RedHat 9 login

John Kostaras jkost at intracom.gr
Mon May 5 13:35:48 EEST 2003


Av epile3ei kapoios ellnviko plnktrologio kata tnv egkatastasn tou Redhat 9
tote kata to Login tou sustnmatos se grafiko periballov to plnktrologio
eivai kleidwmevo sta ellnvika kai dev allazei oute me Ctrl-Alt-K me
apotelesma va mnv mporei va suvde8ei kapoios sto leitourgiko! Sto Redhat 8
me Ctrl-Alt-K evallassetai fusiologika meta3u twv ellnvikwv kai agglikwv
(kai opoiwv allwv glwsswv exei setarei o xrnstns) alla sto 9 faivetai oti
molis gurisei apo agglika se ellnvika dev allazei pali pisw se agglika.

Eivai bug tns ekdosns 9 'n uparxei kapoios allos tropos; Pws mporw va
suvde8w sto sustnma;
More information about the Migrate2linux mailing list