Αναζήτηση στα Ελληνικά: Google

Apollon Koutlides apollon at planewalk.net
Wed Nov 26 16:30:05 EET 2003


Μία ακόμα "λογική" προσέγγιση είναι η παρακάτω:

- Εάν υπάρχουν τόνοι στις υπό αναζήτηση λέξεις, γίνεται 
punctuation-sensitive search
- Εάν όχι, γίνεται puncutation - insensitive search
- Και στις δύο περιπτώσεις, όταν συναντηθούν στην αναζήτηση λέξεις με 
εναλλακτικό punctuation, εμφανίζεται το soundex spelling check (μήπως 
εννοούσατε "κάλος", "καλός", "καλώς";)

(just my €0,05)

Απόλλων

More information about the Hellug mailing list