είναι βγαλμένο από τον παράδεισο

Γιώργος Πάλλας gpall at ccf.auth.gr
Fri Feb 17 12:01:48 EET 2012


αυτό το feature που όταν κάνεις scp ή rsync κάτι από ένα μηχάνημα Α σε 
ένα άλλο Β, την ώρα που κάνεις construct το remote path παίζει 
autocompletion, αν έχεις σεταρισμένη πρόσβαση με κλειδιά!!!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 9597 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20120217/c62e1789/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list