λεξικό από τη ματζέντα για Linux

Raoul raoul at raoul.shacknet.nu
Tue May 2 18:11:34 EEST 2006


On Tue, 2006-05-02 at 17:17 +0300, Dimitris Kalamaras wrote:

> Δεν κάνω διαφήμιση απλά θεωρώ ότι είναι καλή προσπάθεια και αξίζει να
> βγαίνουν τέτοιες εφαρμογές και στο Linux.
> 
Συμφωνώ και χαίρομαι ιδιαίτερα γι'αυτό. Δεν το ήξερα. :)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20060502/00fa932e/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list