Προβληματάκι routing σε σύστημα με δύο ip addresses

Panagiotis Palias trendy at hellug.gr
Thu May 3 22:15:11 EEST 2012


Τι ακριβώς θέλεις να κάνεις;
Το να σηκώνεις ip alias με IP στο ίδιο subnet με το interface με
κουκουρούκου subnet δεν είναι και πολύ λογικό.

On 03/05/2012 05:45 μμ, Antonis Christofides wrote:
> /etc/network/interfaces:
>   auto eth1
>   iface eth1 inet static
>       address 147.102.160.1
>       netmask 255.255.255.0
>       network 147.102.160.0
>       broadcast 147.102.160.255
>       gateway 147.102.160.200
>       # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
>       dns-nameservers 147.102.222.220
>       dns-search itia.civil.ntua.gr
>       up ip addr add 147.102.160.37/32 dev eth1
> 
> Όπως βλέπετε στην τελευταία γραμμή του παραπάνω, έχω κι άλλη μια
> (δευτερεύουσα) IP.
> 
> acheloos:~# ip route show
> 147.102.160.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 147.102.160.1
> default via 147.102.160.200 dev eth1
> 
> acheloos:~# tcpdump -n host 147.102.131.90
> tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
> listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
> 18:41:16.783648 IP 147.102.131.90.138 > 147.102.160.1.138: NBT UDP PACKET(138)
> 18:41:16.783918 IP 147.102.160.37.138 > 147.102.131.90.138: NBT UDP PACKET(138)
> 
> Όπως βλέπετε παραπάνω, κάποιος έστειλε ένα πακέτο UDP στο
> 147.102.160.1, αλλά η απάντηση επέστρεψε από το 147.102.160.37. Πώς θα
> γίνει η απάντηση να επιστρέφει από το 147.102.160.1;
> 
> Δεν χρειάζεται να απαντάει αυτός που το έλαβε, ας απαντάει πάντα το
> 147.102.160.1 (το .37 χρησιμοποιείται μόνο για τα tcp ports 80 & 443).
> More information about the Linux-greek-users mailing list