Åðåßãùí ãéá 18, 19, 20 ÌÜéï

Panagiotis Palias palias at ath.forthnet.gr
Mon May 14 23:07:25 EEST 2007


Παναγιώτης Κατσαλούλης wrote:
> On 14 Μαϊ 2007, at 12:08 ΜΜ, <palias at ath.forthnet.gr>  
> <palias at ath.forthnet.gr> wrote:
> 
>>
>> Óôï site äå öáßíåôáé êÜðïéïò ÷Üñôçò  
>> ôçò Ýêèåóçò. ¼ðïéïò Ý÷åé åðéóêåöôåß  
>> ôçí
>> Ýêèåóç ìðïñåß íá êÜíåé ôçí  
>> êáôá÷þñéóç ôïõ êüìâïõ óôï wind.awmn.net .  
>> Åßíáé
>> áðáñáßôçôï ãéá ôç äçìéïõñãßá link ðñïò  
>> ôï awmn.
>>
> 
> 
> 
> Bre Panagiwth, dior9wse ta headers soy, exei ginei pia mastiga ayto...
> 

Sorry ta estelna apo to webmail ths Forthnet kai den eixa dunatothta na
to ru8misw. O Nikos omws den eixe kapoio problhma na to diabasei giati
mou apantage kanonika.
More information about the Hellug mailing list