Μήπως έχεις αλλάξει το membership του αρχείου ΑΦΟΥ ξεκίνησε το apache process;<div><br></div><div>Τα groups στα οποία ανήκει ένα process ορίζονται όταν ξεκινάει, οπότε αν έγινε το εξής:</div><div><br></div><div>- Σήκωσες το apache.</div>
<div>- Έβαλες τον www-data στο group smbusers.</div><div>- Έκανες 'reload' στο τρέχον apache process.</div><div><br></div><div>Μπορεί το apache να μην ξέρει ακόμα ότι ανήκει στο group smbusers.</div><div><br></div>
<div>Δοκίμασε να σταματήσεις <i>εντελώς</i> το apache process και να το ξεκινήσεις πάλι με τα νέα groups.<br><br><div class="gmail_quote">2011/8/10 Nick Demou <span dir="ltr"><<a href="mailto:ndemou@gmail.com">ndemou@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">ένα αρχείο ανήκει στο group smbusers:<br>
<br>
> ls -l /home/shares/marketing2/temp/t.txt<br>
-rwxrw---- 1 tiger smbusers 4 2011-08-10 14:11<br>
/home/shares/marketing2/temp/t.txt<br>
<br>
το group αυτό έχει μέλος τον χρήστη www-data<br>
<br>
> grep smbusers /etc/group<br>
smbusers:x:1002: ... , ... , www-data<br>
<br>
και μπορώ να το διαβάσω ως χρήστης www-data<br>
<br>
> sudo -u www-data cat /home/shares/marketing2/temp/t.txt<br>
lala<br>
<br>
αλλά όταν προσπαθώ μέσω http αποτυγχάνω:<br>
<br>
> wget http://.../marketing2/temp/t.txt<br>
...<br>
14:38:42 ERROR 403: Forbidden.<br>
<br>
> tail -n1 /var/log/apache2/error.log<br>
[Wed Aug 10 14:20:21 2011] [error] [client 94.65.100.100]<br>
(13)Permission denied: file permissions deny server access:<br>
/home/shares/marketing2/temp/t.txt<br>
<br>
παρόλο που από όσα βλέπω ο apache τρέχει ως www-data<br>
<br>
> ps axu | grep apache<br>
root     10263  0.0  0.1  10484  2964 ?        Ss   Jul26   0:29<br>
/usr/sbin/apache2 -k start<br>
www-data 32637  0.0  0.0  10484  1796 ?        S    Aug07   0:00<br>
/usr/sbin/apache2 -k start<br>
www-data 32641  0.0  0.1 231956  3404 ?        Sl   Aug07   0:00<br>
/usr/sbin/apache2 -k start<br>
www-data 32645  0.0  0.1 231956  3420 ?        Sl   Aug07   0:00<br>
/usr/sbin/apache2 -k start<br>
<br>
αν κάνω το αρχείο world-readable όλα είναι ΟΚ<br>
<br>
> chmod -R o+r /home/shares/marketing2/temp/t.txt<br>
> wget <a href="http://enl-lion.dyndns.org:8080/marketing2/temp/t.txt" target="_blank">http://enl-lion.dyndns.org:8080/marketing2/temp/t.txt</a><br>
...<br>
14:47:33 (0.00 B/s) - `t.txt.1' saved [0/0]<br>
<font color="#888888"><br>
<br>
--<br>
linux-greek-users mailing list -- <a href="http://lists.hellug.gr" target="_blank">http://lists.hellug.gr</a></font></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>Giorgos Keramidas; <a href="mailto:keramida@ceid.upatras.gr" target="_blank">keramida@ceid.upatras.gr</a><br>

</div>