Πολιτική επικοινωνίας ΔΣ

Apollon Koutlides apollon at planewalk.net
Wed Mar 2 17:09:40 EET 2005


Για να αποφευχθούν πιθανές παρεξηγήσεις:

Η λίστα hellug είναι ανοικτή, ως εκ τούτου κάθε τοποθέτηση μέλους του ΔΣ 
σε αυτήν είναι λίγο έως πολύ δεσμευτική. Σε περίπτωση που κάποιος 
θεωρήσει ότι κάποια ερώτησή του δεν έχει απαντηθεί ή ότι υπάρχει έλλειμα 
ενημέρωσης σε οποιοδήποτε ζήτημα, μπορεί να απευθυνθεί είτε στο board 
είτε με προσωπικό e-mail σε οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ και είμαι βέβαιος 
ότι θα λάβει άμεσα απάντηση (ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, έστω και 
ανεπίσημη). Αυτά τουλάχιστον μέχρι να τακτοποιηθεί το ζήτημα με τις 
λίστες...

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Απόλλων Κουτλίδης
Γεν. Γραμματέας HEL.L.U.G.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: apollon.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 348 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20050302/c8fd2b69/attachment.vcf>


More information about the Hellug mailing list