Δίνοντας options στην εντολή time

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Fri May 30 15:53:50 EEST 2008


George Notaras wrote:

>  /usr/bin/time -f "MaxResident : %M\nNrSwappedOut: %W" -- \
>    tar -czvf test.tar.gz VBox-Src/
> 

Ή μαλλον ένα άλλο παράδειγμα πιο χαρακτηριστικό:

  /usr/bin/time -f "MaxResident : %M\nNrSwappedOut: %W" -- \
    beagled --fg --debug-memory


Μετά από λίγο από άλλο terminal:

  beagle-shutdown


Στο 1ο terminal δείχνει:

  MaxResident : 0
  NrSwappedOut: 0
More information about the Linux-greek-users mailing list