epixeirhma ms - dieuthinseis

zakinthinos at hellug.gr zakinthinos at hellug.gr
Sat Dec 21 17:34:01 EET 2002


ean to dhmosio valei os kanona na einai open-source
logismiko tote oi kataskeyastes logismikou einai thymata
diakrisewn kai athemitoy antagonismou : oudeis sas
empodizei na dosete ton kodika sas me adeia GPL.
to dhmosio agorazei apo opou einai pio symferon
gia to idio apo apopsh poiothtas.


--------------------------------------------------------------------

Ðïëéôéêü Ãñáöåßï Ðñùèõðïõñãïý
Çñþäïõ Áôôéêïý 19
10674 ÁèÞíá
 

 
Ôï ôçëåöùíéêü êÝíôñï ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí åßíáé:
Ôçë: +3-210-3707000
Fax: +3-210-3692170

Ôá÷õäñïìéêÞ äéåýèõíóç:
Âáó. Óïößáò 2
100-21 ÁÈÇÍÁ 
 
http://www.parliament.gr/synthesh/mp.asp?MPID=616

óôï êïéíïâïõëéï õðáñ÷åé åéäéêç ìïíéìç åðéôñïðç 
áðïôéìçóçò ôå÷íïëïãéáò, ëåôå íá åíäéáöåñïíôáé
ãéá ôï äåëôéï ôõðïý ìáò ;

http://www.gsrt.gr/site.asp?cat=64&id=82&lang=1


ÃÅÍÉÊÇ ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÅÑÅÕÍÁÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ 

ÁÕÔÏÔÅËÅÓ ÔÌÇÌÁ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÁÑÈÑÙÔÉÊÙÍ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ
Ìåóïãåßùí 14-18 , 115 10 ÁÈÇÍÁ
ÔÈ 146 31

ÃåíéêÝò Ðëçñïöïñßåò: Åë. Äçìïðïýëïõ åóùô.270
Ðëçñïö. Öõóéêïý ÁíôéêåéìÝíïõ: 
Ëáïðüäçò Âáó. åóùô.240, Âáóéëåßïõ Ã. åóùô.223

Ãñáììáôåßá: ÌðáôÞ Ìáñßá åóùô. 347
Ôçë ÊÝíôñï: 210 7752 222, 210 6911 122 öáî: 210 7713 579
e-mail: mbat at gsrt.gr


ÃÅÍÉÊÇ ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÅÑÅÕÍÁÓ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ 
Ä/ÍÓÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÙÍ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ
ÔìÞìá Ã' , Ìåóïãåßùí 14-18 , 115 10 ÁÈÇÍÁ, ÔÈ 146 31


http://www.foresight-gsrt.gr/
Ãéá ïðïéáäÞðïôå ðëçñïöïñßá ó÷åôéêÜ ìå ôï Ýñãï ðáñáêáëþ åðéêïéíùíÞóôå:
Ãñáììáôåßá Ôå÷íïëïãéêÞò ÐñïïðôéêÞò Äéåñåýíçóçò
Êçöéóßáò 220, 15231 ×áëÜíäñé
Ôçë.: 0106723486
Öáî: 0106777231
foresight at logotech.grÕÐÏÕÑÃÅÉÏ 
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ
Äéåýèõíóç: Íßêçò 5-7 
Ô.Ê.: 10180 ÁèÞíá 
ÔçëÝöùíï: 210 3332000 
Fax: 210 3332130 More information about the Hellug mailing list