Εαρινή Συνάντηση Ubuntu-gr

pc_magas pc_magas at openmailbox.org
Tue Apr 25 14:48:23 EEST 2017


Στις 28 Μαϊου 1027 στισ 12:00 το μεσιμέρι στο καφέ Ηλιοστάσιο Θησείο
Αθήνα η Ελληνική κοινότητα Ubuntu διοργανώνει συνάντηση.

Πληροφορίες: https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=34&t=32795

Χάρτης:
http://www.openstreetmap.org/?mlat=37.97471&mlon=23.71916#map=19/37.97471/23.71916


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20170425/123c39d6/attachment.sig>


More information about the Hellug mailing list