Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Kostas Boukouvalas quantis at hellug.gr
Wed Dec 13 18:14:23 EET 2006


Προωθείται μήνυμα του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ. μετά από 
πρόταση του υπεύθυνου αντιπροσώπου στην εκδήλωση της Ομάδας Νετρίνο 
(09/12/2006) σχετικά με θέσεις εργασίας διαχειριστών συστημάτων με 
αντικείμενο το ελεύθερο λογισμικό.
---
**


  *ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ*


   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ


    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 
/«/Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εικονικού Κέντρου Δικτύων του 
Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Δικτύου ΕΔΕΤ (VNOC-3)/»/, με επιστημονικό 
υπεύθυνο τον καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτη Αργυράκη, ενδιαφέρεται να 
συνεργαστεί, για τη στελέχωση της ομάδος ανάπτυξης υπηρεσιών του Κέντρου 
Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ., με δύο ειδικευμένα άτομα που κατέχουν τα 
ακόλουθα προσόντα:

  * Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής
   ή πτυχίο ΤΕΙ αντίστοιχης Σχολής, στο αντικείμενο της επιστήμης της
   πληροφορικής ή των δικτύων Η/Υ.
  * Γνώσεις διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων Linux και Ελεύθερου
   Λογισμικού/Λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ - open-source). Η
   απαιτούμενη εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται με επαγγελματική
   ενασχόληση στο αντικείμενο ή με σχετική δραστηριότητα σε ομάδες
   που ασχολούνται ερασιτεχνικά με ΕΛ/ΛΑΚ. Ειδικά θα εκτιμηθούν
   λειτουργικές γνώσεις για διαχείριση βασικών υπηρεσιών σε Linux με
   λογισμικό ssh, openssl, sendmail, openldap, apache, php, mysql,
   όπως και γνώσεις shell scripting και perl.
  * Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επίσης είναι επιθυμητά τα ακόλουθα προσόντα:

  * Βασικές γνώσεις των λειτουργικών συστημάτων Windows.
  * Θεωρητική γνώση δικτύων Η/Υ (Πρωτόκολλο δικτύου TCP/IP, IEEE 802.3 ).
  * Εμπειρία στην ανάλυση προβλημάτων και εντοπισμό σφαλμάτων σε
   εφαρμογές και ρυθμίσεις λειτουργικών συστημάτων Linux και Windows.
  * Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας.
  * Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών οδηγιών.

Αντικείμενο των συνεργατών θα είναι η συντήρηση και ανάπτυξη βασικών 
υπηρεσιών δικτύου όπως αυτές που περιγράφονται στις ιστοσελίδες του ΚΛΔ 
http://noc.auth.gr/services/).

Επιπλέον προσόντα των ενδιαφερομένων (όπως μεταπτυχιακές σπουδές, 
εμπειρία σε θέματα τεκμηρίωσης, εμπειρία εργασίας σε ακαδημαϊκά, 
ερευνητικά Ιδρύματα) θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγησή τους, η οποία 
θα περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Οι αποδοχές είναι ανάλογες των 
προσόντων. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασής 
τους μέχρι τη λήξη του παραπάνω ερευνητικού προγράμματος, ύστερα από 
κρίση του επιστημονικά υπευθύνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη φάκελο 
βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, 
βεβαιώσεις εμπειρίας, συστατικές επιστολές και κάθε άλλο στοιχείο που θα 
μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις 
γνώσεις και την καταλληλότητα των υποψηφίων.

 

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο ή να αποσταλούν 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, το αργότερο σε 10 μέρες από την 
δημοσίευση της παρούσης, στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Κτίριο Βιολογίας 1ος όροφος, Τ.Θ. 888, Τ.Κ. 54124, 
Θεσ/νίκη. Πληροφορίες: κα Αγγελική Μαργαρίτη τηλ. 2310998435 fax 2310998492.
More information about the unix-admin-gr mailing list