Μου αλλάζει ο τίτλος του terminal window

Christos Ricudis ricudis at itc.auth.gr
Mon Jan 3 12:50:50 EET 2011


On 01/03/2011 11:19 AM, effie mouzeli wrote:

> On Jan 3, 2011, at 10:53 am, Antonis Christofides wrote:
>
>> Μερικοί σέρβερ έχουν την κακιά συνήθεια όταν κάνω λογκίν να μου αλλάζουν τον τίτλο του gnome-terminal (αλλά νομίζω το ίδιο συμβαίνει και σε xterm), βάζοντας κάτι σε χρήστης@σέρβερ:directory. Φυσικά όταν κάνω logout δεν το επαναφέρουν, πόσο μάλλον όταν αλλάζω παράθυρο με το screen που τρέχει μέσα στο gnome-terminal.
>>
>> Υπάρχει τρόπος να πω στο gnome-terminal να αγνοεί την οδηγία, ή ενδεχομένως στο screen να μην τη μεταβιβάζει στο gnome-terminal;
>
> Μπορείς να κάνεις set το PS1 στο .profile (εάν δεν έχεις .bash_profile), όπως θέλεις να είναι το promt σου. Για παράδειγμα, εγώ που θέλω να μου αλλάζει ο τίτλος terminal για να ξέρω σε ποιο μηχάνημα είμαι, και να έχω και gay πολύχρωμο prompt,  το .profile mou έχει:
>
> local LIGHT_RED="\[\033[1;31m\]"
> local NO_COLOUR="\[\033[0m\]"
> TITLEBAR='\[\033]0;\u@\h:\w\007\]'
>
> PS1="${TITLEBAR}\
> $LIGHT_RED\u@\h:\w\
> \$$NO_COLOUR "
> PS2='>  '
> PS4='+ '
>
> -effie
>


@@ gay einai to prompt sou.

Try mine for the ultimate rainbow gay prompt experience :

PS1="\[\e[32;1m\]\h\[\e[37;0m\]:\[\e[31;1m\][\[\e[34;1m\]\u\[\e[31;1m\]]\[\e[35;1m\]\w\[\e[33;1m\]\\$\[\e[0;m\] 
"


More information about the Linux-greek-users mailing list