Σχετικά με το LD_PRELOAD

Raoul raoul at raoul.shacknet.nu
Fri May 5 19:15:50 EEST 2006


On Fri, 2006-05-05 at 15:22 +0300, Emm Vasilakis wrote:
> On Παρ, 2006-05-05 at 13:36 +0300, Raoul wrote:
> > Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει με δυο λόγια τι ακριβώς κάνει το
> > LD_PRELOAD?
> > 
> > Για παράδειγμα, κάποιο πρόγραμμα, αν το τρέξει κανείς κατευθείαν:
> > 
> > # ./someprogram
> > 
> > ...δεν τρέχει επειδή δεν μπορεί να βρει μια βιβλιοθήκη πχ
> > libsomething.so.0
> > Αν το τρέξει:
> > 
> > # LD_PRELOAD=/usr/lib/libsomething.so.0 ./someprogram
> > 
> > ...τότε λειτουργεί.
> > 
> > Εφόσον μια βιβλιοθήκη έχει εγκατασταθεί στο /usr/lib/ και έχει τρέξει το
> > ldconfig, πώς είναι δυνατόν να μην τη βρίσκει το πρόγραμμα?
> > 
> 
> To ldd ./someprogram ti leei?
> 

Αυτό είναι το output. Η libsomething που γράφω παραπάνω είναι η /usr/lib/libalut.so.0

    linux-gate.so.1 => (0x00785000)
    libGL.so.1 => /usr/lib/nvidia/libGL.so.1 (0x07c39000)
    libGLU.so.1 => /usr/lib/libGLU.so.1 (0x07bbd000)
    libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0x00afb000)
    libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x009ae000)
    libopenal.so.0 => /usr/lib/libopenal.so.0 (0x00517000)
    libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x00ba6000)
    libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x008ff000)
    libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x008d8000)
    libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x006dd000)
    libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x007a3000)
    libGLcore.so.1 => /usr/lib/nvidia/libGLcore.so.1 (0x07414000)
    libnvidia-tls.so.1 => /usr/lib/nvidia/tls/libnvidia-tls.so.1 (0x00dfc000)
    libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x058a3000)
    libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00aad000)
    libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00ab2000)
    /lib/ld-linux.so.2 (0x00786000)

Δεν βλέπω πουθενά libalut

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20060505/884439c7/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list