Πνευματική ιδιοκτησία σε κείμενα με τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας...

Theodoros G. Karounos karounos at mail.ntua.gr
Sun Jun 22 18:25:43 EEST 2008


...
Με αφορμή το περιεχόμενο του άρθρου με τίτλο "Η δημόσια πληροφορία και
ο καιρός" ( http://tilaphos.blogspot.com/2000/06/blog-post.html ),
προβαίνω στην παρούσα σύντομη, περιεκτική, αλλά σαφή ανάλυση του
θέματος της πνευματικής ιδιοκτησίας σε κείμενα με τα οποία εκφράζεται
η άκσηση της πολιτειακής αρμοδιότητας. Τέτοιος φορέας, δηλαδή φορέας
του Ελληνικού Δημοσίου με τη δράση του οποίου ασκείται πολιτειακή
αρμοδιότητα και οφελείται από αυτή το κοινωνικό σύνολο και το δημόσιο
συμφέρον είναι η Εθνκή Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) η οποία λειτουργεί
υπό συνθήκες μη-ανταγωνισμού. Δεν υπάρχουν ιδιωτικές ΕΜΥ που ν'
ανταγωνίζονται τη Δημόσια ΕΜΥ.

Για τη μοναδική ΕΜΥ της χώρας και τα κείμενα με τα οποία ασκεί
πολιτειακή αρμοδιότητα, ισχύουν τα παρακάτω:

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν εκτείνεται στα επίσημα
κείμενα με τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και
ιδίως στα νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, καθώς και στις
εκφράσεις λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα απλά γεγονότα ή
στοιχεία (άρθρο 2§5 Ν.2121/1993).

Τα επίσημα κείμενα με τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής
αρμοδιότητας δεν αποτελούν αντικείμενο προστασίας γιατί έχουν σκοπό να
λάβουν ευρύτερη δημοσιότητα και κυκλοφορία χάρη του δημοσίου
συμφέροντος (άρθρο 5§2 Ν.2121/1993). Οι νόμοι, τα διατάγματα, οι
εγκύκλιοι, οι υπουργικές αποφάσεις, οι διοικητικές πράξεις, οι
αποφάσεις των δικαστηρίων και γενικά τα νομοθετικά, διοικητικά ή
δικαστικά κείμενα που προέρχονται από τα όργανα της Πολιτείας και
έχουν σκοπό να εκφράσουν την πολιτειακή βούληση δεν αποτελούν
αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός αν έχουν πάρει τη μορφή
συλλογής ή μπορούν να ενταχθούν στην έννοια του παράγωγου έργου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε
διοικητικά έγγραφα γίνεται με την επιφύλαξη ύπαρξης των τυχόν
δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (άρθρο 5§5
Ν.2690/1999 ΦΕΚ Α' 45/ 1999) και ότι γενικότερα οι νομοθετικές
ρυθμίσεις για περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα δεν
εφαρμόζονται σε έγγραφα για τα οποία τρίτοι ή φορείς του δημοσίου
τομέα έχουν δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (άρθρο 3§1
στοιχείο 2 Ν.3448/2006 ΦΕΚ Α' 57/2006 και άρθρο 1§2 στοιχείο β Οδηγίας
2003/98 EEEK L 345/90/ 31.12.2003).

Οι ειδήσεις δεν αποτελούν, επίσης, αντικείμενο προστασίας με την
πνευματική ιδιοκτησία γιατί δεν συγκεντρώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά
του έργου. Η απλή είδηση ως γεγονός δεν προστατεύεται γιατί δεν
καλύπτεται η προϋπόθεση της πρωτοτυπίας. Το άρθρο, όμως, ενός
δημοσιογράφου αποτελεί αντικείμενο προστασίας, εφόσον παρουσιάζει τα
στοιχεία της πνευματικής δημιουργίας. Οι ειδήσεις, βέβαια, μπορούν να
προστατευθούν με τις διατάξεις για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, εφόσον
συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Τα απλά γεγονότα ή στοιχεία, όπως ιστορικά γεγονότα, δεν αποτελούν
αυτά καθεαυτά αντικείμενο της προστασίας γιατί δεν υπάρχει το στοιχείο
της πρωτοτυπίας. Αν, όμως, πάρουν τη μορφή συλλογής μπορούν να
προστατευθούν, εφόσον η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχομένου τους
εμφανίζει πρωτοτυπία (άρθρο 2§2 Ν.2121/1993).

Υπόψη των ανωτέρω δεδομένων και προβλέψεων του νόμου, τα περί
πνευματικής ιδιοκτησίας όπως εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΜΥ και στο κείμενο των όρων χρήσης του ιστοχώρου της ΕΜΥ ενδεικνύουν
επιστημονική ασχετοσύνη του συντάκτη του εν λόγω κειμένου και
κραυγαλέα βλακεία του φορέα (ΕΜΥ) που αξιοποιεί την επιστημονική
ασχετοσύνη του συντάκτη του εν λόγω κειμένου για να
γελοιοποιείται--άθελά της η ΕΜΥ--ενώπιον των Ελλήνων φορολογούμενων
πολιτών που πληρώνουν για την παροχή των υπηρεσιών της ΕΜΥ!
...
http://www.facebook.com/topic.php?topic=5222&uid=8079864433-- 
P Πριν εκτυπώσετε αυτό το μήνυμα, σκεφθείτε το περιβάλλον! Ένα χαρτί
λιγότερο! - http://karounos.gr/blog/


More information about the Hellug mailing list