γιατί πρέπει να πληρώσω Windows για το laptop μου?

nikos roussos nikos at hellug.gr
Tue Mar 31 13:12:59 EEST 2009


On Tue, 31 Mar 2009 12:06:57 +0300
Theodore Lytras <thlytras at gmail.com> wrote:

> Υπολογιστής και λειτουργικό σύστημα είναι δύο ξεχωριστά & ανεξάρτητα
> προϊόντα. Συνεπώς θεωρώ οτι είναι θεμελιώδες δικαίωμά μου ως καταναλωτή να
> μη χρεώνομαι το κόστος μιας OEM άδειας των Windows, εφόσον δεν επιθυμώ να τα
> χρησιμοποιήσω. Αυτό το δικαίωμα αναγνωρίζεται και από την EULA των Windows,
> ενώ προστατεύεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

το νομικό της ιστορίας είναι ακριβώς αυτό. το να πείσουμε/αποδείξουμε πως
λειτουργικό σύστημα και hardware είναι δύο ξεχωριστά προϊόντα, γιατί
διαφορετικά αποδέχεσαι την EULA μόλις αγοράσεις το netbook


-- 
nikos roussos
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20090331/b57738c4/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list