Οικολόγοι πράσινοι και ελεύθερο λογισμικό

Theodore Lytras thlytras at gmail.com
Fri Jun 5 10:11:24 EEST 2009


Χμμ... για δείτε τι γράφουν στο site τους:

http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=362:eurelec090603&catid=32:eurolist&Itemid=13

(αντιγράφω:)
---
Γιατί Ελεύθερο Λογισμικό

Συγκεκριμένα το ελεύθερο λογισμικό υπερτερεί διότι:

Δίνει προτεραιότητα στην ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του
χρήστη και όχι των εμπορικών σκοπιμοτήτων του παραγωγού

  * Αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών βελτιώσεων με συνεργασία μιας
ζωντανής κοινότητας χρηστών και παραγωγών και δεν εξαρτάται από τις
μενονωμένες προσπάθειες περιορισμένου αριθμού συντελεστών
  * Ο χρήστης ελεύθερου λογισμικού, είτε είναι απλός καταναλωτής
έιτε εμπορικός, κοινωνικός ή κρατικός οργανισμός δεν εξαρτάται από τις
εμπορικές σκοπιμότητες του παραγωγού αλλά είναι ελεύθερος με δικά του
μέσα να τροποποιήσει, βελτιώσει να συντηρήσει αλλά και να διαδόσει τον
κώδικα
  * Το ελεύθερο λογισμικό είναι σταθερότερο και με λιγότερες
τεχνικές ατέλειες από το αντίστοιχο κλειστού κώδικα
  * Το ελεύθερο λογισμικό είναι ασφαλέστερο απέναντι σε κακόβουλες
επιθέσεις από το αντίστοιχο λογισμικό κλειστού κώδικα

[snip, snip]

Οικολόγοι Πράσινοι - νέες πολιτικές

Αποτελεί λοιπόν προτεραιότητα των Οικολόγων Πράσινων να προωθήσουν
νομοθετικές πρωτοβουλίες και πολιτικές οι οποίες:

  * Συντελούν στην σταδιακή αναμόρφωση των υπαρχόντων περιορισμών
στην διακίνηση επιστημονικής γνώσης και πολιτισμικού περιεχομένου μέσα
από ρυθμίσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, πατεντών και διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, που θα προστατεύουν τους δημιουργούς χωρίς να
εμπορευματοποιούν την πρόσβαση στη γνώση και τον πολιτισμό.
  * Προάγουν τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα και την
καθιέρωση και χρήση ανοιχτών προτύπων σε όλες τις πληροφοριακές
υποδομές για τη μείωση των ψηφιακών διακρίσεων και τη διευκόλυνση της
ισότιμης συμμετοχής στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση κα στη δημόσια
πληροφορία όλων των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου, εθνοτικής καταγωγής και
κοινωνικών μειονεκτημάτων ώστε να διασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή
τους στην ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης.
  * Προωθούν και διαδίδουν την χρήση ελεύθερου λογισμικού και
λογισμικού ανοιχτού κώδικα σε κάθε βαθμίδα της δημόσιας διοίκησης αλλά
και του ιδιωτικού τομέα, φροντίζοντας ταυτόχρονα την αποφυγή
δημιουργίας μονοπωλίων στην αγορά λογισμικού.
  * Απαιτούν κάθε δημόσια προμήθεια λογισμικού να γίνεται μέσα σε
πλαίσιο που εξασφαλίζει ίση μεταχείριση μεταξύ προϊόντων ανοιχτού και
κλειστού κώδικα.
  * Ενθαρρύνουν τη χρήση ελεύθερου λογισμικού στο εκπαιδευτικό
σύστημα και ταυτόχρονα την παραγωγή του από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
  * Υποστηρίζουν την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού από την πολιτεία
και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, συμπεριλαμβάνοντας τον δημόσιο τομέα στην
διαδικασία παραγωγής προς όφελος του κοινωνικού συνόλου
  * Απαιτούν ότι ο πηγαίος κώδικας κάθε λογισμικού, καθώς και κάθε
προϊόν επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου που αναπτύσσεται με
δημόσια κονδύλια θα διατίθεται με κατάλληλες άδειες ελεύθερης χρήσης.

---

Αν ο συγγραφέας αυτού του κειμένου είναι κάποιος που διαβάζει τη
λίστα, τον παρακαλώ να αποκαλυφθεί και να λάβει τα συγχαρητήρια!

Δε φανταζόμουν ποτέ οτι θα έβλεπα τόσο εμπεριστατωμένες θέσεις σε
κείμενο θέσεων πολιτικού κόμματος!

Μπράβο τους, μόλις κέρδισαν +1 ψήφο από μένα (για τις εθνικές εκλογές,
δυστυχώς την Κυριακή δε θα καταφέρω να πάω στο νησί για να τους
ψηφίσω), και ελπίζω τα άλλα κόμματα να παραδειγματιστούν!

Θοδωρής

Υ.Γ.: Αν υπάρχουν κάπου διατυπωμένες θέσεις και άλλων κομμάτων για τα
θέματα αυτά, νομίζω θα ήταν καλό όποιος θέλει να τις υποδείξει στη
λίστα, σίγουρα ενδιαφέρουν όλους μας!


More information about the Hellug mailing list