modules

Zaxarioudakis Nikos ee2494 at ee.teiath.gr
Fri Nov 28 12:25:02 EET 2003


Poli pi8anono na exis kapio hardware conflict gia rikse mia matia
cat /proc/ioports
cat /proc/interrupts 

Isws episis na min pezi kati swsta ston kernel sou ( mipws exis kani 
recompile ?) Auto dixni na ine gia 2.4.20. 
Isws pali na min kani swsti doulia o precompiled kernelas pou exi i 
dianomi sou.
Ixa vri ke auto http://mia.ece.uic.edu/~papers/volans/quickcam.html

Kali sinexia,

Zaharioudakis Nikos

On Fri, 28 Nov 2003, Giannis Stoilis wrote:

> Stella Korakaki wrote:
> > Ðþò ìðïñþ íá âñþ ðïéÜ processes áðáó÷ïëïýí åíá óõãêåêñéìÝíï
> > module?
> > ð÷ :
> > neo:~# rmmod pwcx-2.4.20
> > pwcx-2.4.20: Device or resource busy
> > Êáé äåí ôñÝ÷ù êáìßá åöáñìïãÞ ðïõ ðéèáíüí íá ôï ÷ñçóéìïðïéåß...
> 
> Äåí åßíáé áðáñáßôçôï ôï üôé ðñÝðåé íá ôï áðáó÷ïëåß êÜðïéá åöáñìïãÞ ãéá 
> íá åßíáé busy. Ìðïñåßò ð.÷. íá Ý÷åéò öïñôùìÝíï Ýíá module êÜñôáò 
> äéêôýïõ, êáé íá Ý÷åéò ôáõôü÷ñïíá óçêùìÝíï ôï interface. ¼óï åßíáé 
> óçêùìÝíï ôï interface, äåí ìðïñåßò íá êÜíåéò rmmod ôï module, åðåéäÞ 
> åßíáé busy, áêüìá êáé áí äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá process ðïõ íá ÷ñçóéìïðïéåß 
> ôï äßêôõï åêåßíç ôçí óôéãìÞ.
> 
> ÊÜðïõ åß÷á äåé üôé ìðÞêå ç ðáñÜìåôñïò -f, ãéá íá êÜíåé force unload, 
> áëëÜ ìðïñåß êáé íá êÜíù ëÜèïò...
> 
> - ÃéÜííçò ÓôïÀëçò
> 
> 
> 

-- 
**************************************************************
*                              *
*            ZAHARIOUDAKIS NIKOS         *   
*         for real emergency dial +3 0932 938744  *
**************************************************************
More information about the Migrate2linux mailing list