Re: Åðåßãùí ãéá 18, 19, 20 ÌÜéï

Παναγιώτης Κατσαλούλης panayotis at panayotis.com
Mon May 14 21:10:24 EEST 2007


On 14 Μαϊ 2007, at 12:08 ΜΜ, <palias at ath.forthnet.gr>  
<palias at ath.forthnet.gr> wrote:

>
>
> Óôï site äå öáßíåôáé êÜðïéïò ÷Üñôçò  
> ôçò Ýêèåóçò. ¼ðïéïò Ý÷åé åðéóêåöôåß  
> ôçí
> Ýêèåóç ìðïñåß íá êÜíåé ôçí  
> êáôá÷þñéóç ôïõ êüìâïõ óôï wind.awmn.net .  
> Åßíáé
> áðáñáßôçôï ãéá ôç äçìéïõñãßá link ðñïò  
> ôï awmn.
>Bre Panagiwth, dior9wse ta headers soy, exei ginei pia mastiga ayto...
More information about the Hellug mailing list