Ανακοίνωση hellug φόρουμ

Spiros Georgaras sng at hellug.gr
Mon Oct 22 14:15:24 EEST 2007


Στις 22/10/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:11 ο/η Γιώργος Κυλάφας έγραψε:
> Την 22/10/2007, Spiros Georgaras <sng at hellug.gr> έγραψε:
> > Μια πρόταση για αλλαγή:
> > Το [...] να γίνει
> > «[...] δεν θα δημοσιεύσετε εν γνώση σας, [...]»
>
> Αφού η πρόθεση "εν" συντάσσεται με δοτική, το σωστό θα ήταν "εν γνώσει".
>
> http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Glosika/dotiki.htm

χεχε σωστά
Πάντα καλοδεχούμενες οι διορθώσεις σου

-- 
Φιλικά
Σπύρος

_________________________________________________________________________________
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει
ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ».

--
gpg key URL: http://members.hellug.gr/sng/gpg-kde-el.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 194 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20071022/0cb07fee/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list