Περί UPS

Giorgos D. Pallas gpall at ccf.auth.gr
Wed Nov 14 13:37:27 EET 2007


Harris Kosmidhs wrote:
>
> Πώς κόβεις το ρεύμα για λίγο; Αν το κόψεις δεν κάνει abnormal shutdown ;
>
>   

μιλάμε για το κουτί που έχει ήδη κάνει κανονικό shutdown όταν το ups
πήγε στο 50% του Χάρη.


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 6261 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20071114/395f3627/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list