Σχετικά με το Measurement Lab

Nikolas Moraitis drsys at altctrl.cc
Tue Aug 25 12:03:35 EEST 2009


http://measurementlab.net/el/

Το Measurement Lab (M-Lab) είναι μια ανοιχτή, κατανεμημένη πλατφόρμα
συστημάτων εξυπηρέτησης στην οποία ερευνητές εγκαθιστούν εργαλεία
μετρήσεων του Διαδικτύου. Ο στόχος του M-Lab είναι να προάγει την έρευνα
στα δίκτυα και να ενισχύσει το ευρύ κοινό με χρήσιμες πληροφορίες
σχετικά με την ευρυζωνική τους σύνδεση. Επεκτείνοντας τη διαφάνεια στο
Διαδίκτυο, το M-Lab βοηθά στη υποστήριξη ενός υγιούς, καινοτόμου
Διαδικτύου.

Όταν μια εφαρμογή Διαδικτύου δεν λειτουργεί όπως θα περιμένατε, με ποιόν
τρόπο θα μπορούσατε να γνωρίζετε εάν το πρόβλημα προκαλείται εξαιτίας
της ευρυζωνικής σας σύνδεσης, εξαιτίας της εφαρμογής ή κάποιας άλλης
αιτίας; Είναι εξαιρετικά δύσκολο σε επαγγελματίες διαχειριστές δικτύων,
πολύ δε περισσότερο για τους μέσους χρήστες του Διαδικτύου, να
απαντήσουν σε ερώτηση αυτής της μορφής σήμερα.

Η διαφάνεια αποτέλεσε μέχρι σήμερα σημαντικό συστατικό στοιχείο για την
επιτυχία του Διαδικτύου, και οι χρήστες του Διαδικτύου δικαιούνται να
έχουν σωστή ενημέρωση για την απόδοση των ευρυζωνικών τους συνδέσεων.
Για να συμβεί αυτό, οι ερευνητές χρειάζονται πόρους/τεχνικά μέσα
προκειμένου να αναπτύξουν νέα, αναλυτικά εργαλεία.

Στο σημείο αυτό εμφανίζεται το M-Lab.

    Εργαλεία για Χρήστες
    Αρκετοί ερευνητές ήδη αναπτύσσουν εργαλεία που επιτρέπουν στους
    χρήστες να ελέγχουν τις ευρυζωνικές τους συνδέσεις,
    επικοινωνώντας για σύντομο χρονικό διάστημα με έναν εξυπηρετητή
    (server) σε διαφορετική τοποθεσία στο Διαδίκτυο. Η πλατφόρμα
    M-Lab υποστηρίζει την ανάπτυξη αυτών των εργαλείων μέτρησης.
    
    
    Μια Ανοιχτή Πλατφόρμα για Ερευνητές
    Το M-Lab συμβάλει στην επιστημονική έρευνα προσφέροντας
    κατανεμημένους εξυπηρετητές και άνετη διασυνδεσιμότητα για χρήση
    από τους ερευνητές. Για κάθε εργαλείο μέτρησης δεσμεύονται
    αποκλειστικοί πόροι στην πλατφόρμα M-Lab, προκειμένου να
    διευκολυνθούν ακριβείς μετρήσεις.
    
    Τα εργαλεία από την πλευρά των συστημάτων εξυπηρέτησης
    (server-side software) θα είναι ανοιχτά ως προς την άδεια χρήσης
    και τη λειτουργία, επιτρέποντας σε τρίτους να αναπτύξουν το δικό
    τους λογισμικό από την πλευρά του πελάτη (client-side software).
    
    
    Καλύτερα, Ανοιχτά Δεδομένα για Όλους
    Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του M-Lab θα διατίθενται
    στην ερευνητική κοινότητα προκειμένου να επιτρέψουν στους
    ερευνητές να χτίσουν πάνω σε ένα κοινό σύνολο από δεδομένα
    μετρήσεων δικτύου.
    
    http://measurementlab.net/el/

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20090825/9d273743/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list