εθελοντές για bug που σχετίζεται με χειρισμό keyboard σε GTK?

Alexandros Kosiaris alex at noc.ntua.gr
Tue Oct 2 16:41:39 EEST 2007


> 
> Παίζει κανονικά στο KDE το άλλαγμα πληκτρολογίου; Όταν είχα πρωτοβάλει
> KDE κάπου τον Δεκέμβριο του 2006, δεν έπαιζε (υπήρχε κάποιο σχετικό bug)
> και με βοήθησε ο Βασαΐτης να παίζει το άλλαγμα πληκτρολογίου αλλάζοντας
> κάτι στο xorg.conf και απενεργοποιώντας όλα τα σχετικά με γλώσσες και
> πληκτρολόγια μέσα από το ΚDE...
> 
> G.
Παίζει χρόνια τώρα αρκεί να μην το κάνεις μέσα από το KDE :-)


-- 
Alexandros Kosiaris 	Network Management Center , NTUA
e-mail : alex at noc.ntua.gr
Public Key Fingerprint :
D6B1 0634 BE65 719C 6C95  7492 8201 4B46 C478 F074
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 5200 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20071002/dbbb0a42/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list