáäåßêíéóç", ðåßôå íá ôï öôéÜîù)
> Åßíáé "áíÜäåéîç", áëëÜ ìðïñåßò íá ôï ðåéò êáé
> "åðéóÞìáíóç".
> 

Ανάδειξη.
έγινε.More information about the I18ngr mailing list