τι δεν καταλαβαίνω στα file permissions???

Nick Demou ndemou at gmail.com
Wed Aug 10 14:30:53 EEST 2011


ένα αρχείο ανήκει στο group smbusers:

> ls -l /home/shares/marketing2/temp/t.txt
-rwxrw---- 1 tiger smbusers 4 2011-08-10 14:11
/home/shares/marketing2/temp/t.txt

το group αυτό έχει μέλος τον χρήστη www-data

> grep smbusers /etc/group
smbusers:x:1002: ... , ... , www-data

και μπορώ να το διαβάσω ως χρήστης www-data

> sudo -u www-data cat /home/shares/marketing2/temp/t.txt
lala

αλλά όταν προσπαθώ μέσω http αποτυγχάνω:

> wget http://.../marketing2/temp/t.txt
...
14:38:42 ERROR 403: Forbidden.

> tail -n1 /var/log/apache2/error.log
[Wed Aug 10 14:20:21 2011] [error] [client 94.65.100.100]
(13)Permission denied: file permissions deny server access:
/home/shares/marketing2/temp/t.txt

παρόλο που από όσα βλέπω ο apache τρέχει ως www-data

> ps axu | grep apache
root   10263 0.0 0.1 10484 2964 ?    Ss  Jul26  0:29
/usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32637 0.0 0.0 10484 1796 ?    S  Aug07  0:00
/usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32641 0.0 0.1 231956 3404 ?    Sl  Aug07  0:00
/usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32645 0.0 0.1 231956 3420 ?    Sl  Aug07  0:00
/usr/sbin/apache2 -k start

αν κάνω το αρχείο world-readable όλα είναι ΟΚ

> chmod -R o+r /home/shares/marketing2/temp/t.txt
> wget http://enl-lion.dyndns.org:8080/marketing2/temp/t.txt
...
14:47:33 (0.00 B/s) - `t.txt.1' saved [0/0]More information about the Linux-greek-users mailing list